Uitleg proces

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties opstellen
De werkgroep ‘Eenheid van Taal Geboortezorg’ bestaat sinds 2012 en komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. In deze werkgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:
- Verloskundigen
- Gynaecologen
- Kinderartsen
- Kraamzorg
- Nictiz (expertisecentrum e-health)
- Perined

De werkgroep bespreekt de gewenste wijzigingen op de perinatale dataset (onderdeel van de PWD informatiestandaard) en bepaalt de aanleverspecificaties. Het vaststellen van een nieuwe dataset gebeurt door de redactieraad, waarin de volgende partijen vertegenwoordigd zijn:
- KNOV
- NVOG
- NVK
- Kraamzorg
- RIVM
- Nictiz
- Perined

Het volledige proces van het opstellen en vaststellen van de perinatale dataset hier te vinden.

De perinatale datasets worden gepubliceerd op de website van Nictiz. Zoals in de PWD Informatiestandaard aangegeven, dienen de specificaties van de dataset door de makers van een VIS (verloskundigeninformatiesysteem) en ZIS (ziekenhuisinformatiesysteem) te worden gebruikt om de medische dossiers op te bouwen en de relevante gegevens aan Perined aan te leveren.

Op dit moment mogen versie 2.2 en 2.3 van de dataset gebruikt worden door verloskundigen en gynaecologen. Kinderartsen gebruiken versie 3.0. In de toekomst zullen er nieuwere versies komen, maar altijd mogen twee verschillende versies, de twee meest recente, gebruikt worden om gegevens aan te leveren aan Perined. Afgesproken is om niet vaker dan jaarlijks een nieuwe versie uit te brengen.

Dataregistratie en -verwerking

Dataregistratie en -verwerking
Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen registreren de gegevens van het perinatale zorgproces in hun eigen Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De verloskundigen en een deel van de huisartsen gebruiken de volgende verloskundigeninformatiesystemen (VIS): Onatal, Orfeus en Vrumun. De gynaecologen en kinderartsen gebruiken de volgende ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS): Mosos (BMA), Hix (Chipsoft), Epic, Nexus en SAP en daarnaast eigen systemen. De makers van de VIS en ZIS worden ook wel softwareleveranciers genoemd. Vanuit de VIS en ZIS worden de relevante gegevens direct aan Perined aangeleverd, zodat er in principe geen extra registratielast is voor zorgverleners. Een deel van de kinderartsen dat geen ZIS gebruikt voor aanlevering van de LNR, registreert in een webapplicatie die door Perined beschikbaar is gesteld. Dit geldt ook voor een deel van de huisartsen, voor wie een digitaal formulier op de website van Perined beschikbaar is.

Data-aanlevering
De leveranciers van de verschillende VIS en ZIS zorgen voor het versturen van de relevante gegevens naar Perined. Dit gebeurt via het tussenstation van DTHS (Deutsche Telekom Healthcare Solutions), de ontvanger en verwerker namens Perined. De manier van aanleveren is HL7, versie 3. Meer informatie hierover is te vinden in de PWD informatiestandaard van het Zorginstituut. HL7 wordt ook wel ‘het versturen van legoblokjes’ genoemd, waarbij de verschillende delen van de dataset de legoblokjes vormen.

Data-ontvangst
DTHS zorgt voor de opslag van de ontvangen gegevens in een datawarehouse. Hierbij vinden technische controles plaats op het format van alle items en op de aanwezigheid van technisch identificerende en verplichte items. Als een bericht niet voldoet aan de technische eisen, dan kan het bericht niet ontvangen worden door DTHS en krijgt de zender daarvan een melding in de logfile, dit wordt ook wel een schematron genoemd.
Voordat een zorgverlener gebruik kan maken van een nieuwe aanlevering middels VIS of ZIS dient deze aanlevering eerst gekwalificeerd te worden door Nictiz. Voor deze kwalificatie zijn verschillende testscenario’s opgesteld die allen aangeleverd dienen te worden. Bij de kwalificatie wordt zowel technisch als inhoudelijk getest of de aangeleverde berichten overeenkomen met de testscenario’s. Meer informatie rond de aanlevering van een nieuwe dataset is te vinden in de SOP ‘hoe lever ik een nieuwe dataset aan?’.

