Richtlijnen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

aangeboren en/of erfelijke afwijking bij eerder kind

NVOG non-invasieve prenatale test
VIL overleg. Van belang is wat de aard van de aandoening was en welke eerdere diagnostiek heeft plaatsgevonden. Als er nu geen afwijkingen worden vastgesteld, dan kan verdere begeleiding in de eerste lijn plaatsvinden (2003).

ABO-antagonisme

VIL begeleiding 1e lijn. Weliswaar kunnen zwangerschap en baring in de eerste lijn worden begeleid bij ABO-antagonisme, maar men moet alert zijn op neonatale problematiek (2003).

abortus provocatus

NVOG zwangerschapsafbreking tot 24 weken (28-05-2015)

abortus, recidiverende

NVOG herhaalde miskraam (08-06-2007)
VIL begeleiding 1e lijn. Bij voortgaande zwangerschap vindt begeleiding in de eerste lijn plaats (2003).

abruptio placentae

NVOG bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

abruptio placentae in anamnese

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

ADCC

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist bloedonderzoek infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (01-07-2011)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

Addison, morbus

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

afstandskind

VIL begeleiding 1e lijn. De afstandssituatie hangt vaak samen met psychosociale problematiek. Dit kan leiden tot nader overleg en een bevalling in het ziekenhuis (2003).

afwijkende cervixcytologie

VIL overleg. Er moet gedifferentieerd worden naar obstetrisch versus gynaecologisch beleid. Gynaecologische consultatie kan ook zonder obstetrische consequenties aangewezen zijn. Aan de zwangere wordt geen deelname aangeboden aan bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom. De gynaecologische follow-up staat een verloskundige begeleiding in de eerste lijn niet in de weg (2003).

afwijkende ligging a terme

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

afwijkende ligging tijdens de baring

VIL begeleiding 2e lijn. Van belang is dat het om een afwijkende ligging gaat en niet om een afwijkende presentatie (2003).

alcoholmisbruik

NVOG stoornissen in het gebruik van alcohol (2011)
VIL begeleiding 2e lijn. Van belang is het foetaal alcoholsyndroom. Uiteraard kan de betrokkenheid van de kinderarts bij de follow-up langdurig aangewezen zijn (2003).

amenorrhoeduur

NVOG datering van de zwangerschap (2018)

amnioninfusie

NVOG foetale bewaking

anemie

KNOV evidencetabellen anemie (01-12-2010)
KNOV praktijkkaart anemie (01-12-2010)
KNOV standaard anemie (01-12-2010)
NHG zwangerschap en kraamperiode (2015)

anticardiolipine

NVOG antifosfolipidesyndroom en zwangerschap

anti-C immunisatie

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

anti-D immunisatie

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

anti-E immunisatie

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

antifosfolipidesyndroom

NVOG antifosfolipidesyndroom en zwangerschap (19-11-2007)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

anti-K immunisatie

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

Apgarscore

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
KNOV Landelijke Eestelijns Samenwerkingsafspraak Onderzoek van de pasgeborene (13-12-2008)
NHG Onderzoek van de pasgeborene (deze LESA is komen te vervallen. De samenwerkingsafspraken tussen het NHG en de verloskundigen (via de KNOV) zijn opgenomen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraamperiode)
NVOG foetale bewaking

APLA

NVOG zwangerschapsafbreking tot 24 weken (28-05-2015)

APS

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

arteriele navelstreng-pH

NVOG foetale bewaking

asfyxie in anamnese

VIL overleg. De grens ligt bij een Apgar score <7 bij 5' (2003).

astma

VIL begeleiding 1e of 2e lijn. Alleen astmapatiënten met ruime klachtenvrije intervallen, al dan niet met gebruik van inhalatietherapie, kunnen in de eerste lijn begeleid worden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Overleg met de behandelend (huis)arts is aangewezen (2003).

auscultatie, intermitterend

NVOG foetale bewaking

bacteriële vaginose

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)

bacteriurie

NVOG urineweginfectie in de zwangerschap 2.0 (2011)

bekkenafwijking

VIL overleg. Bekkenafwijking door trauma, symfyseruptuur of rachitis. Overleg aan het begin van het laatste trimester is aangewezen. Hierbij moet worden aangetekend dat begeleiding in de tweede lijn geen aantoonbare meerwaarde heeft bij bekkeninstabiliteit en symfysiolyse klachten (2003).

bekkenbodem reconstructie

VIL begeleiding 2e of 1e lijn. Hieronder worden verstaan: de colposuspensie bij prolaps, fistel en oude ruptuur. Op basis van de oorzaak, de toegepaste operatietechniek en het resultaat daarvan, stelt de gynaecoloog het beleid betreffende de partus vast. Hij kan overwegen een primaire sectio of een vroege primaire episiotomie, te herstellen door de gynaecoloog. Als het vastgestelde beleid geen speciale maatregelen en geen specifieke, operatieve expertise omvat, kan de baring in de eerste lijn worden begeleid, in overleg met de gynaecoloog (2003).

bekkeninstabiliteit

VIL begeleiding 1e lijn. Gedoeld wordt op klachten die ontstaan zijn in de huidige zwangerschap (2003).

beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie

NVK richtlijnen ten behoeve van beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie (01-04-2000)

besnijdenis

VIL begeleiding 1e lijn of overleg. Besnijdenis als zodanig kan extra psychosociale zorg vergen. Bij ernstige anatomische afwijkingen is overleg in het derde trimester aangewezen (2003).

bijvoeding

NVK standpunt bijvoeding (01-06-2007)

bloedgroepantagonisme

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
VIL Rhesus, Kell, Duffy, Kidd - begeleiding 2e lijn.ABO-antagonisme - begeleiding 1e lijn.Weliswaar kunnen zwangerschap en baring in de eerste lijn worden begeleid bij ABO-antagonisme, maar men moet alert zijn op neonatale problematiek (2003).

bloedstroomprofielen

NVOG foetale bewaking

bloedtransfusie

NVOG bloedtransfusie (2011)

bloedverlies in de zwangerschap voor 16 weken

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)

bloedverlies in de zwangerschap voor 16 weken, persiterend

VIL overleg (2003).

bloedverlies na 16 weken

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
NVOG bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
VIL begeleiding 2e lijn. Nadat het bloedverlies gestopt is, kan de begeleiding weer in de eerste lijn plaatsvinden, als er verder geen belastende oorzaken zijn gevonden (2003).

bloedverlies, overmatig tijdens de baring

VIL begeleiding 2e lijn. De mate van bloedverlies tijdens de bevalling is niet objectief meetbaar vast te stellen, maar gebeurt op basis van inschatting. Overmatig bloedverlies kan een teken zijn van ernstige pathologie (2003).

bloedverlies, overmatig tijdens de kraamperiode

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

borstvoeding

KNOV richtlijn borstvoeding

breken van de vliezen, a terme

NVOG breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)

breken van de vliezen, preterme

NVOG breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)

breken van de vliezen voor begin baring

NVOG breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)

cardiotocografie, archivering

NVOG standpunt archivering van CTG's (15-08-1997)

cardiotocografie, indicaties

NVOG foetale bewaking

cardiotocografie, interpretatie

NVOG foetale bewaking

cerclage

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)

cervixcytologie, afwijkende

VIL overleg. Er moet gedifferentieerd worden naar obstetrisch versus gynaecologisch beleid. Gynaecologische consultatie kan ook zonder obstetrische consequenties aangewezen zijn. Aan zwangeren wordt geen deelname aangeboden aan bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom. De gynaecologische follow-up staat een verloskundige begeleiding in de eerste lijn niet in de weg (2003).

cervixcytologie PAP III A of hoger

VIL overleg. Van belang is hier dat nader gynaecologisch beleid t.b.v. vervolgdiagnostiek) aangewezen kan zijn, terwijl de begeleiding van zwangerschap en baring in de eerste lijn plaatsvindt (2003).

cervixinsufficiëntie

VIL begeleiding 2e lijn. Wanneer een zwangerschapsduur van 37 weken is bereikt, is verdere begeleiding in de eerste lijn mogelijk (2003).

cervixinsufficiëntie en/of cerclage in anamnese

VIL begeleiding 2e lijn tot 37 weken, daarna begeleiding door 1e lijn mogelijk. Was er in de vorige zwangerschap zonder cerclage sprake van een normaal verloop, dan kan daarna begeleiding van zwangerschap en bevalling in de eerste lijn plaatvinden (2003).

cervixinsufficiëntie

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)

cervixlengte, meting

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)

cholestase

NVOG zwangerschapscholestase versie 1.0 (23-03-2011)

CMV

NVOG bloedtransfusie (2011)

colitis ulcerosa

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

combinatietest

NVOG kwaliteitsnorm prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)

congenitale en/of erfelijke afwijking bij eerder kind

NVOG non-invasieve prenatale test
VIL overleg. Van belang is wat de aard van de aandoening was en welke eerdere diagnostiek heeft plaatsgevonden. Als er nu geen afwijkingen worden vastgesteld, dan kan verdere begeleiding in de eerste lijn plaatvinden (2003).

conisatie

VIL overleg. De praktische uitvoering van verloskundig beleid op dit terrein kan nader worden uitgewerkt in lokaal overleg. Als na conisatie een ongecompliceerde zwangerschap en baring zijn opgetreden, kunnen een volgende zwangerschap en baring in de eerste lijn worden begeleid (2003).

COPD

VIL overleg. Bij de beoordeling moet het oordeel van de longarts worden betrokken (2003).

corticosteroïden en vroeggeboorte

NVOG dreigende vroeggeboorte (2012)

Crohn, ziekte van

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

cryo- en lisbehandeling portio

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

CTG, archivering

NVOG standpunt archivering van CTG's (15-08-1997)

CTG, indicaties

NVOG foetale bewaking

CTG, interpretatie

NVOG foetale bewaking

Cushing, morbus

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

cystitis

NVOG urineweginfectie in de zwangerschap, versie 2.0 (2011) (14-11-2003)

cytomegalie

NVOG bloedtransfusie (2011)
VIL begeleiding 2e lijn. Er moet rekening worden gehouden met een verhoogd risico op perinatale sterfte en op later morbiditeit (2003).

datering van de zwangerschap

NVOG datering van de zwangerschap (2018)

DES-dochter (onbehandeld en onder controle)

VIL overleg. Er moet gedifferentieerd worden naar obstetrisch versus gynaecologisch beleid. Zo kan gynaecologische begeleiding in verband met de DES-problematiek noodzakelijk zijn, terwijl de verloskundige begeleiding in de eerste lijn plaatsvindt (2003).

diabetes mellitus

KNOV richtlijn diabetes en zwangerschap
NIV richtlijn diabetes en zwangerschap (01-01-2006)
NIV samenvatting richtlijn diabetes en zwangerschap (01-01-2006)
NVOG diabetes en zwangerschap addendum, NDF zorgstandaard (2015)
NVOG diabetes mellitus en zwangerschap 2.0 (2018)
VIL begeleiding 2e lijn. Preconceptioneel advies is hierbij in het bijzonder van belang.

diep veneuze trombose, in anamnese of in familieanamnese

VIL overleg. Van belang is de onderliggende pathologie en de aanwezigheid van een positieve familieanamnese. Preconceptioneel advies is hierbij in het bijzonder van belang (2003).

diep veneuze trombose, tijdens de zwangerschap

NVOG diep veneuze trombose, longembolie en zwangerschap (2009)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

diep veneuze trombose, tijdens kraamperiode

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

doppleronderzoek

NVOG foetale bewaking

dreigende vroeggeboorte

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)

drukmeting, inwendige

NVOG foetale bewaking

dysmaturiteit in anamnese

VIL begeleiding 2e lijn. Uitgegaan wordt van een geboortegewicht < p5 of evidente klinische verschijnselen van dysmaturiteit, zoals neonatale hypoglykemie op basis van groeivertraging (2003)

echoscopie

NVOG kwaliteitsnorm echoscopie (15-01-2000)

eclampsie

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2005)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)

eerste trimester-serumtest

NVOG kwaliteitsnorm prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)

encephalopathie, neonatale

NVOG foetale bewaking

epilepsie met medicatie

VIL overleg. In verband met het gebruik van anti-epileptische medicatie wordt prenatale diagnostiek aanbevolen. Overleg met alle betrokken behandelaren (verloskundige, huisarts, gynaecoloog, neuroloog) is voor optimale zorg aangewezen (2003).

epilepsie zonder medicatie

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

erfelijke afwijking bij eerder kind

VIL overleg. Van belang is wat de aard van de aandoening was en welke eerdere diagnostiek heeft plaatsgevonden. Als er nu geen afwijkingen worden vastgesteld, dan kan verdere begeleiding in de eerste lijn plaatsvinden (2003).

erytrocytenimmunisatie

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

exconisatie

VIL overleg. De praktische uitvoering van verloskundig beleid op dit terrein kan nader worden uitgewerkt in lokaal overleg. Als na conisatie een ongecompliceerde zwangerschap en baring zijn opgetreden, kunnen een volgende zwangerschap en baring in de eerste lijn worden begeleid (2003).

extra-uteriene graviditeit

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

extreme vroeggeboorte

NVK perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
NVOG perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)

fibronectinebepaling

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)

fluxus postpartum

NVOG haemorrhagia postpartum (14-11-2013)

fluxus post partum in anamnese, ten gevolge van episiotomie

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

FNAIT (foetale of neonatale allo-immuuntrombocytopenie)

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

foetale afwijkingen

NVOG prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)

foetale allo-immuuntrombocytopenie

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

foetale bewaking

NVOG foetale bewaking

foetale groeivertraging, verdenking op

NVOG foetale groeibeperking 2.1 (voorheen negatieve discongruentie) (17-09-2008)
VIL overleg. Bij verdenking op foetale groeivertraging is onderzoek door de gynaecoloog aangewezen (2003).

foetale nood

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
NVOG foetale bewaking
VIL begeleiding 2e lijn. Van belang is dat foetale nood op verschillende wijzen tot uitdrukking kan komen (foetale hartfrequentie, meconiumhoudend vruchtwater) (2003).

foetale sterfte

NVOG intra-uteriene vruchtdood

foetale sterfte durante partu

VIL begeleiding 2e lijn. In dit geval moet postmortaal onderzoek overwogen worden (2003).

