NPS

Perined faciliteert VSV’s bij het verzamelen van cliëntervaringen m.b.v. de NPS

Zoals destijds gecommuniceerd via de nieuwsbrieven van CPZ en de Federatie van VSV’s heeft Perined besloten voor het jaar 2018 geen kosten in rekening te brengen voor het realiseren van de per 1 januari 2018 verplichte Net Promotor Score (NPS). In ruil hiervoor vraagt Perined aan de VSV’s een aantoonbare extra inspanning om dit jaar de afzonderlijke rapportages van ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken te verbeteren. Perined zal voor dit laatste de komende maanden contact zoeken met de VSV’s en de afzonderlijke instellingen/praktijken. Vanaf 2019 zullen er wel kosten in rekening worden gebracht.

Wilt u als VSV gebruik maken van het aanbod van Perined om behulpzaam te zijn bij het realiseren van de NPS, stuur dan een e-mail naar info@perined.nl 

* * * * * * * 

Welke zorggevallen vallen onder het VSV?
Voor zorg, c.q. bevallingen die in het ziekenhuis plaatsvinden, hetzij onder begeleiding van de eerste lijn hetzij onder die van de tweede lijn, behoort het zorggeval bij dat VSV waar ook het betreffende ziekenhuis bij aangesloten is. Voor thuisbevallingen wordt voor de andere indicatoren door Perined de regel gehanteerd dat – in het geval een verloskundigenpraktijk bij meerdere VSV’s is aangesloten – de thuisbevallingen naar rato van verwijspercentage-van-de-betreffende-praktijk aan een VSV wordt toegewezen. Het lijkt – in de huidige overgangsfase – logisch deze systematiek ook voor de NPS-uitvraag toe te passen, hetgeen wil zeggen dat e-mailadressen van cliënten die thuis bevallen zijn door de betreffende verloskundigenpraktijk wordt aangeleverd, waarbij achteraf toewijzing aan een VSV plaats vindt.

Wat wordt er van het VSV rond de NPS verwacht?

  • Het VSV of de verschillende deelnemende organisaties (in onderlinge afstemming) meldt c.q. melden zich bij Perined als zij de uitvraag door Perined willen laten faciliteren.
  • Perined richt voor het gehele proces rondom de uitvraag een applicatie in.
  • Iedere VSV of – waarschijnlijker – Ziekenhuis/Verloskundigenpraktijk/Kraamzorgorganisatie (deze drie worden hierna ‘zorgverlener’ genoemd) krijgt met een eigen ID toegang tot deze applicatie en krijgt toegang tot die cliënten die aan haar VSV of instelling zijn gekoppeld.

Vervolg
Als de geboorte van het kind heeft plaatsgevonden, kan het VSV of de zorgverlener een vanuit de applicatie de cliënt een link sturen met de vragenlijst. In de mail wordt gemeld hoe de procedure verder verloopt. Het antwoord van de cliënt wordt niet aan andere Perined-gegevens gekoppeld.

Wat wordt er van de Cliënt verwacht?

  • Cliënt ontvangt – in alle gevallen – een e-mailbericht met link van de VSV of de zorgverlener.
  • Na het aanklikken van de link krijgt de cliënt het startscherm van de vragenlijst te zien op haar internet browser.
  • Cliënt beantwoordt de vragen.
  • Cliënt wordt bedankt voor haar medewerking en het scherm kan worden afgesloten.

Verwerking data bij Perined
Perined verwerkt de resultaten van de uitvraag. Zowel de score als het responspercentage wordt berekend en bijgehouden. Voor tijdige aanlevering van de eindresultaten naar ZiN kunnen alleen de responses die vóór 1 april 2019 worden ingevuld worden verwerkt bij de uiterlijke aanlevertermijn van 1 mei 2019. Na die datum is het voor Perined niet meer mogelijk responsen mee te nemen in de resultaten voor het VSV.
Uiteraard worden tussentijds de resultaten aan de deelnemende zorgverleners en VSV’s teruggekoppeld.


Kosten en vragen
Perined zal geen kosten in rekening brengen voor het realiseren van de per 1 januari 2018 verplichte Net Promotor Score (NPS). In ruil hiervoor vraagt Perined aan de VSV’s een aantoonbare extra inspanning om dit jaar de afzonderlijke rapportages van ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken te verbeteren. Vanaf 2019 zal het uitvragen van de NPS wel kosten met zich meebrengen.  

Voor vragen over de NPS en het aanbod van Perined kunt u contact opnemen met Perined op het nummer: 030 – 282 3165 of per e-mail naar info@perined.nl.

 

Factsheet 2018 klik hier 

Handleiding werkinstructie NPS klik hier

FAQ NPS klik hier