Audit

Wat is een audit?

Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat om vragen als:

 • Hebben de vrouw, haar partner en haar kind in dit geval inderdaad 'goede zorg' gekregen of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund?
 • Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg?
 • Wat is de rol geweest van de zorgverlener, van de zorgvrager en van de organisatie van de zorgverlening?
 • Kan die zorg eventueel beter? Hoe dan? Wat moet daarvoor veranderd worden en door wie?

Dit speelt bij de zorg rondom bepaalde aandoeningen of ziektebeelden (morbiditeit) of sterfte (mortaliteit) voor, tijdens of na de geboorte van het kind.

Waarom een perinatale audit?

Perinatale audits zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. In Nederland is inmiddels een landelijk systeem van perinatale audits ingevoerd.

In alle VSV's (Verloskundig Samenwerkings Verband) doet men regelmatig aan perinatale audit. Dat heeft geleid tot:

 • betere samenwerking binnen de perinatale keten
 • aanbevelingen voor richtlijnontwikkeling
 • scholing
 • betere kwaliteit van zorg.

Drie pijlers voor landelijk aanpak

Het landelijke systeem van perinatale audit bestaat uit drie pijlers: lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten, met ieder een eigen focus.

De lokale audit vormt de basis van het landelijk systeem van perinatale audit. Daar worden de geselecteerde casus perinatale ziekte of sterfte geëvalueerd.

Lokaal
Alle betrokken zorgverleners in een Verloskundig Samenwerkings Verband evalueren casus van sterfte of morbiditeit (ziekte) systematisch:

 • wat gaat goed en wat moet beter in onze zorgverlening?
 • wat moeten we eventueel aanpassen? Hoe en met wie?
 • uit deze audits volgen aanbevelingen voor verbeteracties binnen het eigen samenwerkingsverband, bijvoorbeeld op samenwerkingsafspraken.

Regionaal
Op de regionale bijeenkomst (1 x per jaar) worden uitkomsten van de audit regionaal besproken. Ook worden er wel regionale bijeenkomsten georgananiseerd om een bepaald thema uit de audit te bespreken.


Landelijk
Het landelijke onderzoek richt zich op het specifieke thema in een bepaalde periode. Een redactiecommissie met deskundige zorgverleners gaat op zoek naar specifieke patronen of verklaringen voor de sterfte binnen die groep. Samen met het bureau ordent en analyseert de redactiecommissie de zorggegevens uit perinatale audit en de audituitkomsten uit de PAA. Door op zoek te gaan naar rode draden komt de redactiecommissie tot aanbevelingen waar iedereen binnen de keten mee aan de gang kan.

Auditthema's

2017-2019: Audit van 4 thema's

 1. Asfyctische kinderen
 2. Premature sterfte
 3. Uterusrupturen
 4. Baby's met hyperbilirubinemie

voor meer informatie: zie hier

2013-2015: Audit van asfyctische kinderen en van à terme sterfte
In 2013-2015 worden alle voldragen kinderen die op een NICU worden opgenomen vanwege asfyxie geaudit. De tweede groep bestaat uit die voldragen kinderen die tijdens de geboorte of in de eerste vier weken daarna overlijden.

2010-2012: Audit van à terme sterfte
Het onderwerp voor de landelijke perinatale audit in 2010 tot en met 2012 is de 'à terme sterfte' voor, tijdens en na de bevalling. Hieronder wordt verstaan alle doodgeboorte en sterfte gedurende de eerste vier levensweken van kinderen geboren na een zwangerschapsduur vanaf 37 weken tot 42 weken.