Gegevensaanvragen

De gegevens uit de perinatale registratie en perinatale audit unnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.Voor ieder onderzoek – ook door bestaande consortia of eigen Perined-medewerkers – is een gegevensaanvraag nodig. Hiervoor dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Met ondertekening van dit formulier wordt akkoord gegaan met de regels voor gebruik van Perined data en over de niet-herleidbaarheid, welke zijn vastgesteld door de privacycommissie van Perined. Lees hieronder meer over welke gegevens beschikbaar zijn voor onderzoek, het proces van datalevering en welke kosten verbonden zijn aan het onderzoek.

Een gegevensaanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze compleet (inclusief lege tabellen) wordt aangeleverd en is ondertekend door het hoofdaanvrager.

Beoordeling
De gegevensaanvraag wordt beoordeeld op haalbaarheid, privacy en dataminimalisatie. Een gegevensaanvraag wordt direct goedgekeurd of er volgt advies voor aanpassing of samenwerking. Als de gegevensaanvraag wordt afgewezen, wordt er onderbouwing gegeven. Indien meerdere aanvragen over hetzelfde onderwerp worden ingediend, worden de onderzoekers door Perined aan elkaar verbonden.

Gegevens uit de registratie
In het codeboek staat welke gegevens beschikbaar zijn voor onderzoek:

Gegevens uit de audit
De perinatale audit wordt in Nederland gedaan aan de hand van vooraf bepaalde thema’s, zie thema's perinatale audit.

De gegevens van perinatale audits worden geregistreerd in de perinatale auditdatabase (PAA). In de loop der jaren is de PAA aangepast en geschikt gemaakt voor het doen van onderzoek naar verbeterpunten voortkomend uit de perinatale audit. Inzicht in verbeterpunten kan aanleiding of behulpzaam zijn om uitkomsten de geboortezorg te duiden.
Data in de PAA zijn kwalitatieve data aangevuld met gegevens uit het chronologisch verslag. Welke gegevens beschikbaar zijn, kan afgestemd worden met Ageeth Rosman.

Datalevering
Herleidbare gegevens moeten binnen de muren van Perined en haar (sub)verwerkers blijven. Om veilig gebruik van de data te waarborgen, kan de data beschikbaar gesteld op speciaal voor dit doel opgestelde en beveiligde onderzoeks-pc’s bij Perined op de Domus Medica. We raden je aan om tijdig te reserveren voor het gebruik van een van deze pc’s. Neem contact met ons op info@perined.nl

Een aantal instellingen heeft een subverwerkersovereenkomst met Perined. In dat geval kan de onderzoeker het onderzoek uitvoeren bij de desbetreffende subverwerker.

Verwijzing Perined in artikel
In iedere publicatie dient in de methodesectie een paragraaf opgenomen te worden waarin het gebruik van Perined data wordt beschreven, inclusief het nummer waaronder de gegevensaanvraag bij Perined staat geregistreerd.
Na afloop van het onderzoek is een verplichte melding van het afronden van het onderzoek bij Perined. Ook is er meldingsplicht van wetenschappelijke publicaties voortkomend uit de gegevensaanvraag en het onderzoek.

Begeleiding van onderzoekers
Externe onderzoekers die hun onderzoek doen bij Perined worden in principe door een medewerker van Perined begeleid.
Onderzoekers die hun onderzoek doen bij een subverwerker worden begeleid door medewerkers van de subverwerker die daarvoor aangesteld is.

Kosten
Aan het verstrekken van data via een gegevensaanvraag kunnen kosten verbonden zijn. Voor deze gebruikersbijdrage wordt vooraf een offerte afgegeven. Hier vind je de kosten van de gebruikersbijdrage.

Koppelen eigen gegevens aan Perined
Het is mogelijk om eigen (verkregen) gegevens te koppelen aan data uit de Perinatale registratie. Dit kan bij Perined gebeuren, via een TTP of bij het CBS. Voor koppelen bij Perined is het belangrijk dat de vrouw expliciete toestemming heeft gegeven. Deze toestemming dient uitgevraagd te worden in een toestemmingsverklaring. In deze verklaring moet ook het doel van de koppeling en van het onderzoek beschreven worden.

Onderstaand een voorbeeld van een toestemmingsverklaring:
Ik geef toestemming voor het koppelen van mijn gegevens die zijn verkregen met dit onderzoek aan de gegevens die over mij bekend zijn bij Perined. Perined is de organisatie in Nederland waar informatie van alle zwangerschappen en bevallingen door verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen wordt geregistreerd. Wil je meer weten over Perined, klik dan hier. De koppeling van de resultaten van dit onderzoek aan Perined gegevens kan direct na het verkrijgen van de resultaten plaatsvinden of in de toekomst worden gedaan. Ook zonder toestemming kun je meedoen aan deze studie, maar dan zullen je gegevens niet aan de over jou bekende gegevens bij Perined worden gekoppeld.