Veelgestelde vragen

Registratie

De antwoorden op de meest gestelde vragen over mijnPerined vind je hier.

 Alle informatie over de PREM is te vinden op de speciale website van CPZ: PREM Geboortezorg | CPZ (kennisnetgeboortezorg.nl).

De items die geregistreerd dienen te worden beschreven onder Registratie/Data-aanlevering en Registratie/Aanleverspecificaties. Alle items uit de datasetspecificaties dienen aangeleverd te worden aan Perined als de informatie bekend is en geregistreerd wordt voor het primaire proces.

Gegevensaanlevering aan Perined wordt verplicht gesteld vanuit verschillende documenten. De Zorgstandaard noemt op pagina 48: ‘Voor transparantie en kwaliteitsbewaking zijn gegevensvastlegging en –gebruik (registratie, spiegelinformatie en audit) essentiële onderdelen van integrale geboortezorg. Deelname van zorgverleners aan de perinatale audits en de perinatale registratie van Perined is derhalve verplicht en interdisciplinaire teamtraining vormt een vaste activiteit van de zorgverleners binnen het interprofessioneel geboortezorgteam’. Daarnaast zijn zorgaanbieders volgens de Zorgverzekeringswet (art. 66d tweede lid) verplicht om gegevens over kwaliteit van de geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om die kwaliteitsgegevens te publiceren, zowel voor professionals als voor de burgers. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt hier toezicht op (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg Wmg). Als zorgaanbieders niet aan de verplichting voldoen kan de NZa handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een aanwijzing/last onder dwangsom. Tot slot is het aanleveren van NICU-gegevens verplicht. Het is onderdeel van de vergunningsvoorwaarden.

Sinds oktober 2020 is er een gebruikershandleiding 2.3 beschikbaar. Deze handleiding is opgesteld door de werkgroep Eenheid van Taal en wordt waar nodig verder uitgewerkt.

Er is een algemene handleiding voor de hele dataset beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een specifieke handleiding voor de 1e lijn. De Expertgroep Eenheid van taal richt zich er op dat de handleiding ingebouwd wordt in de softwarepakketten d.m.v. het toevoegen van icoontjes met toelichtende informatie. Dit maakt de losse handleiding op termijn overbodig.

Als je vragen hebt over de datasetspecificaties of wensen hebt voor aanpassingen kun je mailen naar info@perined.nl. Vervolgens worden deze vragen besproken in de Werkgroep Eenheid van Taal.

De LVR1 registratie is er ten behoeve van de verloskundigen praktijken. Iedere praktijk heeft een eigen verloskundig praktijknummer t.b.v. de LVR1. 
Een nieuw praktijknummer kunt u aanvragen bij DT Healthcare Solutions.

Hiervoor ontvangen wij van u graag de volgende informatie - via onze helpdesk DT Healthcare Solutions:

https://telekom-healthcare.nl/kennisbank/hoe-ontvang-ik-een-persoonlijke-lvr1-code/

Verloskundig actieve huisartsen kunnen via zowel een verloskundig informatiesysteem aanleveren als door het invullen van het formulier op de website.

Onder methodologie dataverwerking wordt de methodologie van de dataverwerking beschreven, inclusief alle beslisregels voor samengestelde variabelen.

Perined gebruikt de definities uit de indicatorendocumenten. Daarnaast gebruikt Perined een vaststaande methodologie. Zie: Indicatoren

Een bevalling wordt achteraf aan een VSV toegekend. Als in het record een ziekenhuis expliciet genoemd wordt, door overdracht, consult of een tweedelijnsrecord, wordt de bevalling aan het VSV van dat ziekenhuis toegekend. Als dit niet mogelijk is wordt gekeken naar de verwijspercentages van praktijken en worden deze gebruikt om naar rato bevallingen aan een VSV toe te kennen. Zie ook Methodologie dataverwerking.

De landelijke perinatale cijfers worden getoond op www.peristat.nl en gepubliceerd in Perined publicaties, zoals het Jaarboek Zorg

Als zorgverlener kun je je eigen cijfers inzien en spiegelen aan anderen via mijnPerined.

Perined staat altijd open voor feedback op mijnPerined, het is immers een tool voor zorgverleners. Feedback geven kan via het formulier op onze website.