Controleren en rapporteren datakwaliteit
Na de kwartaaldeadlines voor aanlevering ontvangt Perined de registratiegegevens van DTHS. Perined controleert de kwaliteit van de ontvangen data en verstuurt hierover een rapportage naar de contactpersonen van de zorginstellingen. In deze rapportage wordt aangegeven of de inhoud van de aangeleverde data voldoet aan de aanleverspecificaties. Zo wordt er gecontroleerd op ontbrekende en niet-valide/onwaarschijnlijke waarden. De bedoeling is dat de zorginstellingen hiermee zoveel mogelijk correcties uitvoeren en de kwaliteit van de data zoveel mogelijk verbeteren. Het is de bedoeling dat zij na deze correcties de gegevens opnieuw aanleveren waarna deze opnieuw bij Perined worden verwerkt.

Dataverwerking door Perined
Perined verwerkt de aangeleverde datasets van de verschillende beroepsgroepen in verschillende stromen:
- de LVR-1 (verloskundigen)
- de LVRh (huisartsen)
- de LVR-2 (gynaecologen)
- de LNR (kinderartsen)

Bij de verwerking worden de verschillende aanleverstromen gestroomlijnd, waarna ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het koppelen van de verschillende aanleverstromen zorgt ervoor dat je een zorggeval als één geval kunt tonen met verschillende invalshoeken.

De uitkomst van het proces ‘Dataverwerking door Perined’ is een databestand dat input is voor verschillende volgende processen en producten:
- het jaarboek
- trendrapportages
- de indicatoren
- de terugkoppeling en spiegeling van de eigen data via Perined Insight
- de gegevens voor www.waarstaatjegemeente.nl
- wetenschappelijk onderzoek
- een databestand voor ‘CBS Statline’
- Europese/internationale vergelijken (vb. Peristat)

 

Jaarboek

Inhoud jaarboek vaststellen
De redactiecommissie van het jaarboek stelt ieder jaar vast hoe het jaarboek eruit moet komen te zien. De redactiecommissie bestaat uit experts op het gebied van Perined data en zorgverleners.

Jaarboek realiseren
Vanuit het databestand dat gemaakt wordt tijdens het proces ‘Dataverwerking door Perined’ en met de input van de redactiecommissie van het jaarboek worden de tabellen van het jaarboek gemaakt. Dit worden gepubliceerd op de website van Perined.

Terugkoppeling geregistreerde gegevens en spiegeling

Inhoud terugkoppeling vaststellen
Perined koppelt aan zorgverleners terug welke gegevens zij aangeleverd hebben en hoe deze gespiegeld zijn aan landelijke gegevens. Welke gegevens getoond worden, wordt door Perined bepaald in overleg met zorgverleners. Uitgangspunt is dat zorgverlenende instanties alleen de detailgegevens over personen kunnen zien die ze zelf behandeld hebben . De landelijke spiegelinformatie is op geaggregeerd niveau en mag daarom door alle zorgverleners worden gezien.

Terugkoppeling realiseren
In de webapplicatie Perined Insight kunnen zorgverleners de door hen aangeleverde zorggevallen terugzien. Hierin zijn zowel de gegevens te zien zoals ze aangeleverd zijn door de betreffende zorgverlener, als de door Perined gekoppelde zorggevallen vanuit de verschillende aanleverstromen (LVR-1, LVR-2, LNR en LVRh). Ook kan de eigen praktijk of het eigen VSV gespiegeld worden aan het landelijk beeld.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van Perined Insight. De verwachting is dat een eerste versie in 2020 in de lucht zal zijn. Als hierover meer informatie beschikbaar is, zal dit worden gecommuniceerd.

Kwaliteitsindicatoren

Indicatoren vaststellen
De verplicht aan te leveren, openbaar te maken indicatoren worden vastgesteld door de werkgroep ‘Indicatoren’ van het CPZ (College Perinatale Zorg). Daarin zijn de perinatale beroepsverenigingen (KNOV, LHV, NVK en NVOG), zorginstellingen, waaronder – voor de kraamzorg – BO Geboortezorg, patiënten en zorgverzekeraars vertegenwoordigd, ondersteund door Perined. Overige – niet openbaar te maken – indicatoren worden door Perined gemaakt op basis van historie.

De verplicht aan te leveren indicatoren zijn hier terug te vinden:
Zorginstituut 
IGJ

Indicatoren berekenen
De indicatoren worden berekend in de webapplicatie Perined Insight, op basis van de specificaties die eerder zijn gemaakt door de werkgroep.

