audit

Perinatale audit stopt tot 31-12-2020

Inleiding

De perinatale audit die we al 10 jaar in ons land kennen is een belangrijk kwaliteitsinstrument om de perinatale zorgverlening binnen de keten te verbeteren. Door de Covid 19 pandemie zijn wij genoodzaakt om sinds half maart alle perinatale audits af te gelasten. Sindsdien is er geen perinatale audit meer gehouden.  Naar het zich laat aanzien zal de situatie in ons land m.b.t. de verspreiding en  de beheersbaarheid  van het  virus, met zich mee brengen dat wij nog een lange periode rekening moeten houden met beperkende maatregelen. Perinatale audits zoals we de afgelopen jaren gekend hebben met grote aantallen deelnemers moeten we voorlopig vergeten. Om de perinatale audit tijdens de Covid 19 pandemie te kunnen hervatten moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voor alle bijeenkomsten geldt dat er zoveel mogelijk op afstand gewerkt moet worden. Na eventuele versoepeling van regels om bijeen te komen met max 30 (of later tot 100 personen), lijkt dit gezien de onderlinge afstand niet doenlijk. Er zijn immers nauwelijks vergaderzalen  te regelen waar dit mogelijk is en bovendien doet het ernstig afbreuk aan de manier van bespreken van een casus. Uitgangspunt blijft om zo min mogelijk te reizen en bezoeken elders af te leggen.

Perinatale audit op afstand vraagt om een andere aanpak. Een bijeenkomst via videoverbinding is slechts met een beperkt aantal deelnemers mogelijk, vraagt om een andere werkwijze en stelt extra eisen aan de voorzitter.  Bovendien zal  beoordeeld moeten worden aan welke voorwaarden het digitaal vergaderen moet voldoen om de privacy van cliënt/patiënt en zorgverlener te waarborgen. Tijdens een digitale bijeenkomst is er onvoldoende zicht op het bewaken van de privacy, op de non-verbale communicatie en de mogelijke emotionele effecten.

In het kader van al deze overwegingen is besloten om de perinatale audits voorlopig helemaal stop te zetten. Er vinden dus dit kalenderjaar geen perinatale audits meer plaats.

Wat is besloten?

Omdat we de perinatale audit als kwaliteitsinstrument wel op waarde blijven schatten hebben we het volgende besloten:

 1. Geen perinatale auditbijeenkomsten tot 31-12-2020. Eventuele interne bespreking van een casus kan, maar dat kan niet als audit aangemerkt worden. Deze besprekingen komen niet in aanmerking voor accreditatie.
 2. Wel registratie van die casus die in aanmerking komen voor bespreking, dus van alle casus die binnen het (nieuwe) thema vallen. Er hoeft geen CV gemaakt te worden. Registratielijst
 3. Omdat er in de PAA nog een stuwmeer aan openstaande verbeterpunten zit (2500!) waarvan het grootste deel niet of onvoldoende geïmplementeerd is, wordt er in plaats van de perinatale audits verbeterpunten opgepakt en geïmplementeerd volgens de ACTionmethodiek.

Oppakken van verbeterpunten.

Om u te helpen met het professioneel oppakken van de verbeterpunten kunt u als lokaal auditteam in de 2e helft van 2020  i.p.v. een perinatale audit voorbereiden en uitwerken, 1 à 2 verbeterpunten oppakken en uitwerken volgens de ACTionmethodiek. Ieder VSV heeft wel verbeterpunten liggen die nog niet daadwerkelijk geïmplementeerd zijn. De CV-makers kunnen dit zien in de PAA en eventueel kunnen wij ook een overzicht sturen van openstaande verbeterpunten. Perined is bezig met een onderzoek voor extra ondersteuning zodat we dit kunnen faciliteren. U krijgt daar spoedig meer informatie over. De VSV’s die ondersteund worden door het reeds lopende ACTion2 project volgen dat traject al met ondersteuning van de hiervoor geschoolde regiosupervisoren en de landelijke trainer/coaches. Dat verandert hier niet door.

Als het weer kan en mag starten de perinatale audits weer op per 01-01-2021 met casus uit het nieuwe thema

Wat is een audit?

Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat om vragen als:

 • Hebben de vrouw, haar partner en haar kind in dit geval inderdaad 'goede zorg' gekregen of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund?
 • Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg?
 • Wat is de rol geweest van de zorgverlener, van de zorgvrager en van de organisatie van de zorgverlening?
 • Kan die zorg eventueel beter? Hoe dan? Wat moet daarvoor veranderd worden en door wie?

Dit speelt bij de zorg rondom bepaalde aandoeningen of ziektebeelden (morbiditeit) of sterfte (mortaliteit) voor, tijdens of na de geboorte van het kind.

Waarom een perinatale audit?

Perinatale audits zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. In Nederland is inmiddels een landelijk systeem van perinatale audits ingevoerd. 

In alle VSV's (Verloskundig Samenwerkings Verband) rondom een ziekenhuis doet men regelmatig aan perinatale audit. Dat is ook een verplichting uit de Zorgstandaard. De perinatale audits hebben geleid tot:

 • betere samenwerking binnen de perinatale keten
 • aanbevelingen voor richtlijnontwikkeling
 • scholing
 • betere kwaliteit van zorg.

De auditbespreking

De lokale audit vormt de basis van het landelijk systeem van perinatale audit. Daar worden de geselecteerde casus perinatale ziekte of sterfte geëvalueerd.

Lokaal
In de academische en de grote (topklinische) ziekenhuizen, doet men drie keer per jaar een perinatale audit en in de kleinere ziekenhuizen twee keer per jaar. Alle betrokken zorgverleners in een Verloskundig Samenwerkings Verband evalueren casus van sterfte of morbiditeit (ziekte) systematisch:

 • wat gaat goed en wat moet beter in onze zorgverlening?
 • wat moeten we eventueel aanpassen? Hoe en met wie?
 • uit deze audits volgen aanbevelingen voor verbeteracties binnen het eigen samenwerkingsverband, bijvoorbeeld op samenwerkingsafspraken.

Regionaal
Op de regionale bijeenkomst (1 x per jaar) worden uitkomsten van de audit regionaal besproken. Ook worden er wel regionale bijeenkomsten georgananiseerd om een bepaald thema uit de audit te bespreken.


Landelijk
Het landelijke onderzoek richt zich op het specifieke thema in een bepaalde periode. Een redactiecommissie met deskundige zorgverleners gaat op zoek naar specifieke patronen of verklaringen voor de sterfte of ziekte binnen die groep. Samen met het bureau ordent en analyseert de redactiecommissie de zorggegevens uit perinatale audit en de audituitkomsten uit de PAA. Door op zoek te gaan naar rode draden komt de redactiecommissie tot aanbevelingen waar iedereen binnen de keten mee aan de gang kan.

Auditthema's

2020-2022: Audit van 4 thema's

 1. Early-onset neonatale sepsis (EONS)
 2. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie
 3. À terme sterfte
 4. Regionaal thema

voor meer informatie: zie hier

 

ACTion2

In een beperkt aantal VSV's ( twee per regio) start het ACTion2 programma. (ZonMW gefinancierd)

Dat houdt in dat in die VSV's een aparte groep (het ACTionteam) getraind worden in het opppakken van de verbeterpunten die uit de perinatale audit zijn gekomen. Onder begeleiding van een regiosupervisor, die weer in contact staat met het landelijke projectteam.

Klik voor meer info op de ACTion Toolkit