Wat is perinatale audit?

Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Perinatale audits zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. In Nederland is een landelijk systeem van perinatale audits ingevoerd. 

Bij perinatale audit gaat het om vragen als:

 • Hebben de vrouw, haar partner en haar kind in dit geval inderdaad 'goede zorg' gekregen of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund?
 • Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg?
 • Wat is de rol geweest van de zorgverlener, van de zorgvrager en van de organisatie van de zorgverlening?
 • Kan die zorg eventueel beter? Hoe dan? Wat moet daarvoor veranderd worden en door wie?

Dit speelt bij de zorg rondom bepaalde aandoeningen of ziektebeelden (morbiditeit) of sterfte (mortaliteit) voor, tijdens of na de geboorte van het kind.

In alle VSV's (Verloskundig Samenwerking Verband) rondom een ziekenhuis doet men regelmatig aan perinatale audit. Dat is ook een verplichting uit de Zorgstandaard. De perinatale audits hebben geleid tot:

 • betere samenwerking binnen de perinatale keten
 • aanbevelingen voor richtlijnontwikkeling
 • scholing
 • betere kwaliteit van zorg

In de academische en de grote (topklinische) ziekenhuizen, doet men drie keer per jaar een perinatale audit en in de kleinere ziekenhuizen twee keer per jaar. Alle betrokken zorgverleners in een VSV evalueren casus van sterfte of morbiditeit (ziekte) rondom een driejaarlijks wisselend thema.

Proces van perinatale audit

 • Er is een voorbespreking met betrokken zorgverleners, de auditgroep en de voorzitter van de audit (en regiocoördinator)
 • De voorzitter komt niet uit het eigen VSV
 • Minimaal twee personen uit elke perinatale beroepsgroep zijn aanwezig bij de audit, om zo te kunnen evalueren en eventuele verbeterpunten vast te stellen bij hun beroepsgroep
 • De audit wordt geëvalueerd via eva.perined.nl
 • Deze evaluaties worden ook besproken met de voorzitter van de audit
 • De auditresultaten worden binnen 4 weken na de audit ingevuld

Inhoud van de perinatale audit

 • De audit wordt gestart met huisregels
 • In de audit wordt melding gemaakt van de voortgang van aanbevelingen uit vorige audits
 • De voorzitter is onafhankelijk, onpartijdig en zit voor op het proces
 • De conclusies en aanbevelingen worden SMART geformuleerd en toegewezen aan een probleemhouder
 • Deze regels gelden ook voor audits die worden gehouden in een 'petit comité'

Voor het voorbereiden en uitvoeren van een perinatale audit download hier de handleiding