foetus mortuus

VIL begeleiding 2e lijn. In de situatie waarin de zwangere er de voorkeur aan geeft om thuis te bevallen, moet de begeleiding dezelfde invulling krijgen als wanneer de bevalling in het ziekenhuis zou plaatsvinden.Geprotocolleerd postmortaal onderzoek en evaluatie verdienen aandacht (2003).

forcipale extractie of vacuümextractie in anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Van belang is de beoordeling van de anamnestische informatie, die verkregen wordt van de toenmalige zorgverlener (2003).

gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) in de zwangerschap

NVOG gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)

GBS-ziekte

NVK richtlijn perinatale groep-B-streptokokken (GBS-) ziekte (13-07-2009)
NVOG preventie van perinatale groep-B-streptokokkenziekte (17-09-2008)

geavanceerd echoscopisch onderzoek, indicaties

NVOG indicaties voor prenatale diagnostiek
NVOG onverwachte bevindingen bij SEO (17-09-2008)

geavanceerd echoscopisch onderzoek, kwaliteitsnormen

NVOG kwaliteitsnorm geavanceerd-ultrageluidonderzoek (13-11-2009)

gebroken vliezen, niet in partu

NVOG breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)
VIL begeleiding 2e lijn. Verwijzing moet plaatsvinden op de eerste ochtend, nadat de vliezen 24 uur gebroken zijn (2003).

geen voorgaande prenatale zorg ± a terme

VIL begeleiding 1e lijn. In dit geval verdient de thuissituatie extra aandacht. Als prenatale zorg ontbreekt, kan dit duiden op psychosociale problematiek. Dit kan leiden tot nader overleg en een bevalling in het ziekenhuis (2003).

geen voorgaande prenatale zorg tijdens de baring

VIL begeleiding 2e lijn. Wanneer prenatale zorg ontbreekt, kan dit duiden op psychosociale problematiek en met name verslaving. Van belang is de partusbewaking, serologische screening en immunisatie.

geneesmiddelengebruik

VIL begeleiding 1e lijn, eventueel overleg. Van belang is hier uiteraard het effect van geneesmiddelen op zwangere en ongeboren vrucht. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan het effect op lactatie en de effecten in de neonatale periode. In geval van twijfel is overleg aangewezen. Gewezen wordt op informatie vanuit de teratologie informatie service (www.areb.nl/tis) en het Trimbos-instituut (kennisinstituut voor psychische problemen en verslaving, tel. 030-2971100). (2003)
VIL Trimbos-instituut ()

geneesmiddelengebruik bij kinderen

NVK kinderformularium voor geneesmiddelengebruik bij kinderen ()

genitale verminking

IGZ bulletin vrouwelijke genitale verminking (01-04-2010)
KNOV modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV) 1.0 (04-06-2010)
KNOV standpunt vrouwelijke genitale verminking (01-02-2007)
NVK modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV) 1.0 (04-06-2010)
NVOG modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV) 1.0 (04-06-2010)

GORZ

NVOG gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)

grande multipara

VIL begeleiding 1e lijn. Hiervan is sprake bij para >5. Aan begeleiding van zwangerschap en bevalling door de tweede lijn wordt geen meerwaarde toegekend (2003).

Graves, ziekte van

NVOG schildklier en zwangerschap (2010)

grenzen levensvatbaarheid prematuren

NVK perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
NVK verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn (18-10-2007)
NVOG perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
NVOG verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn (18-10-2007)

groeivertraging

KNOV praktijkkaart opsporing foetale groeivertraging
KNOV standaard opsporing van foetale groeivertraging
NVK perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 ( 15-09-2010) (15-09-2010)
NVK rapport samenwerken en afstemmen (Rapport van de werkgroep van de NVK en AJN 'Overdracht en samenwerking bij pre- en dysmatuur geboren kinderen en andere kinderen met een gezondheidsrisico') (01-01-2009)
NVOG foetale groeibeperking 2.1 (17-09-2008)
NVOG perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 ( 15-09-2010) (15-09-2010)

groep-B-streptokokkenziekte

NVOG preventie van perinatale groep-B-streptokokkenziekte (17-09-2008)

haemorrhagia postpartum

NVOG haemorrhagia postpartum (14-11-2013)

haemorrhagia post partum in anamnese, ten gevolge van cervixruptuur (klinisch vastgelegd)

VIL begeleiding 1e lijn, plaats bevalling ziekenhuis. Aangenomen wordt dat er een herhalingskans aanwezig is begeleiding van zwangerschap en baring kan door de eerste lijn gebeuren, maar de bevalling moet in het ziekenhuis plaatsvinden.

haemorrhagia post partum in anamnese ten gevolge van episiotomie

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

haemorrhagia post partum, ten gevolge van andere oorzaken in anamnese

VIL begeleiding 1e lijn, plaats van bevalling ziekenhuis. Gegeven de kans op herhaling, kan de begeleiding van zwangerschap en baring weliswaar door de eerste lijn plaatsvinden, maar moet de bevalling in het ziekenhuis plaatsvinden.

harddrugs - gebruik van harddrugs (heroïne, methadon, cocaïne, XTC en dergelijke)

VIL begeleiding 2e lijn. Van belang is de ernst van de harddrug verslaving en de effecten daarvan tijdens zwangerschap, baring en in de postnatale periode, met name voor het kind. Onderzoek van de urine kan van belang zijn. Uiteraard kan betrokkenheid van de kinderarts bij de follow-up post partum aangewezen zijn (2003).

hartafwijking met hemodynamische consequenties

VIL begeleiding 2e lijn. De zwangerschap en baring zijn van invloed op de preëxistente, hemodynamische verhoudingen. Een cardiologische beoordeling is hierbij van belang (2003).

Hashimoto, ziekte van

NVOG schildklier en zwangerschap (2010)
VIL begeleiding 1e lijn, indien met levothyroxine goed ingesteld. Gerichte controle is aangewezen in verband met de dikwijls toegenomen levothyroxinebehoefte tijdens de zwangerschap en afname van die behoefte direct na de bevalling (2003).

HBsAg-dragerschap

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

HELLP-syndroom

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
VIL begeleiding 2e lijn. Het HELLP-syndroom wordt gekenmerkt door de combinatie van haemolyse, gestoorde leverfuncties en een verlaagd aantal tombocyten (2003).

HELLP-syndroom in de vorige zwangerschap

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
VIL overleg.

HELLP-syndroom tijdens de kraamperiode

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

hemoglobinopathie

KNOV Anemie in de verloskundige praktijk
VIL overleg (2003).

hemorrhagia postpartum

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
NVOG haemorrhagia postpartum (14-11-2013)

heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT)

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

hepatitis B

RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

hepatitis C

VIL overleg. Consultatie van de gynaecoloog en follow-up door de kinderarts worden aanbevolen.

herhaalde miskraam

KNOV Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Miskraam (01-04-2006)
NHG Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Miskraam (01-04-2006)
NVOG herhaalde miskraam (08-06-2007)

hernia nuclei pulposi

VIL begeleiding 1e of 2e lijn. Bij een recent doorgemaakte HNP of nog bestaande neurogene klachten, is begeleiding door de 2e lijn aangewezen. Bij een status na behandelde hernia is begeleiding door de 1e lijn mogelijk, met name als een voorgaande zwangerschap normaal is verlopen. Zowel anamnese als een actueel, klinisch beeld zijn relevant. (2003)

hernia nuclei pulposi ontstaan tijdens zwangerschap

VIL overleg. Beleid moet worden bepaald naar aanleiding van klachten en klinische verschijnselen. Bij afwezigheid van klachten kan begeleiding (verder) in de eerste lijn plaatsvinden. (2003)

herpes genitalis, primoinfect

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

herpes genitalis, recidief

VIL begeleiding 1e lijn of 2e lijn. Afhankelijk van uitgebreidheid klachten. Bij een recidief infectie, frequent optredend in de zwangerschap of durante partu, wordt aanbevolen bij het kind viruskweken af te nemen uit de oropharynx en van de conjunctivae na 24-48 uur. De laesie(s) worden eventueel gejodeerd of afgeplakt (2003).

herpes labialis

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

HIT

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

HIV-infectie

RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
VIL begeleiding 2e lijn. In verband met de medicamenteuze mogelijkheden ter voorkoming van verticale transmissie moeten deze patiënten gedurende zwangerschap en baring worden begeleid in een voor HIV en aids toegerust centrumziekenhuis (2003).

hygiëne

KNOV actiekaart hygiëne en infectiepreventie (01-06-2004)
KNOV bijlage over MRSA bij standaard hygiëne en infectiepreventie (01-06-2004)
KNOV praktijkkaart voorzorgsmaatregelen hygiëne en infectiepreventie (01-06-2004)
KNOV standaard hygiëne en infectiepreventie (01-06-2004)

hyperbilirubinemie

KNOV richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (09-02-2008)
KNOV
KNOV
NHG zwangerschap en kraamperiode (2015)
NVK Bilicurve Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (09-02-2008)
NVK richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (09-02-2008)

hyperemesis gravidarum

NVOG gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)
VIL begeleiding 2e lijn. Voor behandeling van de problematiek is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen. Na herstel vindt de begeleiding van de verdere zwangerschap en baring in de eerste lijn plaats (2003).

hyperhomocysteïnemie

NVOG herhaalde miskraam (08-06-2007)

hypertensie, chronische in de zwangerschap

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG chronische hypertensie in de zwangerschap (16-03-2005)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)

hypertensie, essentiële

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
VIL begeleiding 2e lijn. Een preëxistente hypertensie, al dan niet medicamenteus behandeld, leidt tot verwijzing naar de tweede lijn. Preconceptioneel advies is hierbij in verband met de medicatie in het bijzonder van belang (2003).

hypertensie, essentiële

NVOG chronische hypertensie in de zwangerschap (16-03-2005)

hypertensie, gesuperponeerd

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)

hypertensie, preëxistent

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
VIL begeleiding 2e lijn. Een preëxistente hypertensie, al dan niet medicamenteus behandeld, leidt tot verwijzing naar de tweede lijn. Preconceptioneel advies is hierbij in verband met de medicatie in het bijzonder van belang (2003).

hypertensie, preëxistent

NVOG chronische hypertensie in de zwangerschap (16-03-2005)

hypertensie, zwangerschaps-

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)

hyperthyreoïdie

NIV richtlijn schildklierfunctiestoornissen i.s.m. o.a. NVOG (01-05-2007)
NVOG schildklier en zwangerschap (2010)
VIL hyperthyreoïdie ()

hypothyreoïdie

NIV richtlijn schildklierfunctiestoornissen i.s.m. o.a. NVOG (01-05-2007)
NVOG schildklier en zwangerschap (2010)
VIL hypothyreoïdie ()

idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

incomplete placenta

VIL begeleiding 2e lijn. Niet altijd kan met zekerheid worden vastgesteld of een deel van de placenta achterblijft. Bij gerede twijfel is een verwijzing naar de tweede lijn daarom aangewezen (2003).

indicaties prenatale diagnostiek

NVOG indicaties voor prenatale diagnostiek
NVOG non-invasieve prenatale test

indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek

NVOG indicaties voor prenatale diagnostiek

inductie van de baring

NVOG inductie van de baring (20-09-2006)

infertiliteit = subfertiliteit

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

Inflammatory Bowel Disease

VIL begeleiding 2e lijn. Hieronder worden gerekend de colitis ulcerosa en de M. Crohn (2003).

inleiding van de baring

NVOG inductie van de baring (20-09-2006)

intra-uteriene infectie

NVOG breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)

intra-uteriene vruchtdood

NVOG intra-uteriene sterfte (2011)

irregulaire antistoffen

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

ITP

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

IUD

VIL IUD niet te verwijderen - overleg. IUD verwijderd - begeleiding 1e lijn (2003)

IUVD

VIL begeleiding 2e lijn. In de situatie waarin de zwangere er de voorkeur aan geeft om thuis te bevallen, moet de begeleiding dezelfde invulling krijgen als wanneer de bevalling in het ziekenhuis zou plaatsvinden. Geprotocolleerd postmortaal onderzoek en evaluatie verdienen aandacht (2003).

K-immunisatie

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

kindermishandeling

KNOV meldcode kindermishandeling (september 2011)
KNOV praktijkkaart meldcode kindermishandeling (september 2011)
NVK indicator Kindermishandeling (01-10-2010)

kinderwensspreekuur

NHG preconceptiezorg

kindsbewegingen tellen

NVOG foetale bewaking

Kleihauer-Betketest

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

koorts durante partu

VIL begeleiding 2e lijn. Hierbij is het van belang na te gaan wat de onderliggende oorzaak is. Er moet met name rekening gehouden worden met een intra-uteriene infectie. De toediening van antibiotica tijdens de baring moet worden overwogen (2003).

kraamperiode

KNOV zwangerschap, postpartumperiode en werk (01-01-2007)

kraamzorg, indicatieprotocol

KNOV kraamzorg landelijk indicatieprotocol

kunstverlossing in de anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Van belang is de beoordeling van de anamnestische informatie, die verkregen wordt van de toenmalige zorgverlener. (2003)

kunstverlossing, indiactiestelling

NVOG vaginale kunstverlossing (vacuumextractie, forcipale extractie) (20-05-2005)

lactaatconcentratie navelstrengbloed

NVOG foetale bewaking

laparotomie tijdens de zwangerschap

VIL begeleiding 2e lijn, vervolgens mogelijk 1e lijn. Zodra de wond genezen is en als de aard van de operatie geen verder verloskundig risico betekent, kan de zwangere weer begeleid worden in de eerste lijn. Tijdens het ziekenhuisverblijf zal de gynaecoloog betrokken zijn bij de zwangerschap. Als er geen verdere consequenties voor het verloskundig beleid zijn, kan de zwangere vrouw verder begeleid worden door de eerste lijn (2003).

leeftijd, indicatie prenatale diagnostiek

KNOV praktijkkaart prenatale diagnostiek ()
KNOV standpunt prenatale diagnostiek (01-05-2005)

leven voelen, verminderd

NVOG foetale bewaking

leverhematoom

NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2005

leververvetting

NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)

liggingsafwijking

NVOG bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
VIL a terme - begeleiding 2e lijn. Waaronder stuitligging (2003).

liggingsafwijking a terme, waaronder stuitligging

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

lisbehandeling portio

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

longembolie

NVOG diep veneuze trombose, longembolie en zwangerschap (2009)

longembolie in anamnese

VIL overleg. Van belang is de onderliggende pathologie en de aanwezigheid van een positieve familieanamnese. Preconceptioneel advies is hierbij in het bijzonder van belang (2003).

longfunctiestoornis/COPD

VIL overleg. Bij de beoordeling moet het oordeel van de longarts worden betrokken (2003).

lues

RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

lues, pos. serologie en behandeld

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

lues, pos. serologie en nog onbehandeld

VIL overleg (2003).

lues, primo-infectie

VIL begeleiding 2e lijn. De afstemming tussen de betrokkenen in de eerste en tweede lijn bij verwijzing moet aandacht krijgen. Van belang is een sluitende informatievoorziening tussen de verloskundige, de huisarts, de gynaecoloog en de behandelend venereoloog. Een uitwerking van structurele afspraken kan plaatsvinden in het lokaal overleg (2003).

lupusanticoagulans

NVOG antifosfolipidesyndroom en zwangerschap

manuele placentaverwijdering in de anamnese

VIL begeleiding 1e lijn, plaats van baring: ziekenhuis. Gegeven de kans op herhaling, kunnen de volgende zwangerschap en baring weliswaar door de eerste lijn begeleid worden, maar moet de bevalling in het ziekenhuis plaatsvinden.Als er sprake was van een placente accreta, dan moet de begeleiding door de tweede lijn plaatsvinden.

