audit

Wat is een audit?

Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat om vragen als:

 • Hebben de vrouw, haar partner en haar kind in dit geval inderdaad 'goede zorg' gekregen of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund?
 • Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg?
 • Wat is de rol geweest van de zorgverlener, van de zorgvrager en van de organisatie van de zorgverlening?
 • Kan die zorg eventueel beter? Hoe dan? Wat moet daarvoor veranderd worden en door wie?

Dit speelt bij de zorg rondom bepaalde aandoeningen of ziektebeelden (morbiditeit) of sterfte (mortaliteit) voor, tijdens of na de geboorte van het kind.

Waarom een perinatale audit?

Perinatale audits zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. In Nederland is inmiddels een landelijk systeem van perinatale audits ingevoerd. 

In alle VSV's (Verloskundig Samenwerkings Verband) rondom een ziekenhuis doet men regelmatig aan perinatale audit. Dat is ook een verplichting uit de Zorgstandaard. De perinatale audits hebben geleid tot:

 • betere samenwerking binnen de perinatale keten
 • aanbevelingen voor richtlijnontwikkeling
 • scholing
 • betere kwaliteit van zorg.

De auditbespreking

De lokale audit vormt de basis van het landelijk systeem van perinatale audit. Daar worden de geselecteerde casus perinatale ziekte of sterfte geëvalueerd.

Lokaal
In de academische en de grote (topklinische) ziekenhuizen, doet men drie keer per jaar een perinatale audit en in de kleinere ziekenhuizen twee keer per jaar. Alle betrokken zorgverleners in een Verloskundig Samenwerkings Verband evalueren casus van sterfte of morbiditeit (ziekte) systematisch:

 • wat gaat goed en wat moet beter in onze zorgverlening?
 • wat moeten we eventueel aanpassen? Hoe en met wie?
 • uit deze audits volgen aanbevelingen voor verbeteracties binnen het eigen samenwerkingsverband, bijvoorbeeld op samenwerkingsafspraken.

Regionaal
Op de regionale bijeenkomst (1 x per jaar) worden uitkomsten van de audit regionaal besproken. Ook worden er wel regionale bijeenkomsten georgananiseerd om een bepaald thema uit de audit te bespreken.


Landelijk
Het landelijke onderzoek richt zich op het specifieke thema in een bepaalde periode. Een redactiecommissie met deskundige zorgverleners gaat op zoek naar specifieke patronen of verklaringen voor de sterfte of ziekte binnen die groep. Samen met het bureau ordent en analyseert de redactiecommissie de zorggegevens uit perinatale audit en de audituitkomsten uit de PAA. Door op zoek te gaan naar rode draden komt de redactiecommissie tot aanbevelingen waar iedereen binnen de keten mee aan de gang kan.

Auditthema's

2020-2022: Audit van 4 thema's

 1. Early-onset neonatale sepsis (EONS)
 2. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie
 3. À terme sterfte
 4. Regionaal thema

voor meer informatie: zie hier

 

ACTion2

In een beperkt aantal VSV's ( twee per regio) start het ACTion2 programma. (ZonMW gefinancierd)

Dat houdt in dat in die VSV's een aparte groep (het ACTionteam) getraind worden in het opppakken van de verbeterpunten die uit de perinatale audit zijn gekomen. Onder begeleiding van een regiosupervisor, die weer in contact staat met het landelijke projectteam.

Klik voor meer info op de ACTion Toolkit