Indicatoren en LVR 2 Verslagjaar 2016

3 indicatorlijsten en 4 indicatoren

In het script van indicator ZiN-2b “de VOKS-percentiel primaire sectio’s” bleek in eerste instantie een fout te staan: in plaats van de selectie ‘aterme groep’ was de selectie ‘NTSV-groep’ gebruikt. Excuses! Dit is op 8 april in Insight hersteld. De gecorrigeerde waarde wordt/is door Perined ook aan OmniQ doorgegeven. Vraag is of dit centraal kan worden hersteld. Check in OmniQ derhalve ook deze waarde.

Voor de landelijke aanlevering door de ziekenhuizen gaat het om drie indicatorlijsten en vier indicatoren:

 • Zorginstituut (ZiN), Zwangerschap en Bevalling, indicator 2 en 3: deze zitten in Perined Insight en zijn voor die ziekenhuizen die daar mandaat voor gegeven hebben op 7 april rechtstreeks aan OmniQ aangeleverd.
 • Zorginstituut (ZiN), Spoedzorg, indicator 29 (AOI): zit niet in Perined Insight, is op 7 april in een afzonderlijk bericht aan de ziekenhuizen gemaild en is voor die ziekenhuizen die daar mandaat voor gegeven hebben op 7 april rechtstreeks aan OmniQ aangeleverd.
 • Inspectie (IGZ), IGZ-basisset, indicator 16.1.1: zit in Perined Insight en is niet rechtstreeks aan OmniQ aangeleverd. Dit bleek technisch nog niet mogelijk. De ziekenhuizen wordt gevraagd deze zelf aan te leveren.

In vergelijking met vorig jaar (verslagjaar 2015) is in de uitvraag van indicatoren over verslagjaar 2016 het volgende gewijzigd:

 • Indicator ZiN-2a “Percentage (geplande en ongeplande) sectio’s bij aterme nulliparae met eenling in hoofdligging” gaat nu over alle sectio’s in de NTSV-groep, terwijl die vorig jaar over primaire sectio’s in deze groep ging.
 • Indicator ZiN-29 “AOI-5” is nieuw dit jaar.

De LVR2-gegevens zijn te bereiken via deze link op de Perined-website.

Nadat u bij ‘Insight’ ingelogd bent, is de instructie voor het maken van een rapport als volgt:

 • log in op de dataset "LVR2 1995-2016"
 • voor een snellere beschikbaarheid zet een vinkje bij ‘beperkt tot laatste 10 jaar’
 • kies uit het menu "Rapporten", dan de ingang "Indicatoren" en dan de ingang "Kwaliteitsindicatoren"
 • kies in het linker paneel Type "PRKT: ZiN" of "VSV:AOI" of "PRKT: IGZ"
 • bekijk de aantallen en percentages; geen verrassingen? Kies ‘Samen’ om de informatie over jaren te bundelen tot een trendgrafiek.
 • probeer het grote vraagteken op de pagina voor meer informatie. Er zijn mogelijkheden voor diepere analyse.
 • klik bij "PRKT: ZiN" en "PRKT: IGZ" op de knop "Maak … verslag", het verslag wordt aangemaakt in een extra window (dat sommige browsers standaard blokkeren). De AOI-indicator haalt u uit de u op 7 april afzonderlijk toegezonden mail.
 • selecteer alles in dit extra window (Ctrl+A), kopieer (Ctrl+C) en plak in Word (Ctrl+V).
 • voer uw waarden in OmniQ in, c.q. check daar de reeds centraal ingevoerde indicatoren 2, 3 en 29, waarbij met name aandacht voor indicator 2b.

De indicatoren dienen vóór 15 april in OmniQ (ingevoerd en) geautoriseerd te worden, zodat OmniQ vóór 1 mei voor doorgeleiding naar het Zorginstituut kunnen zorgen.

De waarde van indicator 29 voor uw VSV is berekend door het UMCU op basis van de door u aan Perined aangeleverde gegevens. Deze waarde is u zoals boven aangegeven op 7 april (naast aanlevering via OmniQ) in een afzonderlijke mail, specifiek voor uw VSV, toegezonden. Indicator 29 is maar één van de waarden die door het UMCU rond de AOI voor uw VSV zijn berekend. Op dit moment wordt slechts één getal, de zgn. 'ruwe' of geobserveerde AOI-5, aangeleverd voor openbaarmaking. Een uitgebreide rapportage voor uw VSV kunt u in juli verwachten.

Let bij de presentatie van de gegevens over registratiejaar 2016 op de volgende punten:

 1. Let u op dat thuisbevallingen naar rato verdeeld worden over de VSVs waartoe een LVR-1-praktijk behoort. Indien deze praktijk deel uitmaakt van twee VSVs worden de thuisbevallingen over deze twee VSVs verdeeld. Voorbeeld: de praktijk maakt deel uit van VSV A en VSV B. Voor een ziekenhuisbevalling stuurt u 70% van de zwangeren naar VSV A en 30% naar VSV B. Van de thuisbevallingen wordt dan 70% bij VSV A geplaatst en 30% bij VSV B. Bij deze verdeling wordt dan ook gekeken of de thuisbevalling dichter in de buurt van VSV A plaatsvond of bij VSV B.
 2. De AOI is u per mail gestuurd; deze wordt niet gepresenteerd in Insight. Deze indicator is nl. niet alleen op verloskundig/obstetrische informatie gebaseerd, maar ook op kindergeneeskundige/neonatologische. De kindergeneeskundige/neonatologische informatie over 2016 kon (en kan) niet beschikbaar zijn voor de deadline van 15 april 2017. Vandaar dat deze indicator over het verslagjaar 2015 is uitgerekend en dat uw VSV-rapportage over 2016 nog geen LNR-informatie bevat. De AOI over 2016 is uiterlijk 1 november beschikbaar.

Perined hoopt met deze rapportages - evenals vorige jaren - een bijdrage te kunnen leveren aan de ondersteuning van de kwaliteitsverbetering in uw perinatale zorg. Mocht één en ander tot vragen of opmerkingen leiden, dan horen we dit uiteraard graag.