Marfan, ziekte van

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

mastitis puerperalis

NHG zwangerschap en kraamperiode (2015)

MBO (microbloedonderzoek)

NVOG foetale bewaking

meconiumhoudend vruchtwater

NVOG foetale bewaking
NVOG meconiumhoudend vruchtwater, versie 1.0 (2011)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling

KNOV medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling
NHG medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (09-12-2008)
NVOG medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (09-12-2008)

meerlingzwangerschap

NVOG meerlingzwangerschap, versie 3.0 (2011)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

microbloedonderzoek

NVOG foetale bewaking

minder leven voelen

NVOG foetale bewaking

miskraam, herhaalde

NHG miskraam (01-03-2004)
NVOG herhaalde miskraam (08-06-2007)

morbus Crohn

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

multipele sclerose

VIL overleg. Afhankelijk van het neurologische beeld moet rekening worden gehouden met een gestoorde baring en eventuele urineretentie. Voor optimale zorgverlening is overleg tussen alle betrokken behandelaren aangewezen (2003).

myoom enucleatie

VIL begeleiding 2e of 1e lijn. Afhankelijk van de omvang van de ingreep wordt het beleid bepaald (2003).

nekplooimeting

NVOG prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)
RIVM RIVM draaiboek prenatale screening (01-03-2011)

neonatale allo-immuuntrombocytopenie

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

nierfunctiestoornissen

VIL begeleiding 2e lijn. Wanneer sprake is van een gestoorde nierfunctie, al dan niet met nierdialyse, is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen (2003).

niet ingedaalde schedel a terme

VIL overleg. Overleg is aangewezen indien er à terme verdenking ontstaat op een wanverhouding, een placenta praevia of vergelijkbare pathologie (2003).

niet vorderende ontsluiting

KNOV niet vorderende ontsluiting (01-02-2006)
KNOV praktijkkaart NVO 1e bezoek (01-02-2006)
KNOV praktijkkaart NVO actieve fase (01-02-2006)
KNOV praktijkkaart NVO latente fase (01-02-2006)
KNOV praktijkkaart partogram (01-02-2006)
VIL overleg (2003).

niet vorderende uitdrijving

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

obesitas

NVOG zwangerschap bij obesitas (12-06-2009)

onderzoek pasgeborene

NHG Onderzoek van de pasgeborene (deze LESA is komen te vervallen. De samenwerkingsafspraken tussen het NHG en de verloskundigen (via de KNOV) zijn opgenomen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraamperiode)

ontsluiting, niet vorderende

KNOV niet vorderende ontsluiting (01-12-2006)
KNOV praktijkkaart NVO 1e bezoek (01-02-2006)
KNOV praktijkkaart NVO actieve fase (01-02-2006)
KNOV praktijkkaart NVO latente fase (01-02-2006)
KNOV praktijkkaart partogram (01-02-2006)

onzekere zwangerschapsduur bij zwangerschap vanaf 22 weken

VIL begeleiding 1e lijn, eventueel overleg. Bij een zwangere die bij de eerste controle verder lijkt dan 22 weken, maar bij wie betrouwbare gegevens over de zwangerschapsduur ontbreken, is tweemaal uitgebreide foetale biometrie geïndiceerd (DBP, HC, AC, en FL), in combinatie met beoordeling van de hoeveelheid vruchtwater, met een interval van 2 tot 3 weken. Als de resultaten van de metingen conform de normale groeicurven zijn, mag worden aangenomen dat die in de buurt van de p50 liggen. Een zwangerschapsduur is dan daarop vast te stellen. Als de metingen niet conform de normale curven zijn, de hoeveelheid vruchtwater afwijkend lijkt, of de metingen anderszins niet eenduidig zijn, is een consult nodig (2003).

opname-indicatie kind

VIL begeleiding 2e lijn. Van belang is hier de (niet-obstetrische) betrokkenheid van de huisarts en de kinderarts. Van belang is ook de gezamenlijkheid van moeder en kind in de eerste fase na de geboorte.

opsporing groeivertraging

KNOV praktijkkaart opsporing foetale groeivertraging
KNOV standaard opsporing van foetale groeivertraging

overgewicht

NVOG zwangerschap bij obesitas (12-06-2009)

partogram (met action line)

KNOV praktijkkaart partogram (01-02-2006)
NVOG foetale bewaking

partusassistentie

KNOV landelijk indicatie protocol kraamzorg (01-03-2008)

partus prematurus

Ambulancezorg Website Ambulancezorg

partus prematurus in anamnese

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
VIL vroeggeboorte (< 33 weken), vorige zwangerschap - begeleiding 2e lijn. Vroeggeboorte (>= 33 weken), vorige zwangerschap - begeleiding 1e lijn. Is er na de vroeggeboorte vervolgens een normaal verlopen zwangerschap geweest, dan kan daarna begeleiding van een volgende zwangerschap en baring in de eerste lijn plaatsvinden (2003).

parvovirusinfectie

VIL begeleiding 2e lijn. Deze infectie kan leiden tot foetale anemie en hydrops. Voor de problematiek bestaan behandelingsmogelijkheden (2003).

pasgeborene

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)

pasgeborene, onderzoek

NHG Onderzoek van de pasgeborene (deze LESA is komen te vervallen. De samenwerkingsafspraken tussen het NHG en de verloskundigen (via de KNOV) zijn opgenomen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraamperiode)

periarterïitis nodosa

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

perinatale sterfte

NVOG wet en gedragregels bij (vroege) perinatale sterfte (2013)

perinatale sterfte in de anamnese

VIL overleg. Een dergelijke voorgeschiedenis vormt aanleiding tot overleg. Van belang is tevens of er na de perinatale sterfte nog een normaal verlopen zwangerschap is opgetreden. Zwangerschap en bevalling kunnen dan in de eerste lijn worden begeleid (2003).

perinatale sterfte na 24 weken, procedure

NVOG wet en gedragregels bij (vroege) perinatale sterfte (2013)

perinatale sterfte voor 24 weken, procedure

NVOG wet en gedragregels bij (vroege) perinatale sterfte (2013)

persisterend bloedverlies

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)

pH navelstreng

NVOG foetale bewaking

pH tijdens baring

NVOG foetale bewaking

PI

NVOG foetale bewaking

pijnbestrijding durante partu

KNOV medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling
NHG medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (25-11-2008)
NVOG medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (25-11-2008)
VIL overleg. Het is van belang na te gaan wat de effecten zijn op ontsluiting en ademdepressie. Hoe pijnbestrijding tijdens de baring uitgevoerd wordt, is een onderwerp dat in het lokaal overleg met behulp van richtlijnen kan worden uitgewerkt. Er moet gestreefd worden naar beargumenteerde consensus (2003).

pijnmeting

NVK richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen

placenta praevia

NVOG bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)

portio amputatie

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

positieve dyscongruentie, evaluatie van

VIL overleg (2003).

postmortaal

NVK protocol Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek bij plotseling en onverwacht overlijden van een kind onder 2 jaar (18-04-2003)
NVOG intra-uteriene sterfte

post-partumdepressie in anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Er wordt geen meerwaarde toegekend aan begeleiding door de tweede lijn van een zwangere of barende met een anamnestische post-partumdepressie. Post-partumdepressie treedt op een zodanig tijdstip post partum op, dat ook de kraamperiode in de eerste lijn kan worden begeleid (2003).

post-partumperiode en werk

KNOV zwangerschap, post-partumperiode en werk (01-01-2007)

post-partumpsychose in anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Er moet gedifferentieerd worden of er sprake was van langdurig medicatiegebruik. Van belang is een psychiatrisch oordeel over de ernst van de psychose en het herhalingsrisico (2003).

preconceptiezorg

KNOV standpunt preconceptiezorg (01-08-2005)
NHG preconceptiezorg (2011/2012)
NVOG nota preconceptiezorg (28-05-2008)

pre-eclampsie

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
VIL begeleiding 2e lijn. Pre-eclampsie is een combinatie van zwangerschapshypertensie en proteïnurie. Van proteïnurie is sprake bij albustix ++ in een urinemonster of bij een totale eiwitexcretie van 300 mg of meer gedurende een periode van 24 uur (2003).

pre-eclampsie, gesuperponeerd

KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG chronische hypertensie in de zwangerschap (16-03-2005)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
VIL begeleiding 2e lijn. Van een gesuperponeerde pre-eclampsie is sprake bij een proteïnurie de novo gedurende de zwangerschap bij een patiënte met een preëxistente hypertensie (2003).

pre-eclampsie in de vorige zwangerschap

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
VIL overleg (2003).

pre-eclampsie tijdens de kraamperiode

KNOV hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
KNOV praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)

pre-eclampsie, tijdens de kraamperiode

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

prematuriteit, dreigende

NVK perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte 1.0 (15-09-2010)
NVOG dreigende vroeggeboorte (2012)
NVOG perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte 1.0 (15-09-2010)

prenatale diagnostiek

KNOV praktijkkaart (12-07-2005)
KNOV standpunt prenatale diagnostiek (12-07-2005)
NVOG non-invasieve prenatale test
VIL begeleiding 2e lijn. Van belang is de aanwezigheid van een risico op aangeboren afwijkingen. Als er geen afwijkingen worden aangetoond, kan verdere begeleiding in de eerste lijn plaatsvinden. Bij een leeftijdsgebonden indicatie kan rechtstreeks vanuit de eerste lijn naar een klinisch-genetisch centrum verwezen worden (2003).

prenatale diagnostiek, indicaties

NVOG indicaties voor prenatale diagnostiek (01-01-2000)
NVOG non-invasieve prenatale test

prenatale diagnostiek, kwaliteitsnormen

NVOG kwaliteitsnorm geavanceerd-ultrageluidonderzoek 2.0 (13-11-2009)

prenatale screening

NVOG kwaliteitsnorm prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)

prenatale zorg

KNOV praktijkkaart prenatale verloskundige begeleiding (incl. psychosociale begeleiding) (01-12-2008)
KNOV standaard prenatale verloskundige begeleiding, interactie en voorlichting (ondersteuning, interactie en voorlichting) (01-12-2008)
KNOV wetenschappelijke onderbouwing standaard prenatale verloskundige begeleiding (01-12-2008)
NVOG basis prenatale zorg (28-05-2015)

progesteron

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)

psychiatrische aandoeningen (neurosen/psychosen)

VIL begeleiding 1e of 2e lijn. Van belang is de ernst en omvang van de psychiatrische problematiek en het oordeel daarover van de behandelend arts (2003).

psychose, ontstaan in kraamperiode

VIL overleg. Van belang is de (niet-obstetrische) betrokkenheid van de huisarts en de psychiater bij de behandeling van de psychiatrische stoornis (2003).

pulsatility index

NVOG foetale bewaking

pyelitis, pyelonefritis

NHG urineweginfecties (01-06-2005)
NVOG urineweginfectie in de zwangerschap 2.0 (2011)
VIL begeleiding 2e lijn. Bij een pyelitis is opname voor behandeling gewenst. Dat is dus behandeling in de tweede lijn. Na afdoende behandeling van de pyelitis kan de verdere begeleiding van zwangerschap en bevalling in de eerste lijn plaatsvinden (2003).

Raynaud, ziekte van

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

reanimatie

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)

reanimatie pasgeborene

KNOV standpunt reanimatie van de pasgeborene (01-06-2005)
NVK beslisboom Richtlijn Reanimatie van Pasgeborenen (19-09-2008)
NVK richtlijn Reanimatie van Pasgeborenen (19-09-2008)

reflexie-pulsoxymetrie

NVOG foetale bewaking

refluxklachten

NVOG gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)

regionaal overleg acute zorg

KNOV regionaal overleg acute zorgketen ()

regurgitatie

NVOG gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)

retentio placentae

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

reumatoïde artritis

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

rhesus-D-sensibilisatie

NVOG erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (2009)
RIVM checklist PSIE voor laboratoria
RIVM checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
RIVM draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

roken

CBO richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
CBO samenvatting richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
KNOV richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
KNOV samenvatting richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)

rubella

VIL begeleiding 2e lijn. Bij een primo-infectie met rubella tijdens de zwangerschap moet rekening gehouden worden met een verhoogd risico op groeivertraging, vroeggeboorte en oog- en gehoorafwijkingen (2003).

samenwerken en afstemmen

KNOV ambulanceprotocol (01-01-2007)
NVK perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
NVK rapport samenwerken en afstemmen (Rapport van de werkgroep van de NVK en AJN 'Overdracht en samenwerking bij pre- en dysmatuur geboren kinderen en andere kinderen met een gezondheidsrisico'.) (01-01-2009)
NVOG perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)

Sarnatscore

NVOG foetale bewaking

schildklieraandoeningen

NIV richtlijn schildklierfunctiestoornissen NIV i.s.m. o.a. NVOG (13-11-2009)
NVOG schildklier en zwangerschap (2010)
VIL schildklieraandoeningen ()

schouderdystocie

NVOG schouderdystocie (17-09-2008)

sclerodermie

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

sectio

NVOG indicatiestelling sectio caesarea (2011)

sectio caesarea in anamnese

NVOG zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio caesarea, 1.0 (04-06-2010)
VIL prenatale zorg - begeleiding 1e lijn. Overdracht bij 37 weken naar 2e lijn. Baring - begeleiding 2e lijn. De prenatale zorg kan in principe in de eerste lijn plaatsvinden, als er geen redenen zijn voor controles in de tweede lijn vóór die 37 weken (2003).

sedatie tijdens de baring

VIL overleg. Het is van belang na te gaan wat de effecten zijn op ontsluiting en ademdepressie. Hoe pijnbestrijding tijdens de baring uitgevoerd wordt, is een onderwerp dat in het lokaal overleg met behulp van richtlijnen kan worden uitgewerkt. Er moet gestreefd worden naar beargumenteerde consensus (2003).

