Onrust over de LVR1

27-mrt-2019

Onrust over de LVR1

Begin dit jaar zijn alle verloskundigen geïnformeerd over het feit dat de zorggevallen vanaf 2019 op een nieuwe (PWD) wijze moeten worden gerapporteerd. [zie achtergrondkader] Deze nieuwe manier van aanleveren moet ingebouwd worden door de softwareleveranciers, die hier al geruime tijd van op de hoogte zijn. Perined is met de softwareleveranciers in gesprek om – daar waar dat nog niet het geval is – de inbouw van nieuwe programmatuur te faciliteren. Gevolg is dat er momenteel door veel eerstelijns praktijken geen 2019-gegevens kunnen worden aangeleverd. Dit zorgt voor onrust bij verloskundigen. Registratie is onderdeel van de kwaliteitscyclus, inclusief jaarverslagen en spiegelinformatie.

Wat betekent deze vertraging voor de rapportages?

Net als vorige jaren komt de belangrijkste rapportage dit jaar begin april, met het jaarverslag over het voorgaande jaar én de landelijk verplicht aan te leveren indicatoren en andere spiegelinformatie. Binnenkort verschijnt de nieuwe Perined Insight met deze gegevens over 2018. Het streven is deze rapportage voortaan eenmaal per kwartaal te verstrekken. Tijdige informatie is voor eventuele bijsturing van de zorg van het grootste belang. Voor het realiseren van deze tijdige informatie is de nieuwe manier van aanleveren randvoorwaarde.

Wat zijn de consequenties - na groen licht - voor aanlevering?

In principe hoeven verloskundigen niet veel werk te verzetten om alle 2019-berichten aan te leveren. De kracht van de nieuwe aanleverwijze is namelijk dat het bericht over de geleverde zorg ‘onder water’ aan Perined (en later ook aan Peridos) wordt verzonden. Zodra – met uw toestemming – de update van uw softwarepakket op uw systeem geïnstalleerd is, zullen er met terugwerkende kracht – vanaf beval- of a terme datum 1/1/19 – berichten aan Perined verstuurd worden. Dit gebeurt dan automatisch.

Wat is de planning?

Het streven is dat vóór de zomer alle eerstelijns praktijken op nieuwe wijze hun zorggegevens aan Perined kunnen aanleveren. Dat is ruim op tijd voor de jaarlijkse terugkoppeling van begin 2020 én ook op tijd om een eerdere, nieuwe ‘kwartaalterugkoppeling’ te kunnen realiseren.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Perined, 030-2823165 - info@perined.nl.

 

***

Achtergrondkader
Beste LVR1-contactpersoon,

2019, een mooi nieuw jaar! In dat kader een overzicht van wat u dit jaar van ons kunt verwachten.

nieuwe dataset, nieuwe aanlevermethode
Een kwaliteitsregistratie die aan de eisen van de tijd en die van haar deelnemers voldoet, is continu in beweging. Gewerkt is en wordt aan modernisering van aanlevering en verwerking. Om tijdig kwalitatief goede gegevens aan te leveren en terug te ontvangen is door de beroepsgroepen en de andere landelijke partijen al een aantal jaren geleden een nieuwe dataset én een nieuwe aanlevermethode als ‘de’ norm voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg vastgesteld. Deze norm geldt niet alleen voor aanlevering aan landelijke databanken, zoals die van Perined, maar ook voor berichten rond acute overdracht aan de tweede lijn. Deze norm is vastgelegd in de PWD-informatiestandaard, die in het kwaliteitsregister van het ZorgInstituut is opgenomen. De Informatiestandaard is ook te vinden via onze website: zie https://assets.perined.nl/docs/b462c21b-09a8-4dce-9b9d-df5acb7df8cd.pdf. De afgelopen jaren werd de softwareleveranciers gevraagd om toe te werken naar deze nieuwe dataset (de Perinatologie dataset) en deze nieuwe aanlevermethode (de HL7v3-methode) en om de andere datasets en aanlevermethoden uit te faseren. Inmiddels komt het merendeel van de gegevens bij Perined op nieuwe wijze binnen.

vanaf registratiejaar 2019 geen ‘oude’ LVR1-berichten meer
In de overgangsperiode, de afgelopen jaren, zijn er zo nieuwe bericht-typen bijgekomen, maar tot nu nog geen verdwenen. Daar is nu verandering in gekomen. Hierbij wordt een in overleg met de beroepsgroepen en andere landelijke partijen overeengekomen overgangsschema gevolgd. Dit schema is reeds geruime tijd op onze site terug te vinden en met uw softwareleverancier gecommuniceerd: zie https://assets.perined.nl/docs/1487bf85-de77-4cf0-ba07-c3dc57a8bddd.pdf. Voor u betekent dit dat gegevens over zorggevallen vanaf registratiejaar 2019 (geboortedatum kind in 2019 of, bij onbekende geboortedatum, á terme datum in 2019) niet meer op basis van de oude LVR1-specificaties ingestuurd kunnen worden. Gebeurt dat toch, dan ontvangt u een foutmelding. Voor zorggevallen over de registratiejaren tot en met 2018 kunnen – ook de komende maanden – nog wel gegevens op deze wijze aangeleverd worden.

technische en inhoudelijke terugkoppeling
Inhoudelijke terugkoppeling blijft u – in principe eenmaal per kwartaal – via Perined Insight ontvangen. Voor de directe technische terugkoppeling van door u ingezonden gegevens ontwikkelen wij op dit moment een nieuw soort rapportage. Bij insturen via HL7v3 zult u geen foutenoverzicht meer ontvangen zoals u eerder van ons gewend was. Een nieuwe rapportagevorm zal u inzicht geven in de gegevens die wij ontvangen hebben én in die onderdelen waarvan wij vermoeden dat er aanpassingen gewenst zijn. Bijvoorbeeld wanneer er geen of niet-valide waarden zijn ingevuld.

indicatoren
Ook in 2019 zullen wij weer indicatoren over het voorgaande registratiejaar voor u berekenen. Om dit goed te kunnen doen, ontvangen wij graag de gegevens over 2018 uiterlijk voor 1 maart 2019. Hierover ontvangt u een aparte mailing.

Meten en bespreken. Ook in 2019 ondersteunen we u zo graag bij de door u geleverde zorg. Uw inzet en gegevens zijn hiervoor essentieel en worden bijzonder op prijs gesteld. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over bovenstaande, neemt u dan contact op met info@perined.nl.