PWD

Het PWD

Goede zorg heeft goede informatie nodig. Binnen het PWD wordt vastgelegd voor welke zorg in de perinatale keten welke informatie nodig is en wordt ervoor gezorgd dat deze informatie beschikbaar is, via uitwisseling van of toegang tot deze gegevens.

Waar staat PWD voor?

Het PWD stond oorspronkelijk voor Perinataal Webbased Dossier. Inmiddels staat het voor eenheid van taal en (waar nodig) digitale informatie-uitwisseling, en dit in de zorg rond zwangerschap en geboorte. Zorgverleners kunnen met het PWD dusdanig gegevens in hun eigen systeem vastleggen, dat het voor alle betrokkenen bruikbaar is, en uitwisselbaar. PWD staat daarom tevens voor het elektronisch uitwisselen met andere zorgverleners en het landelijke aanleveren aan de Perinatale Registratie van Perined en de screeningsdatabanken van RIVM. Op deze manier zijn de gegevens van een zwangere en haar kind ook bij acute overdracht direct beschikbaar voor andere zorgverleners en kunnen zij sneller en beter zorg verlenen als tijd een belangrijke factor is.

PWD: de ICT-standaard voor de geboortezorg

CPZ, KNOV, NVOG, NVK, Perined, RIVM-CvB en Nictiz hebben in 2014 al voor het gebruik van een nieuwe ICT-standaard voor een betere digitale gegevensoverdracht en –uitwisseling tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen getekend. De ‘PWD standaard’ verbetert de communicatie onder meer bij (acute) overdrachtsmomenten. Hierbij wordt de uitwisseling van gegevens niet beperkt tot basale cliëntgegevens; de focus ligt juist op zorginhoudelijke en medische informatie die van cruciaal belang is in en rondom (acute) overdrachtsituaties, bijvoorbeeld in geval van een fluxus of foetale nood.

PWD standaard
De informatie-uitwisseling bij (acute) overdrachtsmomenten kan snel, betrouwbaar en locatie onafhankelijk plaatsvinden door de PWD standaard, omdat de zorgverleners niet apart (en handmatig) gegevens hoeven door te geven. Medische gegevens als bloeddruk en bloedverlies, maar ook praktische zaken als de telefoonnummers van de zorgverleners zijn in acute overdrachtssituaties direct beschikbaar. De PWD standaard is ook de basis voor de berichten aan RIVM-CvB en de Perinatale Registratie van Perined. CPZ, KNOV, NVOG, NVK, Perined en RIVM-CvB hebben de PWD standaard ontwikkeld en Nictiz heeft het proces gefaciliteerd. De PWD standaard is inmiddels met steun van patiënten/cliënten en zorgverzekeraars gedeponeerd bij het kwaliteitsregister. De standaard is in te zien via www.nictiz.nl/page/Standaarden/Informatiestandaarden/Zwangerschap-en-geboorte . Een Privacy Raamwerk vormt een essentieel onderdeel van de standaard.

Verbeteren geboortezorg
In het rapport ‘Een goed begin’ adviseerde de Stuurgroep zwangerschap en geboorte dat de kwaliteit van de geboortezorg kan verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken zorgverleners, maar ook met de zwangere en haar naasten. Als antwoord hierop heeft het veld de PWD standaard ontwikkeld. De verwachting is dat de zorg hierdoor verbetert. In Nederland bevallen ieder jaar ongeveer 175.000 vrouwen. Ongeveer 1700 kinderen (10‰) overlijden tijdens de zwangerschap en geboorte, vanaf 24 weken zwangerschap. Wereldwijd – ook in Nederland – is het perinatale sterftecijfer in de afgelopen vijftig jaar sterk gedaald, maar het kan verder omlaag. 

Verbreding van de keten
Doel is om o.a. ook kraamzorg en jeugdgezondheidszorg te laten werken met de PWD standaard. Verder zal - heel belangrijk - op basis van het PWD ook de zwangere zelf online inzicht krijgen in het verloop van haar zwangerschap.

 

Wat kan ik als zorgverlener met het PWD?

Hieronder vindt u als (verloskundig) zorgverlener informatie over het PWD: wat het nut en belang van het PWD is en wat het voor u (tijdens uw dagelijks werk) betekent of gaat betekenen. Daarnaast kunt u lezen hoe u kunt deelnemen en wat de voordelen daarvan voor u zijn. Verder vindt u op dit deel handleidingen en downloads die voor u als zorgverlener relevant zijn.

HET PWD EN U

Zoals aangegeven versterkt het PWD de communicatie in de perinatale keten met als doel de kwaliteit van zorg aan de zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind te verbeteren. Maar ook voor u als verloskundige, gynaecoloog (en straks voor kinderartsen en de JGZ) biedt deelname aan het PWD voordelen. 

Vermindering administratieve lasten  Het voordeel van het PWD voor u als verloskundig zorgverlener zit in de efficiënte manier van werken en de vermindering van uw administratieve lasten: u voert de gegevens van uw cliënt eenmalig in. Dit voorkomt niet alleen dubbel werk en fouten, maar zorgt er ook voor dat de anderen aan wie u normaal ook gegevens beschikbaar stelt, er direct mee aan de slag kunnen. Zo kunt u met het versturen van het geboortebericht de hielprik en de gehoorscreening direct in gang zetten. 

Efficiënte aanlevering prenatale screening en perinatale registratie  Met de berichten levert u direct de gegevens aan bij de regionale centra en Perined, waardoor een aparte (handmatige) aanlevering van spreadsheets en LVR niet langer nodig is.

Snelle en betrouwbare uitwisseling met ketenpartners  Bij deelname aan het PWD is uw systeem meteen klaar voor overdracht en consultatie met uw ketenpartners. De gegevensuitwisseling zal in stappen worden uitgebreid met nieuwe berichten, zoals op dit moment, met gegevens die nodig zijn voor de acute en reguliere overdracht van de eerste naar de tweede lijn.

DEELNEMEN

(info volgt)

DATASET EN BERICHTEN

De actuele PWD-documentatie vindt op de site van Nictiz.

Een overzicht van de documenten is hier te vinden.

DOWNLOADS

De volgende documenten zijn beschikbaar:

Folder over het PWD

Handleiding registratie UZI-abonnee

Handleiding aanvragen UZI-servercertificaat

De PWD informatiestandaard