SEO, onverwachte bevindingen

NVOG modelprotocol onverwachte bevindingen bij SEO (17-09-2008)

serotiniteit

NVOG serotiniteit (08-06-2007)
VIL begeleiding 2e lijn. Bedoeld wordt een termijn >294 dagen amenorroe (2003).

serotiniteit in de anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Serotiniteit in de anamnese heeft geen voorspellende waarde voor het verloop van de huidige zwangerschap en baring (2003).

Shirodkar procedure

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)

SLE

NVOG SLE en zwangerschap (09-11-2007)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

solutio placentae

NVOG bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)

sonomarkers

NVOG modelprotocol onverwachte bevindingen bij SEO (17-09-2008)

spoedeisende geneeskunde

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
NVK standpunt over spoedeisende geneeskunde bij kinderen ()

stollingsstoornissen

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

streptokokkenziekte, preventie van neonatale groep-B-streptokokkenziekte

NVOG preventie van perinatale groep-B-streptokokkenziekte (17-09-2008)

structureel echoscopisch onderzoek

NVOG modelprotocol structureel echoscopisch onderzoek, modelprotocol (01-11-2005)

structureel echoscopisch onderzoek, onverwachte bevindingen

NVOG modelprotocol onverwachte bevindingen bij SEO (17-09-2008)

stuitligging

KNOV praktijkkaart standpunt uitwendige versie (01-12-2006)
KNOV standpunt uitwendige versie (01-12-2006)
NVOG stuitligging (19-03-2008)

subarachnoïdale bloeding, aneurysma

VIL begeleiding 2e lijn. In voorkomende gevallen kan de kraamperiode in de eerste lijn worden begeleid (2003).

subfertiliteit

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

symfysiolyse

VIL overleg. Bedoeld wordt de rupturering van de symfyse. Er moet hierbij een onderscheid worden gemaakt met bekkeninstabiliteit. Bij bekkeninstabiliteit is de meerwaarde van overleg niet aangetoond (2003).

symfysiolyse in anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Er wordt geen meerwaarde toegekend aan begeleiding in de tweede lijn van een zwangere of barende met een anamnestische symfysiolyse of met een bekkeninstabiliteit (2003).

syndroom van Down

NVK update Leidraad voor de medische begeleiding van kinderen met het sydroom van Down (01-12-2011)

systeemziekten en zeldzame aandoeningen

VIL begeleiding 2e lijn. Hieronder worden zeldzame, maternale aandoeningen verstaan, zoals Morbus Addison en M. Cushing. Verder vallen hieronder systemische lupus erythematodes (SLE), antifosfolipiden syndroom (APS), sclerodermie, reumatoïde artritis, periarteriïtis nodosa, ziekte van Marfan, ziekte van Raynaud en andere systemische en zeldzame aandoeningen (2003).

systemische lupus erythematodes

NVOG SLE en zwangerschap (09-11-2007)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

tabaksverslaving, behandeling van

CBO richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
CBO samenvatting richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
KNOV richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
KNOV samenvatting richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)

totaalruptuur

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

totaalruptuur in anamnese

VIL begeleiding 1e of 2e lijn. Is er na de totaalruptuur sprake van een goed functioneel herstel, dan kan de begeleiding van zwangerschap en baring plaatsvinden in de eerste lijn. Overwogen moet worden om bij de baring een primaire episiotomie te zetten. Is er sprake geweest van een secundaire hersteloperatie, dan is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen, conform het gestelde bij 'bekkenbodem reconstructies'. Is er geen sprake van functioneel herstel na de totaal ruptuur, dan moet begeleiding van de baring voor de tweede lijn plaatsvinden (2003).

toxoplasmose

VIL begeleiding 2e lijn. Voor zowel diagnostiek als therapeutisch beleid is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen (2003).

transfusiebeleid

NVOG bloedtransfusie (2011)

trombocytentransfusie

NVOG bloedtransfusie (2011)

trombocytopenie

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

trombocytopenie, foetale

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

trombofilie

NVOG herhaalde miskraam (08-06-2007)

trombose

NVOG antifosfolipidesyndroom en zwangerschap (19-11-2007)

trombotische trombocytopenische purpura (TTP)

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

trombotische trombocytopenische purpura (TTP) in anamnese

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

TSH-receptorantistoffen

NVOG schildklier en zwangerschap (2010)

TSI

NVOG schildklier en zwangerschap (2010)

TTP

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

TTP/HUS

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

TTP in anamnese

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

tuberculose in de anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Bij niet-actieve tuberculose kan begeleiding van zwangerschap en baring in de eerste lijn plaatsvinden (2003).

tuberculose met behandeling

VIL begeleiding 2e lijn. Wanneer sprake is van een actief tuberculeus proces en bijbehorende behandeling, moet overleg plaatsvinden met de behandelend arts en de gynaecoloog over het klinisch beeld en de begeleiding van zwangerschap en baring (2003).

uitdrijving, niet vorderende

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

uitwendige versie

KNOV praktijkkaart uitwendige versie (01-01-2006)
KNOV standpunt uitwendige versie (01-01-2006)

urinesteenlijden

NHG urinesteenlijden (01-04-2007)

urineweginfectie in de zwangerschap

NHG urineweginfecties (01-06-2005)
NVOG urineweginfectie in de zwangerschap, versie 2.0 (2011)
VIL begeleiding 1e lijn. Het is van belang om de infectie door middel van een urinekweek nader te analyseren en vast te stellen (2003).

urineweginfectie in de zwangerschap, recidiverend

VIL overleg. Van recidiverende urineweginfecties is sprake als een infectie meer dan tweemaal optreedt. De kans op pyelonefritis is hierbij verhoogd, waardoor de kans op vroeggeboorte verhoogd is. Dat geldt ook voor de kans op maternale complicaties als (voorbijgaande) nierfunctiestoornis en sepsis (2003).

uterus myomatosus, obstetrisch relevante

VIL overleg. Afhankelijk van de anatomische verhoudingen moet rekening gehouden worden met een gestoord verloop van zwangerschap of baring (2003).

vacuümextractie

NVOG vaginale kunstverlossing (vacuumextractie, forcipale extractie) (20-05-2005)

vacuümextractie in anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Van belang is de beoordeling van de anamnestische informatie, die verkregen wordt van de toenmalige zorgverlener (2003).

vaginale kunstverlossing

NVOG vaginale kunstverlossing (vacuumextractie, forcipale extractie) (20-05-2005)

vaginale kunstverlossing in anamnese

VIL begeleiding 1e lijn. Van belang is de beoordeling van de anamnestische informatie, die verkregen wordt van de toenmalige zorgverlener (2003).

vaginose, bacteriële

NVOG preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)

varicella

NVMM varicella (2011)

varicella/zostervirusinfectie

VIL overleg. Hiermee wordt een maternale infectie bedoeld. Primo-infectie met varicella/zostervirus (waterpokken) tijdens de zwangerschap leidt mogelijk tot behandeling van de zwangere met VZV-immunoglobuline, wegens het risico op een foetaal varicellasyndroom. Als varicella zich voordoet kort voor de baring of in de vroege kraamperiode, is er een risico op neonatale infectie. Soms is behandeling van moeder en kind met een antiviraal middel aangewezen. Als er sprake is van een klinisch manifeste herpes zoster (gordelroos), dan is er geen risico op een foetaal varicellasyndroom (2003).

vasa praevia

NVOG bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
VIL begeleiding 2e lijn (2003).

verwijzing naar een perinatologisch centrum

NVK richtlijn verwijzing naar een perinatologisch centrum - samenwerking tweede en derde lijn (18-10-2007)
NVOG nota verwijzing naar een perinatologisch centrum (NVOG en NVK) (19-09-2007)

virale hepatitis A, B, C, D of E

VIL overleg (2003).

volumesuppletie

NVK richtlijn volumesuppletie bij kritisch zieke pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar (28-06-2005)

vroeggeboorte

Ambulancezorg Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)

vroeggeboorte, dreigende

NVK perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
NVOG dreigende vroeggeboorte (2012)
NVOG perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
VIL begeleiding 2e lijn. Zodra er geen sprake meer is van een dreigende vroeggeboorte, kan de begeleiding van zwangerschap en baring verder in de eerste lijn plaatsvinden (2003).

vroeggeboorte (minder dan 37 weken), vorige zwangerschap

VIL vroeggeboorte (<33 weken), vorige zwangerschap - begeleiding 2e lijn. Vroeggeboorte (33 =>weken), vorige zwangerschap - begeleiding 1e lijn. Is er na de vroeggeboorte vervolgens een normaal verlopen zwangerschap geweest, dan kan daarna begeleiding van een volgende zwangerschap en baring in de eerste lijn plaatsvinden (2003).

vruchtwaterverlies, aantonen

NVOG breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)

vruchtwaterverlies, bacteriologisch onderzoek

NVOG breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)

vruchtwaterverlies (minder dan 37 weken amenorroe)

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

VTE

NVOG diep veneuze trombose, longembolie en zwangerschap (2009))

vulvahematoom

VIL begeleiding 2e lijn. Beleid wordt bepaald naar aanleiding van de klachten durante partu en vroeg in de kraamperiode (2003).

waterpokken (primo-infectie) tijdens de zwangerschap

VIL overleg. Hiermee wordt een maternale infectie bedoeld. Primo-infectie met varicella/zostervirus (waterpokken) tijdens de zwangerschap leidt mogelijk tot behandeling van de zwangere met VZV-immunoglobuline, wegens het risico op een foetaal varicellasyndroom. Als varicella zich voordoet kort voor de baring of in de vroege kraamperiode, is er een risico op neonatale infectie. Soms is behandeling van moeder en kind met een antiviraal middel aangewezen. Als er sprake is van een klinisch manifeste herpes zoster (gordelroos), dan is er geen risico op een foetaal varicellasyndroom (2003).

wiegendood

NVK handelingsprotocol na Wiegendood (01-04-2000)
NVK overzichtskaart voor de JGZ praktijk (01-10-2009)
NVK richtlijn preventie wiegendood (01-07-2007)

zeldzame aandoeningen

VIL begeleiding 2e lijn (2003).

zoster, primaire infectie

VIL overleg. Hiermee wordt een maternale infectie bedoeld. Primo-infectie met varicella/zostervirus (waterpokken) tijdens de zwangerschap leidt mogelijk tot behandeling van de zwangere met VZV-immunoglobuline, wegens het risico op een foetaal varicellasyndroom. Als varicella zich voordoet kort voor de baring of in de vroege kraamperiode, is er een risico op neonatale infectie. Soms is behandeling van moeder en kind met een antiviraal middel aangewezen. Als er sprake is van een klinisch manifeste herpes zoster (gordelroos), dan is er geen risico op een foetaal varicellasyndroom (2003).

zuur-base-evenwicht

NVOG foetale bewaking

zuurbranden

NVOG gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)

zwangerschap-geassocieerde trombocytopenie

NVOG trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)

zwangerschap, postpartumperiode en werk

KNOV zwangerschap, postpartumperiode en werk (01-01-2007)

zwangerschapsafbreking

NVOG zwangerschapsafbreking tot 24 weken (28-05-2015)

zwangerschapscholestase

NVOG zwangerschapscholestase versie 1.0 (23-03-2011)

zwangerschapsdiabetes

KNOV richtlijn diabetes en zwangerschap
NIV richtlijn diabetes en zwangerschap (01-01-2006)
NIV samenvatting richtlijn diabetes en zwangerschap (01-01-2006)
NVOG diabetes en zwangerschap addendum, NDF zorgstandaard (2015)
NVOG diabetes mellitus en zwangerschap (2018)
VIL begeleiding 1e lijn. Als met dieet de bloedsuikerwaarden < 7,5 mmol/l (capillair) blijven en er geen aanwijzingen voor overige pathologie bestaan, kan begeleiding in de eerste lijn plaatsvinden (2003).

zwangerschapsduur

NVOG datering van de zwangerschap (2018)

zwangerschapshypertensie

NVK hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
VIL zwangerschapshypertensie ()

zwangerschapshypertensie in anamnese

NVOG hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)

zwangerschapshypertensie in de vorige zwangerschap

VIL begeleiding 1e lijn (2003).