Als je vragen hebt over de cijfers op mijnPerined kun je het vragenformulier invullen. 

mijnPerined wordt maandelijks geüpdatet in de 3e week van de maand. Alle gegevens aangeleverd voor de 1e maandag van die maand worden dan meegenomen.

Dat hangt van het gebruikte softwaresysteem af. Voor aanleveringen via Vrumun en Orfeus zijn op dit moment handleidingen beschikbaar op onze website, waar dit exact staat. Bij Chipsoft is het helaas op dit moment niet ingebouwd om de prenatale screening door te sturen naar Perined. Voor de andere softwaresystemen kunt u het beste ons en/of uw softwareleverancier een mail sturen.

In mijnPerined kun je op iedere pagina met spiegelinformatie op VSV-niveau wisselen tussen VSV’s door middel van de paarse knop bovenaan (VSV: xxxx), naast de filters. Zie je nog geen VSV-spiegelinformatie? Stuur een mail naar info@perined.nl om te melden bij welk VSV je aangesloten bent, en laat een bestuurder van het VSV dit bevestigen (een e-mail is voldoende).

Vanuit de kraamzorg worden op dit moment nog geen gegevens aangeleverd. In mijnPerined krijgen deelnemende zorginstellingen (verloskundigenpraktijken, tweedelijns verloskundige/gynaecologische maatschappen, NICU’s, kindergeneeskundige/neonatologische maatschappen) hun eigen gegevens teruggekoppeld, waarbij de gegevens tevens op VSV-niveau te zien zijn. Wanneer vanuit de kraamzorg aan Perined aangeleverd gaat worden, schuiven zij uiteraard in deze systematiek in. Momenteel wordt aan een voorstel gewerkt om in pilot-verband vanuit een drietal kraamzorgaanbieders gegevens landelijk te bundelen en waar mogelijk aan Perined-data van andere perinatale zorgverleners te koppelen. Wordt vervolgd!

In de tussentijd hebben kraamzorginstellingen in mijnPerined al wel inzicht in de uitkomsten van de PREM over de geleverde kraamzorg.

Perined heeft hier helaas geen grip op. Duidelijk is, dat de leveranciers van Verloskundige Informatiesystemen (VIS) voldoende middelen moeten hebben om hun systemen aan landelijke eisen te laten voldoen. Ook in het in december 2020 verschenen RIVM-rapport is geconstateerd dat er nu te weinig middelen zijn voor de ICT in de geboortezorg. Het Ministerie is geadviseerd hier stappen op te ondernemen. Inmiddels hebben we begrepen dat het Ministerie het plan heeft bij de Zorgautoriteit aan te dringen op uitvoering van een kostenonderzoek voor de geboortezorg waarbij uitdrukkelijk naar de ICT-component gekeken dient te worden. Perined en KNOV ondersteunen dit. Extra kosten in rekening brengen voor aanlevering aan een kwaliteitsregistratie is immers uiterst onwenselijk. Aan de kosten kunnen we op dit moment derhalve niets anders doen dan te stimuleren dat de RIVM-aanbeveling voor meer middelen wordt uitgevoerd. Hiernaast hebben er van alles aan gedaan om – hetgeen ook een drempel is – de administratieve last rond aanlevering te verminderen. Zo hopen we te bewerkstelligen dat toch tot aanlevering over gegaan wordt. Los van de wettelijke verplichting die hiervoor geldt, is het van groot belang dat kwaliteits- en spiegelinformatie op praktijk-, VSV- en landelijk niveau beschikbaar is, mét uitdrukkelijke inbreng vanuit de eerstelijns verloskunde.

BUZZ vraagt op verschillende momenten uit. De PREM-vragenlijst is vergelijkbaar met het meetmoment 6 weken postpartum. CPZ en BUZZ hebben gedurende het hele traject contact gehad over de vragenlijst en het streven was om één versie te krijgen. Op dit moment lijken er nog kleine verschillen tussen de lijsten te zitten. De PREM-vragenlijst is degene die gebruikt dient te worden voor de indicatorendoorlevering.

De dynamische databank van Perined houdt in dat er continu records door de zorgverleners worden toegevoegd en, in enkele gevallen, worden teruggetrokken. Hierdoor komen de aantallen op verschillende meetmomenten niet exact overeen. Ook records van een aantal jaar geleden worden af en toe nog aangeleverd. 

