Het oppakken van verbeterpunten

Een audit is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Verbeterpunten die voortkomen uit een perinatale audit verdienen het om goed en grondig te worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Tijdens de auditbijeenkomst wordt gekeken of er verbeterpunten in het zorgproces te vinden zijn: wijkt de geleverde zorg in ongunstige zin af van de gangbare zorg, zoals vastgelegd in richtlijnen, standaarden, protocollen en dergelijke? De conclusies en aanbevelingen moeten leiden tot concrete verbeteracties. Het is van groot belang dat deze verbeteracties zo SMART mogelijk geformuleerd worden. Zo kunnen de verbeteracties ook duidelijk uitgewerkt worden. 

 
Specifiek: Het moet een duidelijke verbeteractie zijn met duidelijk waarneembare resultaten. 
Meetbaar: Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen hoe en wat gerealiseerd is.
Acceptabel: Is er draagvlak voor de verbetering? Is de verbeteractie in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van het samenwerkingsverband? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de verbetering?
Realistisch: Heeft de verbeteractie kans van slagen? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Is er voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden? 
Tijdgebonden: Een verbeteractie heeft een duidelijke start- en einddatum. Wanneer is het doel bereikt?  

De ervaring leert dat het moeilijk is, om verbeterpunten aan te pakken en veranderingen in te voeren. Met de opmerking 'er is een mail over verstuurd' voer je geen veranderingen door.

Om verbeterpunten op een gestructureerde manier aan te pakken kan er gebruik gemaakt worden van de kennis van het ACTion project: www.actiontoolkit.nl

Samen verbeterpunten implementeren, een regionaal project

Perined faciliteert en werkt nauw samen met regioteams die zich bezighouden met de perinatale audit in Nederland. Het Regioteam Perinatale Audit Noordwest Nederland en Flevoland, onder de naam Netwerk Kwaliteit, redigeert de verbeterpunten die vanuit de perinatale audit gesignaleerd worden. Hiervoor stelt zij werkgroepen op en zet hierbij een verbetertraject uit in de gehele regio. De missie hierbij is onder andere de kwaliteit van geboortezorg regionaal te borgen en te verbeteren.

Zo is deze regio in 2022 gestart met het verbetertraject Taalbarrière, een verbeterpunt dat regionaal vaak terugkeert tijdens de perinatale audit. Hiervoor is een brede multidisciplinaire werkgroep samengesteld. In augustus 2022 vond de kick-off plaats. Perined begeleidt dit verbeterproject vanuit haar expertise met de audit en de implementatie van verbeterpunten middels de ACTion-methodiek.

Wilt u er meer over weten?

Bekijk dan de regionale film, gemaakt vanuit het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland, met als onderwerp Taalbarrière