Ambulancezorg | CBO | IGZ | KNOV | NHG | NIV | NVK | NVMM | NVOG | RIVM | VIL |

Ambulancezorg

Apgarscore Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
bloedverlies in de zwangerschap voor 16 weken Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
bloedverlies na 16 weken Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
dreigende vroeggeboorte Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
foetale nood Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
hemorrhagia postpartum Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
partus prematurus Website Ambulancezorg
pasgeborene Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
persisterend bloedverlies Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
pre-eclampsie Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
reanimatie Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
spoedeisende geneeskunde Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)
vroeggeboorte Landelijk Protocol Ambulancezorg, versie 7.2 (maart 2011)

CBO

roken richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
samenvatting richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
tabaksverslaving, behandeling van richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
samenvatting richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)

IGZ

genitale verminking bulletin vrouwelijke genitale verminking (01-04-2010)

KNOV

anemie evidencetabellen anemie (01-12-2010)
praktijkkaart anemie (01-12-2010)
standaard anemie (01-12-2010)
Apgarscore Landelijke Eestelijns Samenwerkingsafspraak Onderzoek van de pasgeborene (13-12-2008)
borstvoeding richtlijn borstvoeding
diabetes mellitus richtlijn diabetes en zwangerschap
eclampsie hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
genitale verminking modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV) 1.0 (04-06-2010)
standpunt vrouwelijke genitale verminking (01-02-2007)
groeivertraging praktijkkaart opsporing foetale groeivertraging
standaard opsporing van foetale groeivertraging
HELLP-syndroom hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
HELLP-syndroom in de vorige zwangerschap hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
HELLP-syndroom tijdens de kraamperiode hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
hemoglobinopathie Anemie in de verloskundige praktijk
herhaalde miskraam Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Miskraam (01-04-2006)
hygiëne actiekaart hygiëne en infectiepreventie (01-06-2004)
bijlage over MRSA bij standaard hygiëne en infectiepreventie (01-06-2004)
praktijkkaart voorzorgsmaatregelen hygiëne en infectiepreventie (01-06-2004)
standaard hygiëne en infectiepreventie (01-06-2004)
hyperbilirubinemie richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (09-02-2008)
hypertensie, chronische in de zwangerschap hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
hypertensie, essentiële hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
hypertensie, gesuperponeerd hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
hypertensie, preëxistent hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
hypertensie, zwangerschaps- hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
kindermishandeling meldcode kindermishandeling (september 2011)
praktijkkaart meldcode kindermishandeling (september 2011)
kraamperiode zwangerschap, postpartumperiode en werk (01-01-2007)
kraamzorg, indicatieprotocol kraamzorg landelijk indicatieprotocol
leeftijd, indicatie prenatale diagnostiek praktijkkaart prenatale diagnostiek ()
standpunt prenatale diagnostiek (01-05-2005)
medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling
niet vorderende ontsluiting niet vorderende ontsluiting (01-02-2006)
praktijkkaart NVO 1e bezoek (01-02-2006)
praktijkkaart NVO actieve fase (01-02-2006)
praktijkkaart NVO latente fase (01-02-2006)
praktijkkaart partogram (01-02-2006)
ontsluiting, niet vorderende niet vorderende ontsluiting (01-12-2006)
praktijkkaart NVO 1e bezoek (01-02-2006)
praktijkkaart NVO actieve fase (01-02-2006)
praktijkkaart NVO latente fase (01-02-2006)
praktijkkaart partogram (01-02-2006)
opsporing groeivertraging praktijkkaart opsporing foetale groeivertraging
standaard opsporing van foetale groeivertraging
partogram (met action line) praktijkkaart partogram (01-02-2006)
partusassistentie landelijk indicatie protocol kraamzorg (01-03-2008)
pijnbestrijding durante partu medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling
post-partumperiode en werk zwangerschap, post-partumperiode en werk (01-01-2007)
preconceptiezorg standpunt preconceptiezorg (01-08-2005)
pre-eclampsie hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
pre-eclampsie, gesuperponeerd praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
pre-eclampsie in de vorige zwangerschap hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
pre-eclampsie tijdens de kraamperiode hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiodehypertensie
praktijkkaart hypertensieve aandoeningen
prenatale diagnostiek praktijkkaart (12-07-2005)
standpunt prenatale diagnostiek (12-07-2005)
prenatale zorg praktijkkaart prenatale verloskundige begeleiding (incl. psychosociale begeleiding) (01-12-2008)
standaard prenatale verloskundige begeleiding, interactie en voorlichting (ondersteuning, interactie en voorlichting) (01-12-2008)
wetenschappelijke onderbouwing standaard prenatale verloskundige begeleiding (01-12-2008)
reanimatie pasgeborene standpunt reanimatie van de pasgeborene (01-06-2005)
regionaal overleg acute zorg regionaal overleg acute zorgketen ()
roken richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
samenvatting richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
samenwerken en afstemmen ambulanceprotocol (01-01-2007)
stuitligging praktijkkaart standpunt uitwendige versie (01-12-2006)
standpunt uitwendige versie (01-12-2006)
tabaksverslaving, behandeling van richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
samenvatting richtlijn behandeling van tabaksverslaving (01-01-2009)
uitwendige versie praktijkkaart uitwendige versie (01-01-2006)
standpunt uitwendige versie (01-01-2006)
zwangerschap, postpartumperiode en werk zwangerschap, postpartumperiode en werk (01-01-2007)
zwangerschapsdiabetes richtlijn diabetes en zwangerschap

NHG

anemie zwangerschap en kraamperiode (2015)
Apgarscore Onderzoek van de pasgeborene (deze LESA is komen te vervallen. De samenwerkingsafspraken tussen het NHG en de verloskundigen (via de KNOV) zijn opgenomen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraamperiode)
herhaalde miskraam Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Miskraam (01-04-2006)
hyperbilirubinemie zwangerschap en kraamperiode (2015)
kinderwensspreekuur preconceptiezorg
mastitis puerperalis zwangerschap en kraamperiode (2015)
medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (09-12-2008)
miskraam, herhaalde miskraam (01-03-2004)
onderzoek pasgeborene Onderzoek van de pasgeborene (deze LESA is komen te vervallen. De samenwerkingsafspraken tussen het NHG en de verloskundigen (via de KNOV) zijn opgenomen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraamperiode)
pasgeborene, onderzoek Onderzoek van de pasgeborene (deze LESA is komen te vervallen. De samenwerkingsafspraken tussen het NHG en de verloskundigen (via de KNOV) zijn opgenomen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraamperiode)
pijnbestrijding durante partu medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (25-11-2008)
preconceptiezorg preconceptiezorg (2011/2012)
pyelitis, pyelonefritis urineweginfecties (01-06-2005)
urinesteenlijden urinesteenlijden (01-04-2007)
urineweginfectie in de zwangerschap urineweginfecties (01-06-2005)

NIV

diabetes mellitus richtlijn diabetes en zwangerschap (01-01-2006)
samenvatting richtlijn diabetes en zwangerschap (01-01-2006)
hyperthyreoïdie richtlijn schildklierfunctiestoornissen i.s.m. o.a. NVOG (01-05-2007)
hypothyreoïdie richtlijn schildklierfunctiestoornissen i.s.m. o.a. NVOG (01-05-2007)
schildklieraandoeningen richtlijn schildklierfunctiestoornissen NIV i.s.m. o.a. NVOG (13-11-2009)
zwangerschapsdiabetes richtlijn diabetes en zwangerschap (01-01-2006)
samenvatting richtlijn diabetes en zwangerschap (01-01-2006)

NVK

beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie richtlijnen ten behoeve van beslissingen rond het levenseinde in de neonatologie (01-04-2000)
bijvoeding standpunt bijvoeding (01-06-2007)
eclampsie hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
extreme vroeggeboorte perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
GBS-ziekte richtlijn perinatale groep-B-streptokokken (GBS-) ziekte (13-07-2009)
geneesmiddelengebruik bij kinderen kinderformularium voor geneesmiddelengebruik bij kinderen ()
genitale verminking modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV) 1.0 (04-06-2010)
grenzen levensvatbaarheid prematuren perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn (18-10-2007)
groeivertraging perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 ( 15-09-2010) (15-09-2010)
rapport samenwerken en afstemmen (Rapport van de werkgroep van de NVK en AJN 'Overdracht en samenwerking bij pre- en dysmatuur geboren kinderen en andere kinderen met een gezondheidsrisico') (01-01-2009)
HELLP-syndroom hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
HELLP-syndroom tijdens de kraamperiode hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hyperbilirubinemie Bilicurve Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (09-02-2008)
richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken (09-02-2008)
hypertensie, chronische in de zwangerschap hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hypertensie, essentiële hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hypertensie, gesuperponeerd hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hypertensie, preëxistent hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hypertensie, zwangerschaps- hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
kindermishandeling indicator Kindermishandeling (01-10-2010)
pijnmeting richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen
postmortaal protocol Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek bij plotseling en onverwacht overlijden van een kind onder 2 jaar (18-04-2003)
pre-eclampsie hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
pre-eclampsie, gesuperponeerd hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
pre-eclampsie in de vorige zwangerschap hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
pre-eclampsie tijdens de kraamperiode hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
prematuriteit, dreigende perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte 1.0 (15-09-2010)
reanimatie pasgeborene beslisboom Richtlijn Reanimatie van Pasgeborenen (19-09-2008)
richtlijn Reanimatie van Pasgeborenen (19-09-2008)
samenwerken en afstemmen perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
rapport samenwerken en afstemmen (Rapport van de werkgroep van de NVK en AJN 'Overdracht en samenwerking bij pre- en dysmatuur geboren kinderen en andere kinderen met een gezondheidsrisico'.) (01-01-2009)
spoedeisende geneeskunde standpunt over spoedeisende geneeskunde bij kinderen ()
syndroom van Down update Leidraad voor de medische begeleiding van kinderen met het sydroom van Down (01-12-2011)
verwijzing naar een perinatologisch centrum richtlijn verwijzing naar een perinatologisch centrum - samenwerking tweede en derde lijn (18-10-2007)
volumesuppletie richtlijn volumesuppletie bij kritisch zieke pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar (28-06-2005)
vroeggeboorte, dreigende perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
wiegendood handelingsprotocol na Wiegendood (01-04-2000)
overzichtskaart voor de JGZ praktijk (01-10-2009)
richtlijn preventie wiegendood (01-07-2007)
zwangerschapshypertensie hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)

NVMM

varicella varicella (2011)