Daarnaast kunnen wij verbeteringen doorvoeren in de dataverwerking. Op deze manier zijn altijd de best mogelijke bestanden beschikbaar. De dataverwerking en wijzigingen hierin worden nauwkeurig gedocumenteerd en gepubliceerd Perined | Methodologie dataverwerking. 

Maandelijks worden de aangeleverde records van de zorgverleners door ons verwerkt en geüpdatet in de spiegelinformatietool mijnPerined. In mijnPerined kunnen zorgverleners hun eigen cijfers inzien en vergelijken met de rest van het land. Onze publieke website peristat.nl wordt minder vaak geüpdatet, maar je kunt in de colofon zien wanneer dat voor het laatst gebeurd is. 

Zo werken wij samen met de zorgverleners continu aan verbetering van de datakwaliteit en de volledigheid van de perinatale registratie.   

Perined staat altijd open voor feedback op mijnPerined, het is immers een tool voor zorgverleners. Feedback geven kan via het formulier op onze website.

Alle informatie over de aanlevering is hier te vinden: https://www.perined.nl/onderwerpen/registratie/aanlevering-2022

Audit

Het auditteam kan een aanvraag doen voor uitbreiding van hun team met een nieuw lid, als er een lid weggaat. Het is de bedoeling dat er ongeveer 3 á 4 zorgverleners een inlog hebben voor de PAA, om de audit voor te bereiden en te verwerken. Via audit@perined.nl kan een een account worden aangevraagd. . 

De PAA is een instrument om perinatale audits voor te bereiden en te verwerken. Er kunnen chronologische verslagen in aangemaakt worden. Ook de auditbijeenkomsten worden daar in aangemaakt en verslagen. Tenslotte moeten ook de uitkomsten uit een perinatale bijeenkomst daarin worden geregistreerd.

Voor het bijwonen van perinatale audit kunnen door de beroepsverenigingen accreditatiepunten worden toegekend. De beroepsverenigingen bepalen zelf of zij dat willen doen en hoeveel punten worden toegekend. Niet alle beroepsverenigingen doen dat. Als er punten worden toegekend dan worden die door Perined bijgeschreven in PE-online.

De auditteams hebben na een auditbijeenkomst 4 weken de tijd om alle gegevens in de PAA te verwerken. Daarna heeft Perined nog een s 4 weken de tijd om de accreditatie te verwerken. De punten staan dus na 2 maanden na een bijeenkomst bijgeschreven.

Het kan zijn dat er geen accreditatiepunten zijn verleend doordat de beroepsvereniging geen punten toekent, of doordat er te weinig beroepsgenoten aangesloten zijn bij een beroepsvereniging zodat het niet loont voor Perined om accreditatie aan te vragen (NAPA). Het kan ook zijn dat je naam niet voorkomt op de registratielijst van de perinatale audit, of dat er geen BIG-nummer ingevuld is.

Zorg er voor dat naam en vooral het BIG-nummer correct zijn ingevuld op de registratielijst.

Via het auditteam is een bewijs van deelname van een bepaalde audit te verkrijgen.

De pilot houdt in dat bij de voorbereiding van alle te bespreken casus, ouders zal worden gevraagd of zij (schriftelijk) hun inbreng willen geven hoe zij de zorg ervaren hebben.

Alle casus worden anoniem besproken. Namen van personen en ziekenhuizen moeten daarom uit de verslagen verwijderd worden. Dit om de privacy van de zorgvrager en de zorgverlener te vergroten. Het bespreken van een casus gaat niet om personen te (ver)oordelen, maar om de gegeven zorg kritisch te evalueren en eventueel te verbeteren.

Zie ook onder het kopje Privacy 

Privacy

Perined verwerkt data binnen de perinatale zorg in drie databanken: het PraktijkBeheerDeel en de onderzoeksdatabanken Perinatale Registratie en Perinatale Audit. Het PraktijkBeheerDeel is onderdeel van het medisch dossier van de zorgverlener. Van het PraktijkBeheerDeel is derhalve de zorgverlener in de zin van de AVG de verantwoordelijke (en Perined de verwerker). Van de Perinatale Registratie en de Perinatale Audit is Perined de verantwoordelijke.