Indicatoren doorleveren
Het doorleveren van indicatoren aan het Zorginstituut moet via een gegevensmakelaar gebeuren. Voor de ziekenhuizen is dit Dutch Hospital Data (DHD). Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor zowel de ziekenhuis- als de VSV-indicatoren en kunnen deze doorleveren via het OmniQ-portal van DHD.
Perined treedt ook als gegevensmakelaar op, zoals over de verslagjaren 2017 en 2018 is gebeurd voor de indicator ‘klantpreferenties’ die de verloskundigenpraktijken moeten aanleveren.
Indicatoren publiceren
Alle indicatoren zijn te zien in Perined Insight, maar alleen voor de betrokken zorgverleners. De openbare indicatoren zijn ook terug te vinden bij het Zorginstituut en sites, zoals KiesBeter, die deze informatie overnemen.

Indicatoren

Indicatoren berekenen
De indicatoren worden berekend in de webapplicatie Perined Insight, op basis van de specificaties die eerder zijn gemaakt door de werkgroep.

Indicatoren doorleveren
Het doorleveren van indicatoren aan het Zorginstituut moet via een gegevensmakelaar gebeuren. Voor de ziekenhuizen is dit Dutch Hospital Data (DHD). Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor zowel de ziekenhuis- als de VSV-indicatoren en kunnen deze doorleveren via het OmniQ-portal van DHD.
Perined treedt ook als gegevensmakelaar op, zoals over de verslagjaren 2017 en 2018 is gebeurd voor de indicator ‘klantpreferenties’ die de verloskundigenpraktijken moeten aanleveren.

Indicatoren publiceren
Alle indicatoren zijn te zien in Perined Insight, maar alleen voor de betrokken zorgverleners. De openbare indicatoren zijn ook terug te vinden bij het Zorginstituut en sites, zoals KiesBeter, die deze informatie overnemen.

Wetenschappelijk onderzoek

Ervaren wetenschappelijke onderzoekers kunnen bij Perined (op speciaal voor dit doel opgestelde en beveiligde onderzoeks-pc’s) onderzoek doen op de data van Perined. Ook kunnen medewerkers van Perined gegevens leveren op basis van een aanvraag van onderzoekers: de zogenaamde gegevensaanvragen. Aan deze gegevensaanvragen zijn kosten verbonden. Voor de kosten zal eerst een offerte worden gemaakt.

Het aanvragen van een onderzoekersplaats en van gegevensaanvragen kan beide gebeuren via info@perined.nl. Klik hier voor verdere informatie over gegevensaanvragen en voor downloaden van het formulier dat dient te worden ingevuld.

Vanwege de privacy van de betrokkenen mogen onderzoekers geen bestanden met direct tot persoon herleidbare gegevens (zoals geboortedatum moeder, geboortedatum kind, postcode, etc.) ontvangen en verwerken op de eigen locatie, tenzij de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven. Indien de onderzoeker wel herleidbare gegevens nodig heeft voor het onderzoek, dan kan hij/zij het onderzoek uitvoeren op een onderzoekscomputer van Perined of in de beveiligde omgeving van CBS. In geen van de gevallen mogen herleidbare gegevens buiten deze onderzoeksomgevingen komen.

Perined heeft een aantal subverwerkers, zij ontvangen via een beveiligde manier de jaarbestanden van Perined voor kwaliteitsanalyses. Met alle subverwerkers heeft Perined een subverwerkersovereenkomst afgesloten.

Waarstaatjegemeente.nl

Kernindicatoren berekenen
Voor Waarstaatjegemeente.nl zijn een drietal indicatoren vastgesteld. Dit zijn sterfte vanaf 24 weken zwangerschapsduur tot en met de 7e dag na de bevalling, vroeggeboorte en/of groeivertraging en zwangerschapsbegeleiding voor 10 weken zwangerschapsduur. Voor deze indicatoren worden op vier verschillende niveaus de percentages berekend, namelijk voor Nederland, per provincie, per gemeente en per postcode.

Terugkoppeling realiseren
Waarstaatjegemeente.nl publiceert vervolgens de kernindicatoren in hun dashboard onder ‘Perinatale kerncijfers’. 

 

Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

Data aanlevering
Perined stelt een momenteel nog beperkte dataset voor het CBS beschikbaar, met een aantal berekende variabelen.

Cijfers verwerken
Met behulp van deze dataset publiceert het CBS jaarlijks cijfers over de perinatale gezondheid.

Zie: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80213ned/table?fromstatweb

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80215NED/table?fromstatweb