Ouders

Wat doet Perined?

Verloskundige zorgverleners en kinderartsen leggen hun gegevens over de geboortezorg in de perinatale registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze zorg te verbeteren. 

Deze registratie wordt beheerd en verwerkt door Perined.

Registratie van gegevens voor de zorg

Uw verloskundige, gynaecoloog en/of kinderarts registreert uw gegevens over zwangerschap en geboorte in een zorgdossier. Dit is een wettelijke plicht van elke zorgverlener. Deze registratie is nodig om goede zorg aan te kunnen bieden. In het dossier staan gegevens over de gezondheidstoestand van u en van uw kind, en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor hun werk. Doordat zorgverleners voor de directe zorg de gegevens van u en uw kind met elkaar mogen delen, weten de zorgverleners van elkaar wat er gedaan en afgesproken is. Alle zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gebruik van gegevens voor landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek

Uw verloskundige, gynaecoloog of de kinderarts die u of uw kind heeft behandeld, levert ook gegevens aan de perinatale registratie aan (perinataal betekent de periode rondom de zwangerschap en geboorte).

In deze registratie worden de gegevens van de verschillende zorgverleners in het hele traject verzameld. Met die informatie is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, onder andere via de perinatale audit (zie verderop). Via een speciaal programma kunnen zorgverleners spiegelinformatie halen over de zorg die zij aanbieden en die vergelijken met andere Verloskundige Samenwerking Verbanden (VSV's).

Gegevens uit deze registratie worden vergeleken met gegevens uit de perinatale screeningsprogramma’s en bestanden van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek (bevolkings- en sterftegegevens). Noodzakelijk onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg kan vaak pas op basis van dergelijke gecombineerde bestanden uitgevoerd worden. Evaluatie van de zorg, alsmede medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek kan helpen om de medische kennis rond zwangerschap en geboorte te vergroten en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Voor informatie over hoe Perined omgaat met uw gegevens zie Privacy

Wat is een perinatale audit?

Een perinatale auditbespreking is een speciale bespreking van bepaalde zorgsituaties rondom een bevalling. Deze uitgebreide bespreking vindt ongeveer twee keer per jaar in ieder ziekenhuis plaats. De situaties die worden besproken zijn casussen (gevallen) met een ongewenste afloop (ongewenst, d.w.z. gevolgd door sterfte of onverwachte ernstige ziekte) volgens een bepaald thema dat per 3 jaar wisselt. Niet alle situaties die een ongewenste afloop hebben worden dus besproken in een perinatale audit. Die casussen worden op een andere manier nabesproken.

De casussen die in de audit aan de orde komen worden per VSV voorbereid door een klein team en besproken met alle zorgverleners die zijn bij het VSV betrokken zijn. In zo'n bespreking wordt op een gestructureerde manier gekeken naar hoe de zorg geleverd is en of dat voldeed aan afspraken, richtlijnen en procedures. Er wordt gekeken of er verbeterpunten zijn. Deze bespreking wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Het gaat niet om het aanwijzen van schuldigen of het veroordelen van mensen, maar om te leren van elke situatie. Daarom wordt een casus anoniem besproken. Niet alleen worden de persoonsgegevens van ouders en kind(eren) verwijderd maar het is ook anoniem wat zorgverleners betreft. Om die reden wordt u als ouders ook niet uitgenodigd om bij de audit aanwezig te zijn. Het kan wel zo zijn dat er aan u wordt gevraagd om mee te werken aan een audit om door middel van een (schriftelijk) verslag over het gebeurde te vertellen. Mocht het zo zijn dat er in die auditbespreking zaken worden geconstateerd die van belang zijn voor u als ouders en voor een eventuele volgende zwangerschap dan krijgt u dat uiteraard -als dat niet al besproken is met u- via uw behandelaar alsnog te horen.

Nazorg

Hiernaast is er veelal een nazorgtraject verzorgd door uw behandelaar. Voor u als ouder is het meestal moeilijk omdat u in situaties van ziekte of overlijden soms met vragen blijft zitten waarop geen antwoord komt. Lang niet alle vragen zijn te beantwoorden, ook niet na onderzoek. In de nazorg die geleverd wordt aan u als ouder is het van belang dat u en uw behandelaar(s) een goede relatie hebben en dat er zo open mogelijk gepraat kan worden over de geleverde zorg. Ook als de geleverde zorg mogelijk beter had gekund, kunt u dat bespreken in zo'n nazorggesprek. Nazorg is een ander traject en dat start al meteen na het gebeurde, terwijl een perinatale audit doorgaans pas na ongeveer een half jaar plaatsvindt en bestemd is voor de interne kwaliteitsverbetering.

Blijft u zitten met een ontevreden gevoel over de geleverde zorg en komt u er niet uit met uw behandelaar dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar van het ziekenhuis of van de verloskundige praktijk.