NVOG

aangeboren en/of erfelijke afwijking bij eerder kind non-invasieve prenatale test
abortus provocatus zwangerschapsafbreking tot 24 weken (28-05-2015)
abortus, recidiverende herhaalde miskraam (08-06-2007)
abruptio placentae bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
ADCC erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
alcoholmisbruik stoornissen in het gebruik van alcohol (2011)
amenorrhoeduur datering van de zwangerschap (2018)
amnioninfusie foetale bewaking
anticardiolipine antifosfolipidesyndroom en zwangerschap
anti-C immunisatie erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
anti-D immunisatie erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
anti-E immunisatie erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
antifosfolipidesyndroom antifosfolipidesyndroom en zwangerschap (19-11-2007)
anti-K immunisatie erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (2009)
Apgarscore foetale bewaking
APLA zwangerschapsafbreking tot 24 weken (28-05-2015)
arteriele navelstreng-pH foetale bewaking
auscultatie, intermitterend foetale bewaking
bacteriële vaginose preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
bacteriurie urineweginfectie in de zwangerschap 2.0 (2011)
bloedgroepantagonisme erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
bloedstroomprofielen foetale bewaking
bloedtransfusie bloedtransfusie (2011)
bloedverlies na 16 weken bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
breken van de vliezen, a terme breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)
breken van de vliezen, preterme breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)
breken van de vliezen voor begin baring breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)
cardiotocografie, archivering standpunt archivering van CTG's (15-08-1997)
cardiotocografie, indicaties foetale bewaking
cardiotocografie, interpretatie foetale bewaking
cerclage preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
cervixinsufficiëntie preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
cervixlengte, meting preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
cholestase zwangerschapscholestase versie 1.0 (23-03-2011)
CMV bloedtransfusie (2011)
combinatietest kwaliteitsnorm prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)
congenitale en/of erfelijke afwijking bij eerder kind non-invasieve prenatale test
corticosteroïden en vroeggeboorte dreigende vroeggeboorte (2012)
CTG, archivering standpunt archivering van CTG's (15-08-1997)
CTG, indicaties foetale bewaking
CTG, interpretatie foetale bewaking
cystitis urineweginfectie in de zwangerschap, versie 2.0 (2011) (14-11-2003)
cytomegalie bloedtransfusie (2011)
datering van de zwangerschap datering van de zwangerschap (2018)
diabetes mellitus diabetes en zwangerschap addendum, NDF zorgstandaard (2015)
diabetes mellitus en zwangerschap 2.0 (2018)
diep veneuze trombose, tijdens de zwangerschap diep veneuze trombose, longembolie en zwangerschap (2009)
doppleronderzoek foetale bewaking
drukmeting, inwendige foetale bewaking
echoscopie kwaliteitsnorm echoscopie (15-01-2000)
eclampsie hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2005)
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
eerste trimester-serumtest kwaliteitsnorm prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)
encephalopathie, neonatale foetale bewaking
erytrocytenimmunisatie erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
extreme vroeggeboorte perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
fibronectinebepaling preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
fluxus postpartum haemorrhagia postpartum (14-11-2013)
FNAIT (foetale of neonatale allo-immuuntrombocytopenie) trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
foetale afwijkingen prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)
foetale allo-immuuntrombocytopenie trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
foetale bewaking foetale bewaking
foetale groeivertraging, verdenking op foetale groeibeperking 2.1 (voorheen negatieve discongruentie) (17-09-2008)
foetale nood foetale bewaking
foetale sterfte intra-uteriene vruchtdood
gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) in de zwangerschap gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)
GBS-ziekte preventie van perinatale groep-B-streptokokkenziekte (17-09-2008)
geavanceerd echoscopisch onderzoek, indicaties indicaties voor prenatale diagnostiek
onverwachte bevindingen bij SEO (17-09-2008)
geavanceerd echoscopisch onderzoek, kwaliteitsnormen kwaliteitsnorm geavanceerd-ultrageluidonderzoek (13-11-2009)
gebroken vliezen, niet in partu breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)
genitale verminking modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV) 1.0 (04-06-2010)
GORZ gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)
Graves, ziekte van schildklier en zwangerschap (2010)
grenzen levensvatbaarheid prematuren perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
verwijzing naar een perinatologisch centrum. Samenwerking tweede en derde lijn (18-10-2007)
groeivertraging foetale groeibeperking 2.1 (17-09-2008)
perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 ( 15-09-2010) (15-09-2010)
groep-B-streptokokkenziekte preventie van perinatale groep-B-streptokokkenziekte (17-09-2008)
haemorrhagia postpartum haemorrhagia postpartum (14-11-2013)
Hashimoto, ziekte van schildklier en zwangerschap (2010)
HELLP-syndroom hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
HELLP-syndroom tijdens de kraamperiode hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hemorrhagia postpartum haemorrhagia postpartum (14-11-2013)
heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
herhaalde miskraam herhaalde miskraam (08-06-2007)
HIT trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
hyperemesis gravidarum gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)
hyperhomocysteïnemie herhaalde miskraam (08-06-2007)
hypertensie, chronische in de zwangerschap chronische hypertensie in de zwangerschap (16-03-2005)
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hypertensie, essentiële hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hypertensie, essentiële chronische hypertensie in de zwangerschap (16-03-2005)
hypertensie, gesuperponeerd hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hypertensie, preëxistent hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hypertensie, preëxistent chronische hypertensie in de zwangerschap (16-03-2005)
hypertensie, zwangerschaps- hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
hyperthyreoïdie schildklier en zwangerschap (2010)
hypothyreoïdie schildklier en zwangerschap (2010)
idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
indicaties prenatale diagnostiek indicaties voor prenatale diagnostiek
non-invasieve prenatale test
indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek indicaties voor prenatale diagnostiek
inductie van de baring inductie van de baring (20-09-2006)
inleiding van de baring inductie van de baring (20-09-2006)
intra-uteriene infectie breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)
intra-uteriene vruchtdood intra-uteriene sterfte (2011)
irregulaire antistoffen erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
ITP trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
K-immunisatie erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
kindsbewegingen tellen foetale bewaking
Kleihauer-Betketest erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (13-11-2009)
kunstverlossing, indiactiestelling vaginale kunstverlossing (vacuumextractie, forcipale extractie) (20-05-2005)
lactaatconcentratie navelstrengbloed foetale bewaking
leven voelen, verminderd foetale bewaking
leverhematoom hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2005
leververvetting hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
liggingsafwijking bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
longembolie diep veneuze trombose, longembolie en zwangerschap (2009)
lupusanticoagulans antifosfolipidesyndroom en zwangerschap
MBO (microbloedonderzoek) foetale bewaking
meconiumhoudend vruchtwater foetale bewaking
meconiumhoudend vruchtwater, versie 1.0 (2011)
medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (09-12-2008)
meerlingzwangerschap meerlingzwangerschap, versie 3.0 (2011)
microbloedonderzoek foetale bewaking
minder leven voelen foetale bewaking
miskraam, herhaalde herhaalde miskraam (08-06-2007)
nekplooimeting prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)
neonatale allo-immuuntrombocytopenie trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
obesitas zwangerschap bij obesitas (12-06-2009)
overgewicht zwangerschap bij obesitas (12-06-2009)
partogram (met action line) foetale bewaking
partus prematurus in anamnese preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
perinatale sterfte wet en gedragregels bij (vroege) perinatale sterfte (2013)
perinatale sterfte na 24 weken, procedure wet en gedragregels bij (vroege) perinatale sterfte (2013)
perinatale sterfte voor 24 weken, procedure wet en gedragregels bij (vroege) perinatale sterfte (2013)
pH navelstreng foetale bewaking
pH tijdens baring foetale bewaking
PI foetale bewaking
pijnbestrijding durante partu medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling (25-11-2008)
placenta praevia bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
postmortaal intra-uteriene sterfte
preconceptiezorg nota preconceptiezorg (28-05-2008)
pre-eclampsie hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
pre-eclampsie, gesuperponeerd chronische hypertensie in de zwangerschap (16-03-2005)
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
pre-eclampsie in de vorige zwangerschap hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
pre-eclampsie tijdens de kraamperiode hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
prematuriteit, dreigende dreigende vroeggeboorte (2012)
perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte 1.0 (15-09-2010)
prenatale diagnostiek non-invasieve prenatale test
prenatale diagnostiek, indicaties indicaties voor prenatale diagnostiek (01-01-2000)
non-invasieve prenatale test
prenatale diagnostiek, kwaliteitsnormen kwaliteitsnorm geavanceerd-ultrageluidonderzoek 2.0 (13-11-2009)
prenatale screening kwaliteitsnorm prenatale screening op foetale afwijkingen (01-11-2005)
prenatale zorg basis prenatale zorg (28-05-2015)
progesteron preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
pulsatility index foetale bewaking
pyelitis, pyelonefritis urineweginfectie in de zwangerschap 2.0 (2011)
reflexie-pulsoxymetrie foetale bewaking
refluxklachten gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)
regurgitatie gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)
rhesus-D-sensibilisatie erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (2009)
samenwerken en afstemmen perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
Sarnatscore foetale bewaking
schildklieraandoeningen schildklier en zwangerschap (2010)
schouderdystocie schouderdystocie (17-09-2008)
sectio indicatiestelling sectio caesarea (2011)
sectio caesarea in anamnese zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio caesarea, 1.0 (04-06-2010)
SEO, onverwachte bevindingen modelprotocol onverwachte bevindingen bij SEO (17-09-2008)
serotiniteit serotiniteit (08-06-2007)
Shirodkar procedure preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
SLE SLE en zwangerschap (09-11-2007)
solutio placentae bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
sonomarkers modelprotocol onverwachte bevindingen bij SEO (17-09-2008)
streptokokkenziekte, preventie van neonatale groep-B-streptokokkenziekte preventie van perinatale groep-B-streptokokkenziekte (17-09-2008)
structureel echoscopisch onderzoek modelprotocol structureel echoscopisch onderzoek, modelprotocol (01-11-2005)
structureel echoscopisch onderzoek, onverwachte bevindingen modelprotocol onverwachte bevindingen bij SEO (17-09-2008)
stuitligging stuitligging (19-03-2008)
systemische lupus erythematodes SLE en zwangerschap (09-11-2007)
transfusiebeleid bloedtransfusie (2011)
trombocytentransfusie bloedtransfusie (2011)
trombocytopenie trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
trombocytopenie, foetale trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
trombofilie herhaalde miskraam (08-06-2007)
trombose antifosfolipidesyndroom en zwangerschap (19-11-2007)
trombotische trombocytopenische purpura (TTP) trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
trombotische trombocytopenische purpura (TTP) in anamnese trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
TSH-receptorantistoffen schildklier en zwangerschap (2010)
TSI schildklier en zwangerschap (2010)
TTP trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
TTP/HUS trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
TTP in anamnese trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
urineweginfectie in de zwangerschap urineweginfectie in de zwangerschap, versie 2.0 (2011)
vacuümextractie vaginale kunstverlossing (vacuumextractie, forcipale extractie) (20-05-2005)
vaginale kunstverlossing vaginale kunstverlossing (vacuumextractie, forcipale extractie) (20-05-2005)
vaginose, bacteriële preventie recidief spontane vroeggeboorte (28-03-2007)
vasa praevia bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap (19-03-2008)
verwijzing naar een perinatologisch centrum nota verwijzing naar een perinatologisch centrum (NVOG en NVK) (19-09-2007)
vroeggeboorte, dreigende dreigende vroeggeboorte (2012)
perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 1.0 (15-09-2010)
vruchtwaterverlies, aantonen breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)
vruchtwaterverlies, bacteriologisch onderzoek breken van de vliezen voor begin baring (18-04-2002)
VTE diep veneuze trombose, longembolie en zwangerschap (2009))
zuur-base-evenwicht foetale bewaking
zuurbranden gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap (01-12-2006)
zwangerschap-geassocieerde trombocytopenie trombocytopenie en zwangerschap (28-03-2007)
zwangerschapsafbreking zwangerschapsafbreking tot 24 weken (28-05-2015)
zwangerschapscholestase zwangerschapscholestase versie 1.0 (23-03-2011)
zwangerschapsdiabetes diabetes en zwangerschap addendum, NDF zorgstandaard (2015)
diabetes mellitus en zwangerschap (2018)
zwangerschapsduur datering van de zwangerschap (2018)
zwangerschapshypertensie hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (2012) (multidisciplinaire richtlijn)
zwangerschapshypertensie in anamnese hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (20-05-2005)

RIVM

ADCC checklist bloedonderzoek infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (01-07-2011)
checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
anti-C immunisatie checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
anti-D immunisatie checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
anti-E immunisatie checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
anti-K immunisatie checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
bloedgroepantagonisme checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
erytrocytenimmunisatie checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
hepatitis B checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
HIV-infectie checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
irregulaire antistoffen checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
K-immunisatie checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
Kleihauer-Betketest checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
lues checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)
nekplooimeting RIVM draaiboek prenatale screening (01-03-2011)
rhesus-D-sensibilisatie checklist PSIE voor laboratoria
checklist PSIE voor verloskundig hulpverleners
draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (2016)

