Aanlevering data LVR1 en LVR2

Wijzigingen in aanlevering LVR1 en LVR2

Hieronder staat aangegeven hoe men kan aanleveren en wat men als zorgverlener van Perined en softwareleveranciers mag verwachten.

Nieuwe dataset, nieuwe aanlevermethode

Een kwaliteitsregistratie die aan de eisen van de tijd en die van haar deelnemers voldoet, is continu in beweging. Gewerkt is en wordt aan modernisering van aanlevering en verwerking. Om tijdig kwalitatief goede gegevens aan te leveren en terug te ontvangen is door de beroepsgroepen en de andere landelijke partijen al een aantal jaren geleden een nieuwe dataset én een nieuwe aanlevermethode als ‘de’ norm voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg vastgesteld. Deze norm geldt niet alleen voor aanlevering aan landelijke databanken, zoals die van Perined, maar ook voor berichten rond acute overdracht aan de tweede lijn en perinatale screening. Deze norm is vastgelegd in de PWD-informatiestandaard, die in het kwaliteitsregister van het ZorgInstituut is opgenomen. De Informatiestandaard is hier te vinden. De afgelopen jaren is de softwareleveranciers gevraagd om toe te werken naar deze nieuwe dataset (de Perinatologie dataset) en deze nieuwe aanlevermethode (de HL7v3-methode) en om de andere datasets en aanlevermethoden uit te faseren. Inmiddels komt het merendeel van de gegevens bij Perined op nieuwe wijze binnen.

De HL7v3-methode is een beveiligde manier van aanleveren en wordt door VWS als dé standaardmethode voor aanlevering van gevoelige informatie aanbevolen. Het is om deze reden dat ook Perined in samenwerking met de andere partijen gebruikmaakt van HL7v3-methode.

Vanaf registratiejaar 2020 geen ‘oude’ LVR1 of LVR2-berichten meer

In de overgangsperiode, de afgelopen jaren, zijn er zo nieuwe bericht-typen bijgekomen, maar tot nu toe nog geen verdwenen, om softwareleveranciers de tijd te geven hun software aan te passen aan de nieuwe dataset en aanlevermethode. Daar is nu verandering in gekomen. Hierbij wordt een in overleg met de beroepsgroepen en andere landelijke partijen overeengekomen overgangsschema gevolgd. Dit schema is reeds geruime tijd op onze site terug te vinden en met uw softwareleverancier gecommuniceerd. 

Voor u betekent dit dat gegevens over zorggevallen vanaf registratiejaar 2019 (geboortedatum kind in 2020 of, bij onbekende geboortedatum, á terme datum in 2020) niet meer op basis van de oude LVR1 of LVR2-specificaties ingestuurd kunnen worden. Gebeurt dat toch, dan ontvangt u een foutmelding. Voor zorggevallen over de registratiejaren tot en met 2019 kunnen – ook de komende maanden – nog wel gegevens op deze wijze aangeleverd worden.

Technische en inhoudelijke terugkoppeling

Inhoudelijke terugkoppeling blijft u – in principe eenmaal per kwartaal – via Perined Insight ontvangen. Bij insturen via HL7v3 ontvangt u geen foutenoverzicht meer zoals u eerder van ons gewend was. Een nieuwe rapportagevorm zal u inzicht geven in de gegevens die wij ontvangen hebben én in die onderdelen waarvan wij vermoeden dat er aanpassingen gewenst zijn. Bijvoorbeeld wanneer er geen of niet-valide waarden zijn ingevuld.

Indicatoren

Ook in 2020 zullen wij weer indicatoren over het voorgaande registratiejaar voor u berekenen. Om dit goed te kunnen doen, ontvangen wij graag de gegevens over 2019 uiterlijk voor 1 maart 2020. Hierover ontvangt u een aparte mailing.

Meten en bespreken. Ook in 2020 ondersteunen we u zo graag bij de door u geleverde zorg. Uw inzet en gegevens zijn hiervoor essentieel en worden bijzonder op prijs gesteld. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over bovenstaande, neemt u dan contact op met info@perined.nl.

Stuur op tijd in: van jaar- naar kwartaalaanlevering!

Voor verloskunde/obstetrie (‘LVR1/LVRh/LVR2’) betekent dit:

Heel 2019 uiterlijk 1 maart 2020 aanleveren

Q1-2020 uiterlijk 1 juni 2020 aanleveren

enz.

Voor neonatologie (‘LNR’):

tot en met Q3 2019 uiterlijk 1 maart 2020 aanleveren

Q4-2019 uiterlijk 1 juni 2020 aanleveren

Q1-2020 uiterlijk 1 september 2020 aanleveren

enz.

 

Hoe kan aangeleverd worden?

Per beroepsgroep geeft Perined er de voorkeur aan wanneer op dit moment als volgt wordt aangeleverd:

huisartsen: invullen van dit formulier op de website. 
verloskundigen: (HL7v3-) Kernset Aanleverbericht
gynaecologen: (HL7v3-) Kernset Aanleverbericht
kinderartsen: webapplicatie https://lnr.perined.nl/

Heeft u vragen of opmerkingen over de technische aanlevering, mail of bel dan de servicedesk van DT Healthcare Solutions: Support.Registraties@telekom-healthcare.com / 030-6569777

 

Update aanleverschema Perined

Tot nog toe liep de ‘oude’ en ‘nieuwe’ informatievastlegging en –uitwisseling door elkaar heen. Afspraken zijn nu gemaakt om ‘oude’ aanlevering uit te faseren. Goede zorg heeft goede informatie nodig! U wordt gevraagd alles in het werk te stellen om binnen uw zorgorganisatie deze goede informatie samen met uw softwareleverancier te realiseren. We willen u hierbij van harte ondersteunen. Waar gaat het nu precies om? In het aanleverschema de hoofdlijnen wat betreft Perined.

Voor de uitwisseling van informatie met het RIVM en de regionale centra worden aparte afspraken gemaakt. De communicatie hierover verloopt voor Peridos, zoals gebruikelijk, via de regionale centra.