Perined verwerkt data binnen de perinatale zorg in drie databanken: het PraktijkBeheerDeel en de onderzoeksdatabanken Perinatale Registratie en Perinatale Audit.

De gegevens in het PraktijkBeheerDeel behoren tot het medisch dossier van de zorgverlener. Vanuit het medische dossier dat aanwezig is in het ziekenhuis/verloskundigenpraktijk wordt een deel van deze gegevens uit het medische dossier gehaald en naar Perined gestuurd voor verwerking. In het PraktijkBeheerDeel worden verwerkingen gedaan met als doel het berekenen van landelijke indicatoren, kwaliteitscontrole- en analyses, Chronologische Verslagen en om de zorgverleners de mogelijkheid te geven om hun gegevens te spiegelen tegen landelijke gegevens. In de webbased tool mijnPerined kunnen zorgverleners inloggen om indicatoren, hun eigen gegevens en gegevens van het VSV in te zien en te spiegelen. Een deel van de praktijkgegevens, de Chronologische Verslagen, worden gebruikt voor de sectorbreed voor perinatale zorgverleners verplichte deelname aan de Perinatale Audit, die onder verantwoordelijkheid van Perined wordt uitgevoerd.

De grondslag voor de verwerking van gegevens door de zorgverleners in het PraktijkBeheerDeel is de behandelrelatie met de cliënt op grond van de WGBO. Toestemming voor deze verwerking is niet noodzakelijk, maar mag uit hoofde van de behandelrelatie worden verondersteld. Vanzelfsprekend heeft de cliënt het recht om van de behandelaar te verlangen dat de gegevens worden gewist, aangevuld of gewijzigd. Deze rechten (op grond van de AVG) vallen binnen het domein van de behandelrelatie en behoren dan ook tot de verantwoordelijkheid van de behandelaar, die verwerkingsverantwoordelijke is binnen het PraktijkBeheerDeel. Perined is binnen het PraktijkBeheerDeel de verwerker.

De Perinatale Registratie en Perinatale Audit zijn de onderzoeksdatabanken binnen Perined en worden gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Binnen de behandelrelatie wordt de cliënt door de behandelaar voorzien van informatie over het feit dat de behandelgegevens secundair worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en voor enkele wettelijk verplichte kwaliteitsindicatoren. De cliënt wordt daarbij door de zorgverlener gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verstrekken van de gegevens vanuit het PraktijkBeheerDeel ten behoeve van de Perinatale Registratie en Perinatale Audit. Er is aldus voor de verwerking van de gegevens sprake van een ‘geen bewaar systeem’. Daarvoor is, enige jaren na zorgvuldige afweging en consultering van zowel de privacycommissie van Perined als diverse externe juridisch adviseurs, bewust gekozen. De aanleiding was, dat het in de praktijk na 10 jaar proberen niet werkbaar is gebleken een toestemmingssysteem van de grond te krijgen, met een sluitend systeem waarbij expliciete toestemming werd gevraagd, zonder dat dit grote schade zou toebrengen aan (de werking van) de Perinatale Registratie en Perinatale Audit. De Perinatale Registratie en Perinatale Audit bevatten in principe geen herleidbare gegevens. Indien een onderzoeker gegevens wilt koppelen, en dus met herleidbare gegevens wilt werken, moet er wel expliciete toestemming van de cliënt zijn.

Ten aanzien van de verwerking van gegevens in het kader van de Perinatale Registratie en de Perinatale Audit is Perined Verwerkingsverantwoordelijke. Perined kan in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke voor de Perinatale Registratie en Perinatale Audit verwerkers inschakelen.

De zorgverleners die deel nemen aan de Perinatale Registratie en Perinatale Audit als kwaliteitsregistratie, leveren de gegevens aan door gebruik te maken van het PraktijkBeheerDeel. Daarin wordt hen de mogelijkheid geboden om patiëntengegevens als onderdeel van hun medisch dossier te kunnen verwerken, in het kader van kwaliteitszorg. Daarmee wordt het PraktijkBeheerDeel gezien als onderdeel uitmakend van het patiëntendossier in het kader van de WGBO. De tot persoon herleidbare gegevens in het medisch dossier (en daarmee ook in het PraktijkBeheerDeel) mogen hierdoor ook door Perined verwerkt worden. Op deze grond verwerkt Perined deze gegevens als verwerker voor de verwerkingsverantwoordelijke, dit past binnen de doelstelling van de registratie.