VIL

aangeboren en/of erfelijke afwijking bij eerder kind overleg. Van belang is wat de aard van de aandoening was en welke eerdere diagnostiek heeft plaatsgevonden. Als er nu geen afwijkingen worden vastgesteld, dan kan verdere begeleiding in de eerste lijn plaatsvinden (2003).
ABO-antagonisme begeleiding 1e lijn. Weliswaar kunnen zwangerschap en baring in de eerste lijn worden begeleid bij ABO-antagonisme, maar men moet alert zijn op neonatale problematiek (2003).
abortus, recidiverende begeleiding 1e lijn. Bij voortgaande zwangerschap vindt begeleiding in de eerste lijn plaats (2003).
abruptio placentae begeleiding 2e lijn (2003).
abruptio placentae in anamnese begeleiding 2e lijn (2003).
Addison, morbus begeleiding 2e lijn (2003).
afstandskind begeleiding 1e lijn. De afstandssituatie hangt vaak samen met psychosociale problematiek. Dit kan leiden tot nader overleg en een bevalling in het ziekenhuis (2003).
afwijkende cervixcytologie overleg. Er moet gedifferentieerd worden naar obstetrisch versus gynaecologisch beleid. Gynaecologische consultatie kan ook zonder obstetrische consequenties aangewezen zijn. Aan de zwangere wordt geen deelname aangeboden aan bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom. De gynaecologische follow-up staat een verloskundige begeleiding in de eerste lijn niet in de weg (2003).
afwijkende ligging a terme begeleiding 2e lijn (2003).
afwijkende ligging tijdens de baring begeleiding 2e lijn. Van belang is dat het om een afwijkende ligging gaat en niet om een afwijkende presentatie (2003).
alcoholmisbruik begeleiding 2e lijn. Van belang is het foetaal alcoholsyndroom. Uiteraard kan de betrokkenheid van de kinderarts bij de follow-up langdurig aangewezen zijn (2003).
antifosfolipidesyndroom begeleiding 2e lijn (2003).
APS begeleiding 2e lijn (2003).
asfyxie in anamnese overleg. De grens ligt bij een Apgar score <7 bij 5' (2003).
astma begeleiding 1e of 2e lijn. Alleen astmapatiënten met ruime klachtenvrije intervallen, al dan niet met gebruik van inhalatietherapie, kunnen in de eerste lijn begeleid worden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Overleg met de behandelend (huis)arts is aangewezen (2003).
bekkenafwijking overleg. Bekkenafwijking door trauma, symfyseruptuur of rachitis. Overleg aan het begin van het laatste trimester is aangewezen. Hierbij moet worden aangetekend dat begeleiding in de tweede lijn geen aantoonbare meerwaarde heeft bij bekkeninstabiliteit en symfysiolyse klachten (2003).
bekkenbodem reconstructie begeleiding 2e of 1e lijn. Hieronder worden verstaan: de colposuspensie bij prolaps, fistel en oude ruptuur. Op basis van de oorzaak, de toegepaste operatietechniek en het resultaat daarvan, stelt de gynaecoloog het beleid betreffende de partus vast. Hij kan overwegen een primaire sectio of een vroege primaire episiotomie, te herstellen door de gynaecoloog. Als het vastgestelde beleid geen speciale maatregelen en geen specifieke, operatieve expertise omvat, kan de baring in de eerste lijn worden begeleid, in overleg met de gynaecoloog (2003).
bekkeninstabiliteit begeleiding 1e lijn. Gedoeld wordt op klachten die ontstaan zijn in de huidige zwangerschap (2003).
besnijdenis begeleiding 1e lijn of overleg. Besnijdenis als zodanig kan extra psychosociale zorg vergen. Bij ernstige anatomische afwijkingen is overleg in het derde trimester aangewezen (2003).
bloedgroepantagonisme Rhesus, Kell, Duffy, Kidd - begeleiding 2e lijn.ABO-antagonisme - begeleiding 1e lijn.Weliswaar kunnen zwangerschap en baring in de eerste lijn worden begeleid bij ABO-antagonisme, maar men moet alert zijn op neonatale problematiek (2003).
bloedverlies in de zwangerschap voor 16 weken, persiterend overleg (2003).
bloedverlies na 16 weken begeleiding 2e lijn. Nadat het bloedverlies gestopt is, kan de begeleiding weer in de eerste lijn plaatsvinden, als er verder geen belastende oorzaken zijn gevonden (2003).
bloedverlies, overmatig tijdens de baring begeleiding 2e lijn. De mate van bloedverlies tijdens de bevalling is niet objectief meetbaar vast te stellen, maar gebeurt op basis van inschatting. Overmatig bloedverlies kan een teken zijn van ernstige pathologie (2003).
bloedverlies, overmatig tijdens de kraamperiode begeleiding 2e lijn (2003).
cervixcytologie, afwijkende overleg. Er moet gedifferentieerd worden naar obstetrisch versus gynaecologisch beleid. Gynaecologische consultatie kan ook zonder obstetrische consequenties aangewezen zijn. Aan zwangeren wordt geen deelname aangeboden aan bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom. De gynaecologische follow-up staat een verloskundige begeleiding in de eerste lijn niet in de weg (2003).
cervixcytologie PAP III A of hoger overleg. Van belang is hier dat nader gynaecologisch beleid t.b.v. vervolgdiagnostiek) aangewezen kan zijn, terwijl de begeleiding van zwangerschap en baring in de eerste lijn plaatsvindt (2003).
cervixinsufficiëntie begeleiding 2e lijn. Wanneer een zwangerschapsduur van 37 weken is bereikt, is verdere begeleiding in de eerste lijn mogelijk (2003).
cervixinsufficiëntie en/of cerclage in anamnese begeleiding 2e lijn tot 37 weken, daarna begeleiding door 1e lijn mogelijk. Was er in de vorige zwangerschap zonder cerclage sprake van een normaal verloop, dan kan daarna begeleiding van zwangerschap en bevalling in de eerste lijn plaatvinden (2003).
colitis ulcerosa begeleiding 2e lijn (2003).
congenitale en/of erfelijke afwijking bij eerder kind overleg. Van belang is wat de aard van de aandoening was en welke eerdere diagnostiek heeft plaatsgevonden. Als er nu geen afwijkingen worden vastgesteld, dan kan verdere begeleiding in de eerste lijn plaatvinden (2003).
conisatie overleg. De praktische uitvoering van verloskundig beleid op dit terrein kan nader worden uitgewerkt in lokaal overleg. Als na conisatie een ongecompliceerde zwangerschap en baring zijn opgetreden, kunnen een volgende zwangerschap en baring in de eerste lijn worden begeleid (2003).
COPD overleg. Bij de beoordeling moet het oordeel van de longarts worden betrokken (2003).
Crohn, ziekte van begeleiding 2e lijn (2003).
cryo- en lisbehandeling portio begeleiding 1e lijn (2003).
Cushing, morbus begeleiding 2e lijn (2003).
cytomegalie begeleiding 2e lijn. Er moet rekening worden gehouden met een verhoogd risico op perinatale sterfte en op later morbiditeit (2003).
DES-dochter (onbehandeld en onder controle) overleg. Er moet gedifferentieerd worden naar obstetrisch versus gynaecologisch beleid. Zo kan gynaecologische begeleiding in verband met de DES-problematiek noodzakelijk zijn, terwijl de verloskundige begeleiding in de eerste lijn plaatsvindt (2003).
diabetes mellitus begeleiding 2e lijn. Preconceptioneel advies is hierbij in het bijzonder van belang.
diep veneuze trombose, in anamnese of in familieanamnese overleg. Van belang is de onderliggende pathologie en de aanwezigheid van een positieve familieanamnese. Preconceptioneel advies is hierbij in het bijzonder van belang (2003).
diep veneuze trombose, tijdens de zwangerschap begeleiding 2e lijn (2003).
diep veneuze trombose, tijdens kraamperiode begeleiding 2e lijn (2003).
dysmaturiteit in anamnese begeleiding 2e lijn. Uitgegaan wordt van een geboortegewicht < p5 of evidente klinische verschijnselen van dysmaturiteit, zoals neonatale hypoglykemie op basis van groeivertraging (2003)
epilepsie met medicatie overleg. In verband met het gebruik van anti-epileptische medicatie wordt prenatale diagnostiek aanbevolen. Overleg met alle betrokken behandelaren (verloskundige, huisarts, gynaecoloog, neuroloog) is voor optimale zorg aangewezen (2003).
epilepsie zonder medicatie begeleiding 1e lijn (2003).
erfelijke afwijking bij eerder kind overleg. Van belang is wat de aard van de aandoening was en welke eerdere diagnostiek heeft plaatsgevonden. Als er nu geen afwijkingen worden vastgesteld, dan kan verdere begeleiding in de eerste lijn plaatsvinden (2003).
exconisatie overleg. De praktische uitvoering van verloskundig beleid op dit terrein kan nader worden uitgewerkt in lokaal overleg. Als na conisatie een ongecompliceerde zwangerschap en baring zijn opgetreden, kunnen een volgende zwangerschap en baring in de eerste lijn worden begeleid (2003).
extra-uteriene graviditeit begeleiding 2e lijn (2003).
fluxus post partum in anamnese, ten gevolge van episiotomie begeleiding 1e lijn (2003).
foetale groeivertraging, verdenking op overleg. Bij verdenking op foetale groeivertraging is onderzoek door de gynaecoloog aangewezen (2003).
foetale nood begeleiding 2e lijn. Van belang is dat foetale nood op verschillende wijzen tot uitdrukking kan komen (foetale hartfrequentie, meconiumhoudend vruchtwater) (2003).
foetale sterfte durante partu begeleiding 2e lijn. In dit geval moet postmortaal onderzoek overwogen worden (2003).
foetus mortuus begeleiding 2e lijn. In de situatie waarin de zwangere er de voorkeur aan geeft om thuis te bevallen, moet de begeleiding dezelfde invulling krijgen als wanneer de bevalling in het ziekenhuis zou plaatsvinden.Geprotocolleerd postmortaal onderzoek en evaluatie verdienen aandacht (2003).
forcipale extractie of vacuümextractie in anamnese begeleiding 1e lijn. Van belang is de beoordeling van de anamnestische informatie, die verkregen wordt van de toenmalige zorgverlener (2003).
gebroken vliezen, niet in partu begeleiding 2e lijn. Verwijzing moet plaatsvinden op de eerste ochtend, nadat de vliezen 24 uur gebroken zijn (2003).
geen voorgaande prenatale zorg ± a terme begeleiding 1e lijn. In dit geval verdient de thuissituatie extra aandacht. Als prenatale zorg ontbreekt, kan dit duiden op psychosociale problematiek. Dit kan leiden tot nader overleg en een bevalling in het ziekenhuis (2003).
geen voorgaande prenatale zorg tijdens de baring begeleiding 2e lijn. Wanneer prenatale zorg ontbreekt, kan dit duiden op psychosociale problematiek en met name verslaving. Van belang is de partusbewaking, serologische screening en immunisatie.
geneesmiddelengebruik begeleiding 1e lijn, eventueel overleg. Van belang is hier uiteraard het effect van geneesmiddelen op zwangere en ongeboren vrucht. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan het effect op lactatie en de effecten in de neonatale periode. In geval van twijfel is overleg aangewezen. Gewezen wordt op informatie vanuit de teratologie informatie service (www.areb.nl/tis) en het Trimbos-instituut (kennisinstituut voor psychische problemen en verslaving, tel. 030-2971100). (2003)
Trimbos-instituut ()
grande multipara begeleiding 1e lijn. Hiervan is sprake bij para >5. Aan begeleiding van zwangerschap en bevalling door de tweede lijn wordt geen meerwaarde toegekend (2003).
haemorrhagia post partum in anamnese, ten gevolge van cervixruptuur (klinisch vastgelegd) begeleiding 1e lijn, plaats bevalling ziekenhuis. Aangenomen wordt dat er een herhalingskans aanwezig is begeleiding van zwangerschap en baring kan door de eerste lijn gebeuren, maar de bevalling moet in het ziekenhuis plaatsvinden.
haemorrhagia post partum in anamnese ten gevolge van episiotomie begeleiding 1e lijn (2003).
haemorrhagia post partum, ten gevolge van andere oorzaken in anamnese begeleiding 1e lijn, plaats van bevalling ziekenhuis. Gegeven de kans op herhaling, kan de begeleiding van zwangerschap en baring weliswaar door de eerste lijn plaatsvinden, maar moet de bevalling in het ziekenhuis plaatsvinden.
harddrugs - gebruik van harddrugs (heroïne, methadon, cocaïne, XTC en dergelijke) begeleiding 2e lijn. Van belang is de ernst van de harddrug verslaving en de effecten daarvan tijdens zwangerschap, baring en in de postnatale periode, met name voor het kind. Onderzoek van de urine kan van belang zijn. Uiteraard kan betrokkenheid van de kinderarts bij de follow-up post partum aangewezen zijn (2003).
hartafwijking met hemodynamische consequenties begeleiding 2e lijn. De zwangerschap en baring zijn van invloed op de preëxistente, hemodynamische verhoudingen. Een cardiologische beoordeling is hierbij van belang (2003).
Hashimoto, ziekte van begeleiding 1e lijn, indien met levothyroxine goed ingesteld. Gerichte controle is aangewezen in verband met de dikwijls toegenomen levothyroxinebehoefte tijdens de zwangerschap en afname van die behoefte direct na de bevalling (2003).
HBsAg-dragerschap begeleiding 1e lijn (2003).
HELLP-syndroom begeleiding 2e lijn. Het HELLP-syndroom wordt gekenmerkt door de combinatie van haemolyse, gestoorde leverfuncties en een verlaagd aantal tombocyten (2003).
HELLP-syndroom in de vorige zwangerschap overleg.
HELLP-syndroom tijdens de kraamperiode begeleiding 2e lijn (2003).
hemoglobinopathie overleg (2003).
hepatitis C overleg. Consultatie van de gynaecoloog en follow-up door de kinderarts worden aanbevolen.
hernia nuclei pulposi begeleiding 1e of 2e lijn. Bij een recent doorgemaakte HNP of nog bestaande neurogene klachten, is begeleiding door de 2e lijn aangewezen. Bij een status na behandelde hernia is begeleiding door de 1e lijn mogelijk, met name als een voorgaande zwangerschap normaal is verlopen. Zowel anamnese als een actueel, klinisch beeld zijn relevant. (2003)
hernia nuclei pulposi ontstaan tijdens zwangerschap overleg. Beleid moet worden bepaald naar aanleiding van klachten en klinische verschijnselen. Bij afwezigheid van klachten kan begeleiding (verder) in de eerste lijn plaatsvinden. (2003)
herpes genitalis, primoinfect begeleiding 2e lijn (2003).
herpes genitalis, recidief begeleiding 1e lijn of 2e lijn. Afhankelijk van uitgebreidheid klachten. Bij een recidief infectie, frequent optredend in de zwangerschap of durante partu, wordt aanbevolen bij het kind viruskweken af te nemen uit de oropharynx en van de conjunctivae na 24-48 uur. De laesie(s) worden eventueel gejodeerd of afgeplakt (2003).
herpes labialis begeleiding 1e lijn (2003).
HIV-infectie begeleiding 2e lijn. In verband met de medicamenteuze mogelijkheden ter voorkoming van verticale transmissie moeten deze patiënten gedurende zwangerschap en baring worden begeleid in een voor HIV en aids toegerust centrumziekenhuis (2003).
hyperemesis gravidarum begeleiding 2e lijn. Voor behandeling van de problematiek is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen. Na herstel vindt de begeleiding van de verdere zwangerschap en baring in de eerste lijn plaats (2003).
hypertensie, essentiële begeleiding 2e lijn. Een preëxistente hypertensie, al dan niet medicamenteus behandeld, leidt tot verwijzing naar de tweede lijn. Preconceptioneel advies is hierbij in verband met de medicatie in het bijzonder van belang (2003).
hypertensie, preëxistent begeleiding 2e lijn. Een preëxistente hypertensie, al dan niet medicamenteus behandeld, leidt tot verwijzing naar de tweede lijn. Preconceptioneel advies is hierbij in verband met de medicatie in het bijzonder van belang (2003).
hyperthyreoïdie hyperthyreoïdie ()
hypothyreoïdie hypothyreoïdie ()
incomplete placenta begeleiding 2e lijn. Niet altijd kan met zekerheid worden vastgesteld of een deel van de placenta achterblijft. Bij gerede twijfel is een verwijzing naar de tweede lijn daarom aangewezen (2003).
infertiliteit = subfertiliteit begeleiding 1e lijn (2003).
Inflammatory Bowel Disease begeleiding 2e lijn. Hieronder worden gerekend de colitis ulcerosa en de M. Crohn (2003).
IUD IUD niet te verwijderen - overleg. IUD verwijderd - begeleiding 1e lijn (2003)
IUVD begeleiding 2e lijn. In de situatie waarin de zwangere er de voorkeur aan geeft om thuis te bevallen, moet de begeleiding dezelfde invulling krijgen als wanneer de bevalling in het ziekenhuis zou plaatsvinden. Geprotocolleerd postmortaal onderzoek en evaluatie verdienen aandacht (2003).
