COVID 19 en zwangerschap

11-sep-2020

COVID-19 Update 11-9-2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft! Op dit moment neemt het aantal besmettingen weer toe, we willen daarom iedereen weer vragen extra alert te zijn op nieuwe casus.

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De volgende link voor het melden van casus zult u 14 september ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen week dus tussen 7 september en 13 september. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 11-9-2020 zijn in totaal 338 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie.

Van de 338 meldingen, hebben we van 319 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 250 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 197 vrouwen op dit moment zwanger. Er is helaas één casus gemeld waarbij er maternale sterfte heeft plaatsgevonden ten gevolge van covid-19. Er heeft een intra-uteriene vruchtdood plaatsgevonden bij een patiënte die eerder SARS-CoV-2 doormaakte en waarvan de exacte oorzaak verder nog niet duidelijk is. Er hebben 7 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en 8 op de obstetrische ‘high care’. Er zijn 128 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis. Daarvan hebben 53 antepartum opgenomen gelegen, 98 tijdens de bevalling en 11 postpartum.  Bij 35 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren die passen bij een virale pneumonie. De meest voorkomende beschreven klachten zijn hoesten (58,9%), koorts (47,5%) en kortademigheid (32,6%).

Therapie:

In 41 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 37 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in 3 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In één casus werd tamiflu gestart en twee keer remdesevir. Er is bij 29 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 22 een O2 masker gekregen en zijn 4 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan twee ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.


Partus:

Van de 123 vrouwen die niet meer zwanger zijn, is van 108 vrouwen aanvullende informatie bekend. Er zijn hierbij twee casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam voor 12 weken, één late miskraam bij 14 weken en één casus van een mola zwangerschap. Drieëndertig van de overige 104 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 12 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 18 secundaire sectio’s was in 7 casus sprake van niet vorderende ontsluiting of uitdrijving en in 8 casus van verdenking foetale nood. Van de overige sectio’s is nog niet duidelijk wat de indicatie was en of deze primair of secundair was. Er zijn 13 casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte (8 casus met een termijn 36 weken), en 10 casus van dreigende vroeggeboorte waarbij 4 vrouwen nog zwanger zijn. In totaal is bij 11 vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 56 vrouwen ingeleid, waarvan bij 17 vrouwen vanwege COVID-19. Drieënvijftig vrouwen kregen durante partu pijnstilling middels epidurale analgesie (25 vrouwen), remifentanil (17 vrouwen), epidurale analgesie en remifentanil (8 vrouwen), pethidine of morfine (3 vrouwen). In 30 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19 en één keer de kweek van het vruchtwater.

Neonataal:

Van de 107 pasgeborenen (er is in drie casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 23 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Bij 74 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 14 september volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 7 september en 13 september. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl