NPS en privacy

Perined faciliteert VSV’s bij het verzamelen van cliëntervaringen m.b.v. de NPS

Ieder VSV is in 2019 verplicht om over de eerste drie kwartalen van 2019 (geboortedata kind) alle cliënten te benaderen en bij die cliënten die hiervoor toestemming hebben gegeven én mee willen werken, de cliëntervaring te meten middels de NPS en het resultaat uiterlijk 1 mei 2020 aan te (doen) leveren aan Zorginstituut Nederland (ZiN). Perined biedt de VSV’s ondersteuning aan bij de uitvraag van de NPS.
Perined verwerkt de resultaten van de uitvraag. Zowel de score als het responspercentage wordt berekend en bijgehouden. Voor tijdige aanlevering van de eindresultaten naar ZiN kunnen alleen de responses die vóór 1 april 2020 worden ingevuld worden verwerkt bij de uiterlijke aanlevertermijn van 1 mei 2020. Na die datum is het voor Perined niet meer mogelijk responsen mee te nemen in de resultaten voor het VSV.

Wilt u als VSV gebruik maken van het aanbod van Perined om behulpzaam te zijn bij het realiseren van de NPS, stuur dan een e-mail naar info@perined.nl 

Voor deelname aan het onderzoek dient de cliënt toestemming gevraagd te worden: zie hiervoor het door het Zorginstituut vastgestelde ‘Werkproces NPS+’, te benaderen via https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/integrale-geboortezorg-zorgstandaard/Paginas/Home.aspx

* * * * * * * 

Wat wordt er van het VSV rond de NPS verwacht?

 • Het VSV of de verschillende deelnemende organisaties (in onderlinge afstemming) meldt c.q. melden zich bij Perined als zij de uitvraag door Perined willen laten faciliteren.
 • Perined richt voor het gehele proces rondom de uitvraag een applicatie in.
 • Iedere VSV of – waarschijnlijker – Ziekenhuis/Verloskundigenpraktijk/Kraamzorgorganisatie (deze drie worden hierna ‘zorgverlener’ genoemd) krijgt met een eigen ID toegang tot deze applicatie en krijgt toegang tot die cliënten die aan haar VSV of instelling zijn gekoppeld.

Vervolg
Als de geboorte van het kind heeft plaatsgevonden, kan het VSV of de zorgverlener een vanuit de applicatie de cliënt een link sturen met de vragenlijst. In de mail wordt gemeld hoe de procedure verder verloopt. Het antwoord van de cliënt wordt niet aan andere Perined-gegevens gekoppeld.

Wat wordt er van de Cliënt verwacht?

 • Cliënt ontvangt een e-mailbericht met link van de VSV of de zorgverlener.
 • Na het aanklikken van de link krijgt de cliënt het startscherm van de vragenlijst te zien op haar internet browser.
 • Cliënt beantwoordt de vragen.
 • Cliënt wordt bedankt voor haar medewerking en het scherm kan worden afgesloten.

Verwerking data bij Perined
Perined verwerkt de resultaten van de uitvraag. Zowel de score als het responspercentage wordt berekend en bijgehouden. Voor tijdige aanlevering van de eindresultaten naar ZiN kunnen alleen de responses die vóór 1 april 2020 worden ingevuld worden verwerkt bij de uiterlijke aanlevertermijn van 1 mei 2020. Na die datum is het voor Perined niet meer mogelijk responsen mee te nemen in de resultaten voor het VSV.
Uiteraard worden tussentijds de resultaten aan de deelnemende zorgverleners en VSV’s teruggekoppeld.

Kosten en vragen
Perined brengt kosten in rekening voor het  uitvragen van de NPS. Wat de kosten zijn, kunt u hier bekijken. 

Voor vragen over de NPS en het aanbod van Perined kunt u contact opnemen met Perined op het nummer: 030 – 3690800 (keuze 2) of per e-mail naar info@perined.nl.

 

Benadering cliënten voor de NPS (met aandacht voor de privacy-aspecten)

Vanaf verslag jaar 2018 is het voor zorgverleners wettelijk verplicht om de NPS (Net Promotor Score) uit te vragen bij vrouwen die zijn bevallen. Perined heeft een applicatie ontwikkeld voor het uitvragen van de NPS.

NPS uitvragen via Perined
Als u er als zorgverlenersorganisatie voor kiest om de NPS via Perined uit te laten vragen krijgt de contactpersoon van de zorgverlenersorganisatie een activatielink voor de applicatie. Deze contactpersonen kunnen het volgende in de NPS applicatie:

 • Vrouwen toevoegen in de applicatie
 • Vragenlijsten naar deze vrouwen uitsturen
 • Resultaten van de NPS van de eigen organisatie bekijken
 • Collega’s toevoegen in de applicatie

Collega’s die worden toegevoegd door de contactpersoon van een zorgverlenersorganisatie kunnen alleen vrouwen toevoegen in de applicatie en vragenlijsten uitsturen. Bij het toevoegen van een vrouw worden twee gegevens gebruikt: jaar van de bevalling en het e-mailadres. Zorgverleners mogen bij hen beschikbare contactgegevens (zoals een e-mailadres) gebruiken om toestemming te vragen voor deelname aan een kwaliteitsonderzoek, zoals de NPS. Wenselijker is het wanneer zorgverleners bij de intake deze vraag al aan cliënten voorleggen.

Als een vrouw is toegevoegd in de applicatie zal er een e-mail naar de vrouw worden gestuurd met de vraag of zij toestemming geeft voor deelname aan dit kwaliteitsonderzoek. Het onderzoek, alsmede wat er met de gegevens gebeurt, wordt uitgebreid toegelicht. Door het klikken op een link geeft zij aan hiermee akkoord te gaan en komt zij bij de vragenlijst, die eveneens van een nadere toelichting is voorzien. Als zij besluit om niet aan het onderzoek deel te nemen hoeft zij niet op de link te klikken. Ook tijdens het bekijken en invullen van de vragenlijst kan zij opnieuw besluiten al dan niet deel te nemen. Deelname aan het onderzoek wordt pas definitief als de ingevulde vragenlijst wordt ingestuurd. Er is geen enkele verplichting tot deelname. Resultaten worden niet-herleidbaar verwerkt. Dit wordt in de toelichting ook kenbaar gemaakt.

NPS zelf uitvragen
Wilt u de NPS zelf uitvragen? Dat kan natuurlijk ook. Wel moeten de resultaten door een erkend dataverwerkingsbureau aan Zorginstituut Nederland worden aangeleverd. Dit betekent dat uw zorgverlenersorganisatie de resultaten van de NPS aan Perined of een ander dataverwerkingsbureau moet sturen, die de resultaten aan een VSV koppelt en aan het Zorginstituut aanlevert.