Over Perined

Ons verhaal

Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken hoe het beter kan. In Perined werken samen de beroepsorganisaties, die zich bezighouden met de geboortezorg: KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen (verenigd in de VVAH), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie).

Perined is een samenvoeging van twee organisaties die zich landelijk in de geboortezorg hebben bezig gehouden met de perinatale audit en de perinatale registratie. De audit, het multidisciplinair bespreken van zwangerschappen met een slechte afloop, heeft haar toegevoegde waarde de afgelopen jaren bewezen. Het beschikken over een sector brede registratie en de mogelijkheden die dat geeft voor onderzoek, vergelijking en indicatoren bleek eveneens van grote waarde. Registratie en audit zijn instrumenten die integraal onderdeel uitmaken van de perinatale kwaliteitscyclus. Mede om deze reden zijn deze activiteiten samengevoegd.

Geschiedenis

Perinatale registratie.

Met de start in 1971 van de Gemeenschappelijke Verloskunde Registratie werden de fundamenten gelegd van wat later de Perinatale Registratie zou heten. In 1982 kreeg dit regionale initiatief landelijk navolging. Kort daarop, in 1985, volgden de verloskundigen met hun eigen landelijke registratie. De neonatologen/kinderartsen traden in 1992 in hun voetspoor. Met wisselende initiatieven completeerden de huisartsen het registratieproces in de perinatale keten. De Perinatale Registratie was geboren: in 2001 werd PRN (Perinatale Registratie Nederland) opgericht. Al tientallen jaren ontvangen perinatale zorgverleners spiegelinformatie en worden landelijk overzichten en indicatoren geboden teneinde de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren.

Perinatale audit.

In 2003 blijkt uit Europese vergelijking dat de perinatale sterfte in Nederland tot de hoogste behoorde. Dit beeld bleef in de volgende vergelijking overeind. Bij een derde vergelijking in 2010 kwam Nederland wat meer in de middenmoot terecht. Weliswaar daalde de perinatale sterfte in Nederland continu; de daling bleek in andere landen echter sterker door te zetten. Deze resultaten riepen vragen op naar de oorzaken van die relatief hoge perinatale sterfte in ons land. In 2010 werd in dit verband PAN (Perinatale Audit Nederland) opgericht en gaat de eerste landelijke perinatale audit van start. Voortgebouwd werd op de eerste perinatale sterfte audits – gestart eind jaren ’80, begin jaren ’90 – waarbij  zorgverleners samen kritisch keken naar het eigen handelen. Dit bood mogelijkheden om tekortkomingen vast te stellen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Aanbevelingen voortkomend uit de auditbesprekingen komen ten goede aan alle vrouwen en kinderen die aan de perinatale zorg in Nederland zijn toevertrouwd.
 

Perined is – als fusieorganisatie van PAN (Perinatale Audit Nederland) en PRN (Perinatale Registratie Nederland) –  opgericht op 30 september 2015.

Kernwaarden

Sleutelwoorden voor de activiteiten van Perined zijn: veilig, objectief, resultaatgericht en toegankelijk. Perined creëert een veilige omgeving waarbinnen het perinatale veld zelf kan vaststellen waar het beter kan. Perined beveiligt haar gegevens goed en zorgt voor de noodzakelijke privacy van geregistreerden, incl. de berichtgevende zorgverleners. Perined is van, voor en door zorgverleners. Van Perined ontvangen perinatale zorgverleners de spiegelinformatie om hun PDCA-cyclus te doorlopen. Door Perined leggen perinatale zorgverleners aan stakeholders en samenleving verantwoording af over de kwaliteit van hun handelen. Gegevens zijn primair afkomstig van de zorgverleners zelf, zowel m.b.t. de registratie als de audit. Hiernaast wordt meer en meer gebruik gemaakt van informatie geleverd door de patiënten/cliënten in de geboortezorg: moeder en kind centraal.

Perined streeft hierbij naar objectiviteit, optimale juistheid, volledigheid en tijdigheid. En dit alles gericht op resultaat, het daadwerkelijk verbeteren van de perinatale zorg. Perined ISO27001/NEN7510-gecertificeerd. Perined vormt zo een stevig fundament voor de kwaliteitscyclus in de geboortezorg.