Bij Perined worden gegevens van verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen in het PraktijkBeheerDeel samengevoegd tot één record (in wat feitelijk een ketenzorgdossier is voor de zorgverleners die bij dezelfde behandeling betrokken zijn). Om dit mogelijk te maken moet bij Perined bekend zijn of het om dezelfde cliënt gaat. Perined gebruikt hiervoor identificerende gegevens, zoals het BSN, postcode en geboortedatum, gegevens die een aangeleverd record uniek tot een persoon herleidbaar maken. En daar worden ze ook voor gebruikt: voor de koppeling van een verloskundigen record (LVR-1) aan bijvoorbeeld een gynaecologen record (LVR-2) en kinderartsen record (LNR). Conform de toepasselijke wetgeving is de zorgverlener ook verplicht om ten aanzien van de individuele cliënt het BSN te registreren, om te kunnen waarborgen dat de verwerkte gegevens bij de juiste cliënt behoren. Het BSN wordt alleen gebruikt in het PraktijkBeheerDeel en niet in de Perinatale Registratie en Perinatale Audit.

Volgens artikel 25 van de UAVG mogen ras en etniciteit niet worden verwerkt, tenzij het doel is om personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen om feitelijke nadelen op te heffen of te verminderen. Bij Perined is sprake van de laatste uitzondering. Etniciteit is van belang voor de zorg aan zwangeren en pasgeborenen. Zo is etniciteit onderdeel van de kernset met gegevens die door directe behandelaren beschikbaar wordt gesteld. Verder wordt bij de berekening van veel indicatoren onder andere etniciteit als casemix variabele meegenomen om te corrigeren voor de etnische achtergrond en hiermee de nadelen van zorginstellingen die veel bevallingen hebben van cliënten met een niet-Kaukasische achtergrond op te heffen. Het gebruik van deze variabele is daarom noodzakelijk en gerechtvaardigd om de goede zorg aan cliënten te kunnen waarborgen, en de zorg aan cliënten te kunnen verbeteren.

Perined kent een aantal subverwerkers die Perined ondersteunen bij het verwerken van de gegevens en het uitvoeren van kwaliteitsanalyses. Perined kent twee type subverwerkers:1. subverwerkers voor het primaire proces van Perined, zoals ondersteuning in de ICT infrastructuur, en 2. subverwerkers voor kwaliteitsanalyses en wetenschappelijk onderzoek. Het kwaliteitsonderzoek vindt plaats binnen het PraktijkBeheerDeel. Tussen alle subverwerkers en Perined is een subverwerkersovereenkomst getekend, waar onder andere de geheimhouding en beveiliging van gegevens in is geregeld.

Voor het inzien van de gegevens die over u zelf of over uw cliënt en uw/diens kinderen zijn geregistreerd bij Perined kan er in eerste instantie een verzoek op inzage worden gedaan bij de verloskundigenpraktijk en/of ziekenhuis waar u/uw cliënt zorg heeft ontvangen. De gegevens die daar zijn geregistreerd zijn gelijk aan de gegevens die in Perined staan. Mocht dit om bepaalde redenen niet lukken, bijvoorbeeld doordat deze praktijk niet meer bestaat, dan kunt u/uw cliënt het verzoek op inzage bij Perined indienen. Vanwege de grootte van de registratie hebben we een aantal gegevens nodig om een record op te zoeken. De volgende gegevens zijn minstens nodig: de geboortedatum van de moeder, geboortedatum van het kind, de postcode ten tijde van de bevalling en de verloskundigenpraktijk en/of ziekenhuis waarvan u/uw cliënt destijds zorg heeft ontvangen.

Met behulp van deze gegevens zal worden gekeken of wij één of meerdere records van u/uw cliënt in de Perined registratie kunnen vinden. Als dit het geval is, dan vragen wij u/uw cliënt om een kopie van het ID (paspoort of rijbewijs) op te sturen. Deze procedure wordt gevolgd om zeker te weten dat de gegevens worden verstrekt aan de juiste persoon en niet terecht komen bij een onbevoegde. Na ontvangst van de kopie en de controle zullen de gegevens via een beveiligde verbinding aan u/uw cliënt worden verstrekt. De kopie van het ID zal hierna verwijderd/vernietigd worden.

