Bekijk de online versie.

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het nieuws en de activiteiten van Perined. Deze nieuwsbrief komt ongeveer 4 keer per jaar uit. Indien je deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kun je je hieronder afmelden.

Publicatie 'Perinatale zorg in Nederland anno 2020'

Gisteren, 6 december, heeft demissionair minister De Jonge de Tweede Kamer ge├»nformeerd over de (duiding van de) perinatale cijfers 2020. 

Kernconclusies 2020
De Perined-cijfers laten - ondanks het coronajaar - geen grote veranderingen in de geboortezorg zien. De belangrijkste geboortezorg (uitkomst-)cijfers van 2020 zijn ongewijzigd t.o.v. eerdere jaren. Zo is onder andere de babysterfte nagenoeg gelijk gebleven. Uit dit gelijkblijvende beeld is een drietal belangrijke conclusies te trekken.

Verbeteracties blijven nodig
Enerzijds wordt onderstreept dat de noodzaak van extra inzet rondom verbeteracties onverminderd groot blijft. Dit gebeurt in de geboortezorg door onder andere perinatale audits en met PDCA-cycli voor leren en verbeteren in de verloskundige samenwerkingsverbanden en inzet op integrale samenwerking en het versterken van integraal kwaliteitsbeleid. Hierin wordt het pati├źntenperspectief uitdrukkelijk meegenomen.

Verbinding met het sociale domein
Anderzijds valt in aansluiting op het RIVM-rapport 'Beter weten: een beter begin' van december 2020 te constateren dat in Nederland sprake is van een veranderende populatie en dat ook sociaaleconomische factoren een steeds grotere invloed hebben: factoren zoals lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid, taalachterstand, stress en armoede en een verslechterde leefstijl en gezondheid van de aanstaande ouders. Dit maakt het terugdringen van perinatale sterfte een maatschappelijk opgave, waarin de verbinding tussen geboortezorg en het sociaal domein en aandacht voor preventie en hulpverlening in het sociaal domein steeds belangrijker wordt om de vermijdbare babysterfte verder te kunnen minimaliseren.

Nader onderzoek
Tot slot is juist over dit verslagjaar nader onderzoek uitdrukkelijk gewenst om onder andere duidelijk te krijgen wat de exacte invloed van het coronajaar is geweest op de geboortezorg. Zo lijkt de uitbraak van COVID-19 op de totaalcijfers van 2020 geen invloed te hebben gehad.

Voor meer informatie over de perinatale cijfers 2020 verwijzen we graag naar het jaarboek van Perined.
De kerncijfers zijn hier te vinden, alle perinatale cijfers via www.peristat.nl

Perined-meeting 25 november 2021

Op 25 november 2021 hield Perined een drietal digitale rondetafelgesprekken over de pijlers van Perined: audit, registratie en onderzoek. Tijdens deze gesprekken werden ervaringen en verbeterpunten uitgewisseld tussen Perined-medewerkers en de volgende gasten: Fleurisca Korteweg - gynaecoloog in het Martini Ziekenhuis, Thomas van der Akker - gynaecoloog bij LUMC en hoogleraar bij VUmc, Susanne Zuidhof - verloskundige en betrokken bij twee IGO's en Babyconnect.

Tijdens het webinar is in de uitzending en de chat een groot aantal vragen van kijkers beantwoord. Niet alles kwam aan bod. De vragen die nog niet behandeld zijn, beantwoorden we alsnog!

De vragen maar ook het webinar kun je terugvinden/zien op onze website, klik hier

Perined-Insight gestopt

De bedoeling was dat Perined Insight tot eind 2021 beschikbaar zou zijn. Er werden al geen aanpassingen meer doorgevoerd en ook de cijfers over 2020 zijn niet meer toegevoegd. Echter doordat er een software-update moest worden uitgevoerd op de server van Insight, is besloten om deze update niet meer te laten uitvoeren.
Dat betekent dat Insight sinds half november jl. niet meer bereikbaar is. Ontwikkeld en ondersteund door Tom de Neef heeft Insight vele jaren perinatale zorgverleners van up-to-date spiegelinformatie voorzien. Begin dit jaar is deze functie overgenomen door mijnPerined.

Perined heeft ISO27001 en NEN7510 hercertificeringaudit succesvol doorlopen

Na een succesvolle ISO27001 en NEN7510 audit heeft Perined een positief advies voor hercertificering ontvangen. Hercertificering maakt dat Perined wederom aan de hoogste internationale veiligheidsnormen voldoet. Het geeft de garantie dat alle data op adequate wijze wordt beveiligd. "Hercertificering is nooit vanzelfsprekend. Dit jaar lag het ingewikkelder dan de  voorgaande jaren. De schuldige is natuurlijk COVID-19. Door de coronacrisis is er een verschuiving geweest in de beoordeling van risico's en de effectiviteit van de getroffen maatregelen", aldus de Security Officer van Perined. "Meer dan voorgaande jaren heeft Perined aanvullende maatregelen moeten treffen en bestaande moeten bijstellen om aan de hoogste norm van informatiebeveiliging te blijven voldoen."

 

Gebruikershandleidingen Perined-aanlevering

Perined neemt samen met berichtgevers verschillende maatregelen om de datakwaliteit te verhogen. Zo is er voor zorgverleners een handleiding beschikbaar met aanvullende informatie hoe de data-elementen van dataset perinatologie 2.3 ingevuld dienen te worden. De handleiding is een levend document waar constant aan gewerkt wordt en die periodiek wordt aangepast. 

Hiernaast is het plan voor de verschillende informatiesystemen die zorgverleners gebruiken specifieke handleidingen te ontwikkelen, die helder maken welke invoer op welke wijze exact van belang is om tot adequate Perined-aanlevering te komen. Momenteel worden dergelijke handleidingen - in samenwerking met verloskundigenpraktijken, de KNOV en Babyconnect - ontwikkeld voor ieder van de eerstelijns systemen. Een gebruikershandleiding voor Vrumun is beschikbaar, een werkinstructie voor Orfeus volgt op korte termijn. Aan een handleiding voor Onatal wordt nog gewerkt.

Kerstwens & voorspoedig 2022

De feestdagen zijn dit jaar een beetje anders, maar de medewerkers van Perined willen je toch een fijne kerst en een geweldig nieuwjaar toe wensen. Stay/get healthy & stay save ! 

Powered by Aan Zee