Veel gestelde vragen

Registratie

Gegevensaanlevering aan Perined wordt verplicht gesteld vanuit verschillende documenten. De Zorgstandaard noemt op pagina 48: ‘Voor transparantie en kwaliteitsbewaking zijn gegevensvastlegging en –gebruik (registratie, spiegelinformatie en audit) essentiële onderdelen van integrale geboortezorg. Deelname van zorgverleners aan de perinatale audits en de perinatale registratie van Perined is derhalve verplicht en interdisciplinaire teamtraining vormt een vaste activiteit van de zorgverleners binnen het interprofessioneel geboortezorgteam’. Daarnaast zijn zorgaanbieders volgens de Zorgverzekeringswet (art. 66d tweede lid) verplicht om gegevens over kwaliteit van de geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om die kwaliteitsgegevens te publiceren, zowel voor professionals als voor de burgers. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt hier toezicht op (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg Wmg). Als zorgaanbieders niet aan de verplichting voldoen kan de NZa handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een aanwijzing/last onder dwangsom. Tot slot is het aanleveren van NICU-gegevens verplicht. Het is onderdeel van de vergunningsvoorwaarden.

De items die geregistreerd dienen te worden beschreven onder Registratie/Data-aanlevering en Registratie/Aanleverspecificaties. Alle items uit de datasetspecificaties dienen aangeleverd te worden aan Perined als de informatie bekend is en geregistreerd wordt voor het primaire proces.

Als je vragen hebt over de datasetspecificaties of wensen hebt voor aanpassingen kun je mailen naar info@perined.nl. Vervolgens worden deze vragen besproken in de Werkgroep Eenheid van Taal.

Sinds oktober 2020 is er een gebruikershandleiding 2.3 beschikbaar. Deze handleiding is opgesteld door de werkgroep Eenheid van Taal en wordt waar nodig verder uitgewerkt.

Verloskundig actieve huisartsen kunnen via zowel een verloskundig informatiesysteem aanleveren als door het invullen van het formulier op de website.

Onder methodologie dataverwerking wordt de methodologie van de dataverwerking beschreven, inclusief alle beslisregels voor samengestelde variabelen.

Perined gebruikt de definities uit de indicatorendocumenten. Daarnaast gebruikt Perined een vaststaande methodologie. Zie: Indicatoren

Een bevalling wordt achteraf aan een VSV toegekend. Als in het record een ziekenhuis expliciet genoemd wordt, door overdracht, consult of een tweedelijnsrecord, wordt de bevalling aan het VSV van dat ziekenhuis toegekend. Als dit niet mogelijk is wordt gekeken naar de verwijspercentages van praktijken en worden deze gebruikt om naar rato bevallingen aan een VSV toe te kennen. Zie ook Methodologie dataverwerking.

Zorgverleners hebben de tijd nodig om hun gegevens aan te leveren en vervolgens dient Perined die gegevens te verwerken. De cijfers over 2019 worden eind november bekend gemaakt, vanaf dat moment zijn ook de gegevens over 2019 beschikbaar voor onderzoek

De landelijke perinatale cijfers worden getoond op www.peristat.nl en gepubliceerd in Perined publicaties, zoals het Jaarboek Zorg

Als zorgverlener kun je je eigen cijfers inzien en spiegelen aan anderen via mijnPerined.

Perined staat altijd open voor feedback op mijnPerined, het is immers een tool voor zorgverleners. Feedback geven kan via het formulier op onze website.

Als je vragen hebt over de cijfers op mijnPerined kun je het vragenformulier invullen. 

Om een praktijk toe te voegen of te verwijderen op mijnPerined dient die praktijk en het VSV-bestuur per mail toestemming te geven aan Perined. Vervolgens wordt de aanpassing doorgevoerd.

mijnPerined wordt maandelijks geüpdatet in de 3e week van de maand. Alle gegevens aangeleverd voor de 1e maandag van die maand worden dan meegenomen.

Perined Insight blijft in ieder geval dit jaar nog beschikbaar. Er worden echter geen aanpassingen meer doorgevoerd en ook de cijfers over 2020 worden niet toegevoegd.

Audit

Het auditteam kan een aanvraag doen voor uitbreiding van hun team met een nieuw lid, als er een lid weggaat. Het is de bedoeling dat er ongeveer 3 á 4 zorgverleners een inlog hebben voor de PAA, om de audit voor te bereiden en te verwerken. Via audit@perined.nl kan een een account worden aangevraagd. . 

De PAA is een instrument om perinatale audits voor te bereiden en te verwerken. Er kunnen chronologische verslagen in aangemaakt worden. Ook de auditbijeenkomsten worden daar in aangemaakt en verslagen. Tenslotte moeten ook de uitkomsten uit een perinatale bijeenkomst daarin worden geregistreerd.

Voor het bijwonen van perinatale audit kunnen door de beroepsverenigingen accreditatiepunten worden toegekend. De beroepsverenigingen bepalen zelf of zij dat willen doen en hoeveel punten worden toegekend. Niet alle beroepsverenigingen doen dat. Als er punten worden toegekend dan worden die door Perined bijgeschreven in PE-online.

De auditteams hebben na een auditbijeenkomst 4 weken de tijd om alle gegevens in de PAA te verwerken. Daarna heeft Perined nog een s 4 weken de tijd om de accreditatie te verwerken. De punten staan dus na 2 maanden na een bijeenkomst bijgeschreven.

Het kan zijn dat er geen accreditatiepunten zijn verleend doordat de beroepsvereniging geen punten toekent, of doordat er te weinig beroepsgenoten aangesloten zijn bij een beroepsvereniging zodat het niet loont voor Perined om accreditatie aan te vragen (NAPA). Het kan ook zijn dat je naam niet voorkomt op de registratielijst van de perinatale audit, of dat er geen BIG-nummer ingevuld is.

Zorg er voor dat naam en vooral het BIG-nummer correct zijn ingevuld op de registratielijst.

Via het auditteam is een bewijs van deelname van een bepaalde audit te verkrijgen.

De pilot houdt in dat bij de voorbereiding van alle te bespreken casus, ouders zal worden gevraagd of zij (schriftelijk) hun inbreng willen geven hoe zij de zorg ervaren hebben.

Alle casus worden anoniem besproken. Namen van personen en ziekenhuizen moeten daarom uit de verslagen verwijderd worden. Dit om de privacy van de zorgvrager en de zorgverlener te vergroten. Het bespreken van een casus gaat niet om personen te (ver)oordelen, maar om de gegeven zorg kritisch te evalueren en eventueel te verbeteren.

Zie ook onder het kopje Privacy