Als u/uw cliënt nog in zorg bent/is, dan is het belangrijk om dit te bespreken. Als de gegevens nog niet naar Perined zijn gestuurd, dan hoeft er niks te worden gedaan. Het record moet dan in het medisch dossier van de zorgverlener blijven staan, maar niet naar Perined worden gestuurd.

Als de gegevens al wel naar Perined zijn gestuurd, dan kan er bij Perined een verzoek voor recht op vergetelheid worden ingediend. Vanwege de grootte van de registratie hebben we een aantal gegevens nodig om een record op te zoeken. De volgende gegevens zijn minstens nodig: de geboortedatum van de moeder, geboortedatum van het kind, de postcode ten tijde van de bevalling en de verloskundigenpraktijk en/of ziekenhuis waarvan u/uw cliënt destijds zorg heeft ontvangen.

Met behulp van deze gegevens zal worden gekeken of wij één of meerdere records van u/uw cliënt in de Perined registratie kunnen vinden. Als dit het geval is dan worden deze records uit de Perined registratie verwijderd.

De intellectuele eigendomsrechten van de in het PraktijkBeheerDeel vastgelegde (persoons)gegevens liggen bij de zorgverlener. Zoals aangegeven in de BOZ verwerkersovereenkomst (Bijlage 1a, punt 3 en kop F – punt 1) ligt het inhoudelijk beheer, de controle en de verantwoordelijkheid in de zin van AVG liggen bij de deelnemer/zorgverlener.

Van de (persoons)gegevens die zijn vastgelegd in de Perinatale Registratie en Perinatale Audit ligt het intellectuele eigendomsrecht bij Perined. Dit zijn de gegevens die zijn verwerkt, afgeleid of berekend uit de gegevens in het PraktijkBeheerDeel. Zoals aangegeven in de BOZ verwerkersovereenkomst (Bijlage 1a, punt 4 en kop F – punt 2) ligt het inhoudelijk beheer, de controle en de verantwoordelijkheid in de zin van AVG liggen bij Perined.

Voor de gegevens in de Perined databank is het niet mogelijk om een bewaartermijn aan te geven. De reden hiervoor is dat deze gegevens onder andere gebruikt worden voor onderzoek voor het verbeteren van de perinatale dienstverlening. De gegevens mogen bewaard blijven zolang ze nodig zijn voor het behalen van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor sommige onderzoeken, waaronder een aantal recentere, zijn (longitudinale) perinatale gegevens over een langere tijdsperiode nodig. Hierdoor is het niet noodzakelijk (en ook onwenselijk) om een concrete bewaartermijn vast te stellen, waarna de gegevens dienen te worden vernietigd en onderzoek niet meer mogelijk is. Vanzelfsprekend wordt voldaan aan strikte waarborgen rondom privacybewaking met passende juridische, technische en organisatorische maatregelen.

Perined hanteert passende juridische, technische en organisatorische maatregelen. Onderstaand worden de meest relevante risico beheersingsmaatregelen die Perined heeft getroffen opgesomd:

