Audit privacy

Privacy bij de perinatale audit

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving leidt tot een striktere bewaking van de privacy van deelnemers aan de audit. Tot nu toe wordt gebruik gemaakt van impliciete toestemming van ouders dat wil zeggen dat ouders toestemming geven op basis van de folder ‘Zwanger’ die zij bij het eerste consult van hun verloskundig zorgverlener ontvangen. In deze folder staat de registratie bij Perined van alle zwangerschaps- en baringsgegevens in Nederland beschreven. Ouders geven op basis van deze folder impliciete toestemming (informed concent) voor het opnemen van hun gegevens in de registratie van Perined. Dat is in de huidige wet ook een geldige term. Wel moet de zorgverlener kunnen aantonen dat er toestemming is verleend. Die folder moet worden uitgereikt en er moet worden nagevraagd of de folder gelezen en begrepen is. Bovendien houdt de betrokkene altijd het recht om die toestemming weer in te trekken.

De AVG verstaat onder persoonsgegevens elk gegeven dat kan leiden tot identificatie van natuurlijke personen. (naam, adres, telefoonnummer, postcode en huisnummer, godsdienst, gezondheid, ras, etniciteit, leeftijd, pariteit).

In het chronologisch verslag (CV) staan een aantal tot de persoon herleidbare gegevens vermeld zoals: de leeftijd van de moeder, de etniciteit, de pariteit, de obstetrische voorgeschiedenis, eventuele bijzonderheden uit de anamnese en familie anamnese. Het CV wordt samengesteld uit de verslagen van de geboden zorg zoals dat is opgetekend in de verschillende systemen en dossiers (zoals het  digitale-, medisch- en verpleegkundig dossier) en waarin mogelijk ook persoonlijke werknotities van de zorgverleners staan. De verzameling van gegevens uit alle verschillende systemen en dossiers worden opgeborgen in een zogenaamde ‘black box’ die uitsluitend voor bevoegde personen toegankelijk is. Zij maken vanuit die black box het geanonimiseerde CV dat uiteindelijk gebruikt wordt tijdens de perinatale audit. Om dit te realiseren heeft Perined samenwerkingsovereenkomsten gesloten met alle instellingen waarmee wordt samengewerkt.

Dat betekent voor de 2e lijn, het ziekenhuis waar u als zorgverlener werkt en voor de 1e lijn, de verloskundige praktijk waar u aan verbonden bent. Met deze getekende overeenkomst wordt voldaan aan één van de eisen van de AVG. In de samenwerkingsovereenkomst staat nadrukkelijk beschreven hoe Perined omgaat met de door zorgverleners aangeleverde gegevens in relatie tot de wet AVG.

Samengevat:

  • Perinatale audit is een veilige bespreking voor en door de zorgverleners om de kwaliteit van de perinatale zorg te verbeteren
  • De auditgegevens zitten in een gesloten systeem (black box) die alleen voor de bespreking van de casus in een perinatale audit is gemaakt.
  • Het bevat informatie uit het medisch dossier aangevuld met persoonlijke aanvullingen en persoonlijke werknotities.
  • Het wordt geanonimiseerd gepresenteerd, maar is wel herleidbaar.
  • Er is geen recht op inzage.

 

Aandacht voor emotionele aspecten

Perinatale sterfte roept emoties op, ook bij zorgverleners. Erkennen van emoties en er vervolgens mee omgaan is deel van de professionaliteit. Het is belangrijk om te weten "wat fouten met jou doen en wat jij doet met fouten." Een perinatale sterfte of anderszins traumatische ervaring kan ook zijn weerslag hebben op de zorgverlener, terwijl die juist vaak geacht wordt hier niet door aangedaan te zijn.
Tijdens de audit kunnen emoties van net na de gebeurtenis weer naar boven komen. Dit vraagt om specifieke vaardigheden van de voorzitter van de bijeenkomst en engagement van de auditgroep om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig klimaat. Dit komt tijdens de trainingen uitgebreid aan bod.

Erken elkaars kwetsbaarheid
Tijdens het auditproces worden mogelijk substandaardfactoren (=verbeterpunten) geconstateerd, ook in de eigen zorgverlening. Dit maakt deelnemers kwetsbaar: het kan hard aankomen bij de direct betrokkenen en de anderen realiseren zich dat hen hetzelfde had kunnen overkomen.
Ondanks die mogelijke spagaat moeten zorgverleners zich veilig voelen, zodat iedereen wil deelnemen aan audit en stil kan staan bij elkaars en eigen handelen.