Jaarboek Zorg

Perined publiceert regelmatig landelijke en regionale cijfers uit de perinatale registratie en audit.

Kernconclusies 2020
De Perined-cijfers laten – ondanks het coronajaar – geen grote veranderingen in de geboortezorg zien. De belangrijkste geboortezorg (uitkomst-)cijfers van 2020 zijn ongewijzigd t.o.v. eerdere jaren. Zo is onder andere de babysterfte nagenoeg gelijk gebleven. Uit dit gelijkblijvende beeld zijn een drietal belangrijke conclusies te trekken.

Verbeteracties blijven nodig
Enerzijds wordt onderstreept dat de noodzaak van extra inzet rondom verbeteracties onverminderd groot blijft. Dit gebeurt in de geboortezorg o.a. via de perinatale audit, met PDCA-cycli voor leren en verbeteren in de verloskundige samenwerkingsverbanden, alsmede door inzet op integrale samenwerking en op het versterken van integraal kwaliteitsbeleid. Hierin wordt het patiëntperspectief uitdrukkelijk meegenomen. Het versterken van de samenhang en communicatie tussen partijen in de geboortezorg, mede door gedegen uitwisseling/aanlevering van data door zorgverleners, met adequate ICT-ondersteuning, is voor deze verbeteracties in een sector met ketenzorg essentieel. De ambitie blijft immers het minimaliseren van vermijdbare babysterfte, het voorkomen van onnodige morbiditeit en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Verbinding met het sociale domein
Anderzijds valt in aansluiting op een RIVM-rapport van december 2020 te constateren dat in Nederland sprake is van een veranderende populatie en dat ook sociaaleconomische factoren een steeds grotere invloed hebben: factoren zoals lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid, taalachterstand, stress en armoede en een verslechterde leefstijl en gezondheid van de aanstaande ouders. Dit maakt het terugdringen van perinatale sterfte een maatschappelijk opgave, waarin de verbinding tussen geboortezorg en het sociaal domein en aandacht voor preventie en hulpverlening in het sociaal domein steeds belangrijker wordt om de vermijdbare babysterfte verder te kunnen minimaliseren.

Nader onderzoek
Tot slot is juist over dit verslagjaar nader onderzoek uitdrukkelijk gewenst om onder andere duidelijk te krijgen wat de exacte invloed van het coronajaar is geweest op de geboortezorg. Zo lijkt de uitbraak van COVID-19 op de totaalcijfers van 2020 geen invloed te hebben gehad. Aan dit nader onderzoek wordt dan ook gewerkt.

Perinatale zorg in Nederland anno 2020

Kerncijfers 2020

Jaarboek Zorg in Nederland 2019

Kerncijfers 2019

Jaarboek Zorg in Nederland 2018

Kerncijfers 2018

Jaarboek Zorg in Nederland 2017, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2016, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2015, tabellen zie hier

 

Jaren 2002-2014: klik hier