  • Informatiebeveiligingsbeleid: De directie stelt de beleidsregels voor informatiebeveiliging vast en de uitvoering van het beleid gebeurt onder aansturing van de directie.
  • Organisatie van informatiebeveiliging: Maatregelen betreffende de organisatie van de informatiebeveiliging, zoals het eenduidig benoemen en scheiden van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  • Beheer van bedrijfsmiddelen: Bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd in het kader van informatiebeveiliging en het toewijzen van verantwoordelijken en borgen van aanvaardbaar gebruik daarvan, zoals het vaststellen van de informatieclassificatie (van vertrouwelijk tot openbaar) en de gedragsregels t.a.v. opslagmedia.
  • Personeel: Voorafgaand, tijdens en bij beëindiging van het dienstverband zijn maatregelen getroffen m.b.t. informatiebeveiliging zoals bijvoorbeeld screening, specifieke arbeidsvoorwaarden, toewijzen van verantwoordelijkheden, bewustzijn, opleiding en training.
  • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving: Beleidsmaatregelen zijn getroffen m.b.t. fysieke beveiliging van kantoor en terrein, ruimten en faciliteiten en de apparatuur en bekabeling op of buiten het terrein.
  • Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen: Procedures zijn vastgesteld m.b.t. communicatie en bediening, zoals wijzigingsbeheer, functiescheiding, bescherming tegen kwaadaardige apparatuur en mobile code, back-up, logs, beveiliging van netwerken, informatietransport en media, enz.
  • Toegangsbeveiliging: Beleid is vastgesteld voor toegangsbeveiliging m.b.t. toegang tot netwerk en diensten, met maatregelen op het gebied van onder andere wachtwoordbeheer, inlogprocedures en toegangsrechten van gebruikers.
  • Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen: (Controle op) naleving van beveiligingseisen voor informatiesystemen en de ontwikkelings- en ondersteunende processen. Daarbij wordt voorzien in een beveiligde ontwikkelomgeving voor interne en externe ontwikkeling, testen van systeembeveiliging en bescherming van gegevens.
  • Beheer van informatiebeveiligingsincidenten: Procedures zijn vastgesteld met betrekking tot rapportage en beheer van informatiebeveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken.
  • Bedrijfscontinuïteitsbeheer: Het plannen, implementeren, verifiëren, beoordelen, evalueren en bestendigen van de bedrijfscontinuïteit.

Naast de algemene maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging die zijn getroffen door Perined, worden onder andere de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toegepast: de verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging zijn duidelijk toegewezen binnen Perined, Perined voert beveiligingsrisicoanalyses uit voorafgaande aan het doorvoeren van wijzigingen aan programmatuur en/of ICT infrastructuur, Perined houdt een logboek bij waarin onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen zijn vastgelegd en Perined heeft maatregelen getroffen tegen kwaadaardige programmatuur.

Ook is Perined ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dit houdt in dat Perined voldoet aan de normen die staan beschreven in de ISO 27001 en NEN 7510 en dat Perined aantoonbaar heeft gemaakt dat Perined in staat is processen, producten en diensten continu te evalueren en te verbeteren. Dit wordt jaarlijks door middel van onderzoek (externe audit) beoordeeld door een onafhankelijke externe organisatie.

Er is destijds gekozen voor de BOZ verwerkersovereenkomst met als bijlage de Perined Deelname- en Verwerkers overeenkomst. Dit geeft wat Perined betreft duidelijk aan wat de verhouding is tussen de twee documenten (BOZ Verwerkersovereenkomst prevaleert boven de Perined Deelname- en verwerkersovereenkomst).

Het merendeel van de inkomsten van Perined komt uit een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Hiernaast wordt aan deelnemers een vergoeding gevraagd.

Eerstelijns verloskunde Bij verloskundigenpraktijken wordt de vergoeding betaald door de KNOV. Dit is een onderdeel van de afdracht van verloskundigenpraktijken aan de KNOV.

Tweedelijns verloskunde Ziekenhuizen worden voor hun verloskunde/obstetrie-afdeling op basis van het aantal aangeleverde records ingedeeld in de categorie klein, middel, groot of zeer groot. Op basis van deze categorie wordt de vergoeding vastgesteld en wordt er een factuur naar het ziekenhuis gestuurd.

Kindergeneeskunde/neonatologie De vergoeding hier verloopt via de ziekenhuizen die een NICU hebben. Deze betalen hiervoor een bijdrage aan de NVK, die voor afdracht aan Perined zorg draagt.

Perined treedt op als verwerker in opdracht van de beroepsgroepen. Bij het aanvaarden van een hogere aansprakelijkheid is het voor Perined niet mogelijk om een verantwoorde bedrijfsvoering overeind te houden, nu Perined grotendeels afhankelijk is van VWS door subsidies, die het accepteren van een hoger aansprakelijkheidsrisico voor alle verwerkingsverantwoordelijken niet afdekken. Wel heeft Perined zwaar geïnvesteerd in goede beveiligings- en technische en organisatorische risico-beperkende maatregelen, waardoor de risico’s zijn gemitigeerd. Ook is er een cyberrisk verzekering afgesloten voor calamiteiten, hier vallen ook datalekken onder. Het maximaal verzekerde bedrag bij deze verzekering is 2.500.000 euro per aanspraak en 5.000.000 euro per verzekeringsjaar.