Organisatie

Ons verhaal
Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken hoe het beter kan. In Perined werken samen de beroepsorganisaties, die zich bezighouden met de geboortezorg: KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen (verenigd in de VVAH), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie).
Perined is een samenvoeging van twee organisaties die zich landelijk in de geboortezorg hebben bezig gehouden met de perinatale audit en de perinatale registratie. De audit, het multidisciplinair bespreken van zwangerschappen met een slechte afloop, heeft haar toegevoegde waarde de afgelopen jaren bewezen. Het beschikken over een sector brede registratie en de mogelijkheden die dat geeft voor onderzoek, vergelijking en indicatoren bleek eveneens van grote waarde. Registratie en audit zijn instrumenten die integraal onderdeel uitmaken van de perinatale kwaliteitscyclus. Mede om deze reden zijn deze activiteiten samengevoegd.

Geschiedenis

Perinatale registratie

In 1982 is de Landelijke Verloskunde Registratie tweede lijn (LVR2) gestart. Dit is de oudste perinatale registratie. Deze registratie is een landelijke voortzetting van de regionale GVR registratie (Gemeenschappelijke Verloskunde Registratie) die gestart was in 1971 en waaraan tien tot vijftien praktijken meededen.
In 1985 is de Landelijke Verloskunde Registratie eerste lijn (LVR1) gestart, gevolgd door de Landelijke Verloskunde Registratie voor huisartsen (LVRh). In 1992 is de laatste deelregistratie van de perinatale zorgverlening van start gegaan: de Landelijke Neonatologie Registratie (LNR).
Vanaf het registratiejaar 1999 zijn de deelregistraties LVR1, LVRh, LVR2 en LNR samengevoegd tot de Perinatale Registratie.

Perinatale audit
In 2003 blijkt uit Europese vergelijking dat de perinatale sterfte in Nederland tot de hoogste behoorde. Dit beeld bleef in de volgende vergelijking overeind. Bij een derde vergelijking in 2010 kwam Nederland wat meer in de middenmoot terecht. Weliswaar daalde de perinatale sterfte in Nederland continu; de daling bleek in andere landen echter sterker door te zetten. Deze resultaten riepen vragen op naar de oorzaken van die relatief hoge perinatale sterfte in ons land. In 2010 werd in dit verband PAN (Perinatale Audit Nederland) opgericht en gaat de eerste landelijke perinatale audit van start. Voortgebouwd werd op de eerste perinatale sterfte audits – gestart eind jaren ’80, begin jaren ’90 – waarbij zorgverleners samen kritisch keken naar het eigen handelen. Dit bood mogelijkheden om tekortkomingen vast te stellen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Aanbevelingen voortkomend uit de auditbesprekingen komen ten goede aan alle vrouwen en kinderen die aan de perinatale zorg in Nederland zijn toevertrouwd.

Perined is – als fusieorganisatie van PAN (Perinatale Audit Nederland) en PRN (Perinatale Registratie Nederland) – opgericht op 30 september 2015.

Kernwaarden
Sleutelwoorden voor de activiteiten van Perined zijn: veilig, objectief, resultaatgericht en toegankelijk. Perined creëert een veilige omgeving waarbinnen het perinatale veld zelf kan vaststellen waar het beter kan. Perined beveiligt haar gegevens goed en zorgt voor de noodzakelijke privacy van geregistreerden, incl. de berichtgevende zorgverleners. Perined is van, voor en door zorgverleners. Van Perined ontvangen perinatale zorgverleners de spiegelinformatie om hun PDCA-cyclus te doorlopen. Door Perined leggen perinatale zorgverleners aan stakeholders en samenleving verantwoording af over de kwaliteit van hun handelen. Gegevens zijn primair afkomstig van de zorgverleners zelf, zowel m.b.t. de registratie als de audit. Hiernaast wordt meer en meer gebruik gemaakt van informatie geleverd door de patiënten/cliënten in de geboortezorg: moeder en kind centraal.
Perined streeft hierbij naar objectiviteit, optimale juistheid, volledigheid en tijdigheid. En dit alles gericht op resultaat, het daadwerkelijk verbeteren van de perinatale zorg. Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van Perined is zowel ISO 27001 als NEN 7510 gecertificeerd. Perined vormt zo een stevig fundament voor de kwaliteitscyclus in de geboortezorg.