Audit optimalisatie datastromen Perined uitgevoerd

17-feb-2023

Medio ‘22 is in opdracht van CPZ en Perined met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS door MedicalPHIT een audit uitgevoerd op de datastromen rond Perined. In september zijn door MedicalPHIT bevindingen en aanbevelingen aan de opdrachtgevers gepresenteerd. Klik hier voor deze rapportage.

In het rapport wordt de complexiteit van de dataregistratie zorgvuldig beschreven en geanalyseerd in alle deelstappen: vastlegging, aanlevering en verwerking. De kwetsbaarheden van iedere stap zijn zichtbaar gemaakt en voor alle betrokkenen herkenbaar. Perined wordt (opnieuw) geconfronteerd met stappen in het registratieproces waarop zij invloed kan uitoefenen èn stappen waarvan de uitvoering en de noodzakelijke verbeteringen ervan buiten haar directe bereik liggen. Voor het deel van de dataregistratie dat onmiskenbaar aan Perined kan worden toegeschreven, neemt Perined de aanbevelingen in deze rapportage, als onderdeel van haar doelstelling en verantwoordelijkheid, vanzelfsprekend over. Aan een belangrijk deel van deze aanbevelingen is al voldaan of heeft Perined inmiddels tot de uitvoering ervan het initiatief genomen om zo samen met betrokken partijen tot verbetering van de gesignaleerde knelpunten te komen. Voor dàt deel dat zich aan het bereik van Perined onttrekt, doet Perined een beroep op alle zorgaanbieders en partijen de aanbevelingen in deze rapportage te bestuderen en ter harte te nemen. Waar mogelijk en gewenst is Perined uiteraard bereid ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de aanbevelingen die op het pad van andere partijen ligt. Zo zijn voortbouwend op de rapportage door betrokken partijen en Perined stappen gezet om via een datajourney in detail verbeterpunten op te sporen en waar mogelijk aan te pakken.

Het rapport is afgelopen periode met het Ministerie van VWS doorgenomen, aan alle betrokken partijen toegezonden en besproken in diverse gremia. De bespreekronde heeft niet tot wijziging van bovengeschetste standpuntinname van het Perined-Bestuur geleid. De reeds in gang gezette uitvoering van de aanbevelingen rond techniek en beheer dataset, financiering, testen & support, communicatie en changemanagement zijn en worden gecontinueerd, waaronder:

  • · Maak het voor zorgverleners en softwareleveranciers mogelijk om nog vijf jaar aan te leveren via de PWD release 2.3 en HL7v3.
  • · Probeer een extra financiële bijdrage te realiseren voor leveranciers voor hun inspanningen.
  • · Faciliteer de foutafhandeling en intensiveer de communicatie met de softwareleveranciers.
  • · Onderstreep het belang van registratie en verbeter de scholing rond Eenheid van Taal en de uitleg van mijnPerined.
  • · Werk nauw samen met de softwareleveranciers bij de overgang naar een nieuwe release en neem hier samen de tijd voor.