koorts durante partu begeleiding 2e lijn. Hierbij is het van belang na te gaan wat de onderliggende oorzaak is. Er moet met name rekening gehouden worden met een intra-uteriene infectie. De toediening van antibiotica tijdens de baring moet worden overwogen (2003).
kunstverlossing in de anamnese begeleiding 1e lijn. Van belang is de beoordeling van de anamnestische informatie, die verkregen wordt van de toenmalige zorgverlener. (2003)
laparotomie tijdens de zwangerschap begeleiding 2e lijn, vervolgens mogelijk 1e lijn. Zodra de wond genezen is en als de aard van de operatie geen verder verloskundig risico betekent, kan de zwangere weer begeleid worden in de eerste lijn. Tijdens het ziekenhuisverblijf zal de gynaecoloog betrokken zijn bij de zwangerschap. Als er geen verdere consequenties voor het verloskundig beleid zijn, kan de zwangere vrouw verder begeleid worden door de eerste lijn (2003).
liggingsafwijking a terme - begeleiding 2e lijn. Waaronder stuitligging (2003).
liggingsafwijking a terme, waaronder stuitligging begeleiding 2e lijn (2003).
lisbehandeling portio begeleiding 1e lijn (2003).
longembolie in anamnese overleg. Van belang is de onderliggende pathologie en de aanwezigheid van een positieve familieanamnese. Preconceptioneel advies is hierbij in het bijzonder van belang (2003).
longfunctiestoornis/COPD overleg. Bij de beoordeling moet het oordeel van de longarts worden betrokken (2003).
lues, pos. serologie en behandeld begeleiding 1e lijn (2003).
lues, pos. serologie en nog onbehandeld overleg (2003).
lues, primo-infectie begeleiding 2e lijn. De afstemming tussen de betrokkenen in de eerste en tweede lijn bij verwijzing moet aandacht krijgen. Van belang is een sluitende informatievoorziening tussen de verloskundige, de huisarts, de gynaecoloog en de behandelend venereoloog. Een uitwerking van structurele afspraken kan plaatsvinden in het lokaal overleg (2003).
manuele placentaverwijdering in de anamnese begeleiding 1e lijn, plaats van baring: ziekenhuis. Gegeven de kans op herhaling, kunnen de volgende zwangerschap en baring weliswaar door de eerste lijn begeleid worden, maar moet de bevalling in het ziekenhuis plaatsvinden.Als er sprake was van een placente accreta, dan moet de begeleiding door de tweede lijn plaatsvinden.
Marfan, ziekte van begeleiding 2e lijn (2003).
meconiumhoudend vruchtwater begeleiding 2e lijn (2003).
meerlingzwangerschap begeleiding 2e lijn (2003).
morbus Crohn begeleiding 2e lijn (2003).
multipele sclerose overleg. Afhankelijk van het neurologische beeld moet rekening worden gehouden met een gestoorde baring en eventuele urineretentie. Voor optimale zorgverlening is overleg tussen alle betrokken behandelaren aangewezen (2003).
myoom enucleatie begeleiding 2e of 1e lijn. Afhankelijk van de omvang van de ingreep wordt het beleid bepaald (2003).
nierfunctiestoornissen begeleiding 2e lijn. Wanneer sprake is van een gestoorde nierfunctie, al dan niet met nierdialyse, is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen (2003).
niet ingedaalde schedel a terme overleg. Overleg is aangewezen indien er à terme verdenking ontstaat op een wanverhouding, een placenta praevia of vergelijkbare pathologie (2003).
niet vorderende ontsluiting overleg (2003).
niet vorderende uitdrijving begeleiding 2e lijn (2003).
onzekere zwangerschapsduur bij zwangerschap vanaf 22 weken begeleiding 1e lijn, eventueel overleg. Bij een zwangere die bij de eerste controle verder lijkt dan 22 weken, maar bij wie betrouwbare gegevens over de zwangerschapsduur ontbreken, is tweemaal uitgebreide foetale biometrie geïndiceerd (DBP, HC, AC, en FL), in combinatie met beoordeling van de hoeveelheid vruchtwater, met een interval van 2 tot 3 weken. Als de resultaten van de metingen conform de normale groeicurven zijn, mag worden aangenomen dat die in de buurt van de p50 liggen. Een zwangerschapsduur is dan daarop vast te stellen. Als de metingen niet conform de normale curven zijn, de hoeveelheid vruchtwater afwijkend lijkt, of de metingen anderszins niet eenduidig zijn, is een consult nodig (2003).
opname-indicatie kind begeleiding 2e lijn. Van belang is hier de (niet-obstetrische) betrokkenheid van de huisarts en de kinderarts. Van belang is ook de gezamenlijkheid van moeder en kind in de eerste fase na de geboorte.
partus prematurus in anamnese vroeggeboorte (< 33 weken), vorige zwangerschap - begeleiding 2e lijn. Vroeggeboorte (>= 33 weken), vorige zwangerschap - begeleiding 1e lijn. Is er na de vroeggeboorte vervolgens een normaal verlopen zwangerschap geweest, dan kan daarna begeleiding van een volgende zwangerschap en baring in de eerste lijn plaatsvinden (2003).
parvovirusinfectie begeleiding 2e lijn. Deze infectie kan leiden tot foetale anemie en hydrops. Voor de problematiek bestaan behandelingsmogelijkheden (2003).
periarterïitis nodosa begeleiding 2e lijn (2003).
perinatale sterfte in de anamnese overleg. Een dergelijke voorgeschiedenis vormt aanleiding tot overleg. Van belang is tevens of er na de perinatale sterfte nog een normaal verlopen zwangerschap is opgetreden. Zwangerschap en bevalling kunnen dan in de eerste lijn worden begeleid (2003).
pijnbestrijding durante partu overleg. Het is van belang na te gaan wat de effecten zijn op ontsluiting en ademdepressie. Hoe pijnbestrijding tijdens de baring uitgevoerd wordt, is een onderwerp dat in het lokaal overleg met behulp van richtlijnen kan worden uitgewerkt. Er moet gestreefd worden naar beargumenteerde consensus (2003).
portio amputatie begeleiding 2e lijn (2003).
positieve dyscongruentie, evaluatie van overleg (2003).
post-partumdepressie in anamnese begeleiding 1e lijn. Er wordt geen meerwaarde toegekend aan begeleiding door de tweede lijn van een zwangere of barende met een anamnestische post-partumdepressie. Post-partumdepressie treedt op een zodanig tijdstip post partum op, dat ook de kraamperiode in de eerste lijn kan worden begeleid (2003).
post-partumpsychose in anamnese begeleiding 1e lijn. Er moet gedifferentieerd worden of er sprake was van langdurig medicatiegebruik. Van belang is een psychiatrisch oordeel over de ernst van de psychose en het herhalingsrisico (2003).
pre-eclampsie begeleiding 2e lijn. Pre-eclampsie is een combinatie van zwangerschapshypertensie en proteïnurie. Van proteïnurie is sprake bij albustix ++ in een urinemonster of bij een totale eiwitexcretie van 300 mg of meer gedurende een periode van 24 uur (2003).
pre-eclampsie, gesuperponeerd begeleiding 2e lijn. Van een gesuperponeerde pre-eclampsie is sprake bij een proteïnurie de novo gedurende de zwangerschap bij een patiënte met een preëxistente hypertensie (2003).
pre-eclampsie in de vorige zwangerschap overleg (2003).
pre-eclampsie, tijdens de kraamperiode begeleiding 2e lijn (2003).
prenatale diagnostiek begeleiding 2e lijn. Van belang is de aanwezigheid van een risico op aangeboren afwijkingen. Als er geen afwijkingen worden aangetoond, kan verdere begeleiding in de eerste lijn plaatsvinden. Bij een leeftijdsgebonden indicatie kan rechtstreeks vanuit de eerste lijn naar een klinisch-genetisch centrum verwezen worden (2003).
psychiatrische aandoeningen (neurosen/psychosen) begeleiding 1e of 2e lijn. Van belang is de ernst en omvang van de psychiatrische problematiek en het oordeel daarover van de behandelend arts (2003).
psychose, ontstaan in kraamperiode overleg. Van belang is de (niet-obstetrische) betrokkenheid van de huisarts en de psychiater bij de behandeling van de psychiatrische stoornis (2003).
pyelitis, pyelonefritis begeleiding 2e lijn. Bij een pyelitis is opname voor behandeling gewenst. Dat is dus behandeling in de tweede lijn. Na afdoende behandeling van de pyelitis kan de verdere begeleiding van zwangerschap en bevalling in de eerste lijn plaatsvinden (2003).
Raynaud, ziekte van begeleiding 2e lijn (2003).
retentio placentae begeleiding 2e lijn (2003).
reumatoïde artritis begeleiding 2e lijn (2003).
rubella begeleiding 2e lijn. Bij een primo-infectie met rubella tijdens de zwangerschap moet rekening gehouden worden met een verhoogd risico op groeivertraging, vroeggeboorte en oog- en gehoorafwijkingen (2003).
schildklieraandoeningen schildklieraandoeningen ()
sclerodermie begeleiding 2e lijn (2003).
sectio caesarea in anamnese prenatale zorg - begeleiding 1e lijn. Overdracht bij 37 weken naar 2e lijn. Baring - begeleiding 2e lijn. De prenatale zorg kan in principe in de eerste lijn plaatsvinden, als er geen redenen zijn voor controles in de tweede lijn vóór die 37 weken (2003).
sedatie tijdens de baring overleg. Het is van belang na te gaan wat de effecten zijn op ontsluiting en ademdepressie. Hoe pijnbestrijding tijdens de baring uitgevoerd wordt, is een onderwerp dat in het lokaal overleg met behulp van richtlijnen kan worden uitgewerkt. Er moet gestreefd worden naar beargumenteerde consensus (2003).
serotiniteit begeleiding 2e lijn. Bedoeld wordt een termijn >294 dagen amenorroe (2003).
serotiniteit in de anamnese begeleiding 1e lijn. Serotiniteit in de anamnese heeft geen voorspellende waarde voor het verloop van de huidige zwangerschap en baring (2003).
SLE begeleiding 2e lijn (2003).
stollingsstoornissen begeleiding 2e lijn (2003).
subarachnoïdale bloeding, aneurysma begeleiding 2e lijn. In voorkomende gevallen kan de kraamperiode in de eerste lijn worden begeleid (2003).
subfertiliteit begeleiding 1e lijn (2003).
symfysiolyse overleg. Bedoeld wordt de rupturering van de symfyse. Er moet hierbij een onderscheid worden gemaakt met bekkeninstabiliteit. Bij bekkeninstabiliteit is de meerwaarde van overleg niet aangetoond (2003).
symfysiolyse in anamnese begeleiding 1e lijn. Er wordt geen meerwaarde toegekend aan begeleiding in de tweede lijn van een zwangere of barende met een anamnestische symfysiolyse of met een bekkeninstabiliteit (2003).
systeemziekten en zeldzame aandoeningen begeleiding 2e lijn. Hieronder worden zeldzame, maternale aandoeningen verstaan, zoals Morbus Addison en M. Cushing. Verder vallen hieronder systemische lupus erythematodes (SLE), antifosfolipiden syndroom (APS), sclerodermie, reumatoïde artritis, periarteriïtis nodosa, ziekte van Marfan, ziekte van Raynaud en andere systemische en zeldzame aandoeningen (2003).
systemische lupus erythematodes begeleiding 2e lijn (2003).
totaalruptuur begeleiding 2e lijn (2003).
totaalruptuur in anamnese begeleiding 1e of 2e lijn. Is er na de totaalruptuur sprake van een goed functioneel herstel, dan kan de begeleiding van zwangerschap en baring plaatsvinden in de eerste lijn. Overwogen moet worden om bij de baring een primaire episiotomie te zetten. Is er sprake geweest van een secundaire hersteloperatie, dan is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen, conform het gestelde bij 'bekkenbodem reconstructies'. Is er geen sprake van functioneel herstel na de totaal ruptuur, dan moet begeleiding van de baring voor de tweede lijn plaatsvinden (2003).
toxoplasmose begeleiding 2e lijn. Voor zowel diagnostiek als therapeutisch beleid is verwijzing naar de tweede lijn aangewezen (2003).
tuberculose in de anamnese begeleiding 1e lijn. Bij niet-actieve tuberculose kan begeleiding van zwangerschap en baring in de eerste lijn plaatsvinden (2003).
tuberculose met behandeling begeleiding 2e lijn. Wanneer sprake is van een actief tuberculeus proces en bijbehorende behandeling, moet overleg plaatsvinden met de behandelend arts en de gynaecoloog over het klinisch beeld en de begeleiding van zwangerschap en baring (2003).
uitdrijving, niet vorderende begeleiding 2e lijn (2003).
urineweginfectie in de zwangerschap begeleiding 1e lijn. Het is van belang om de infectie door middel van een urinekweek nader te analyseren en vast te stellen (2003).
urineweginfectie in de zwangerschap, recidiverend overleg. Van recidiverende urineweginfecties is sprake als een infectie meer dan tweemaal optreedt. De kans op pyelonefritis is hierbij verhoogd, waardoor de kans op vroeggeboorte verhoogd is. Dat geldt ook voor de kans op maternale complicaties als (voorbijgaande) nierfunctiestoornis en sepsis (2003).
uterus myomatosus, obstetrisch relevante overleg. Afhankelijk van de anatomische verhoudingen moet rekening gehouden worden met een gestoord verloop van zwangerschap of baring (2003).
vacuümextractie in anamnese begeleiding 1e lijn. Van belang is de beoordeling van de anamnestische informatie, die verkregen wordt van de toenmalige zorgverlener (2003).
vaginale kunstverlossing in anamnese begeleiding 1e lijn. Van belang is de beoordeling van de anamnestische informatie, die verkregen wordt van de toenmalige zorgverlener (2003).
varicella/zostervirusinfectie overleg. Hiermee wordt een maternale infectie bedoeld. Primo-infectie met varicella/zostervirus (waterpokken) tijdens de zwangerschap leidt mogelijk tot behandeling van de zwangere met VZV-immunoglobuline, wegens het risico op een foetaal varicellasyndroom. Als varicella zich voordoet kort voor de baring of in de vroege kraamperiode, is er een risico op neonatale infectie. Soms is behandeling van moeder en kind met een antiviraal middel aangewezen. Als er sprake is van een klinisch manifeste herpes zoster (gordelroos), dan is er geen risico op een foetaal varicellasyndroom (2003).
vasa praevia begeleiding 2e lijn (2003).
virale hepatitis A, B, C, D of E overleg (2003).
vroeggeboorte, dreigende begeleiding 2e lijn. Zodra er geen sprake meer is van een dreigende vroeggeboorte, kan de begeleiding van zwangerschap en baring verder in de eerste lijn plaatsvinden (2003).
vroeggeboorte (minder dan 37 weken), vorige zwangerschap vroeggeboorte (<33 weken), vorige zwangerschap - begeleiding 2e lijn. Vroeggeboorte (33 =>weken), vorige zwangerschap - begeleiding 1e lijn. Is er na de vroeggeboorte vervolgens een normaal verlopen zwangerschap geweest, dan kan daarna begeleiding van een volgende zwangerschap en baring in de eerste lijn plaatsvinden (2003).
vruchtwaterverlies (minder dan 37 weken amenorroe) begeleiding 2e lijn (2003).
vulvahematoom begeleiding 2e lijn. Beleid wordt bepaald naar aanleiding van de klachten durante partu en vroeg in de kraamperiode (2003).
waterpokken (primo-infectie) tijdens de zwangerschap overleg. Hiermee wordt een maternale infectie bedoeld. Primo-infectie met varicella/zostervirus (waterpokken) tijdens de zwangerschap leidt mogelijk tot behandeling van de zwangere met VZV-immunoglobuline, wegens het risico op een foetaal varicellasyndroom. Als varicella zich voordoet kort voor de baring of in de vroege kraamperiode, is er een risico op neonatale infectie. Soms is behandeling van moeder en kind met een antiviraal middel aangewezen. Als er sprake is van een klinisch manifeste herpes zoster (gordelroos), dan is er geen risico op een foetaal varicellasyndroom (2003).
zeldzame aandoeningen begeleiding 2e lijn (2003).
zoster, primaire infectie overleg. Hiermee wordt een maternale infectie bedoeld. Primo-infectie met varicella/zostervirus (waterpokken) tijdens de zwangerschap leidt mogelijk tot behandeling van de zwangere met VZV-immunoglobuline, wegens het risico op een foetaal varicellasyndroom. Als varicella zich voordoet kort voor de baring of in de vroege kraamperiode, is er een risico op neonatale infectie. Soms is behandeling van moeder en kind met een antiviraal middel aangewezen. Als er sprake is van een klinisch manifeste herpes zoster (gordelroos), dan is er geen risico op een foetaal varicellasyndroom (2003).
zwangerschapsdiabetes begeleiding 1e lijn. Als met dieet de bloedsuikerwaarden < 7,5 mmol/l (capillair) blijven en er geen aanwijzingen voor overige pathologie bestaan, kan begeleiding in de eerste lijn plaatsvinden (2003).
zwangerschapshypertensie zwangerschapshypertensie ()
zwangerschapshypertensie in de vorige zwangerschap begeleiding 1e lijn (2003).