Het oppakken van verbeterpunten

Een audit is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Verbeterpunten die voortkomen uit een perinatale audit verdienen het om goed en grondig te worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Tijdens de auditbijeenkomst wordt gekeken of er verbeterpunten in het zorgproces te vinden zijn: wijkt de geleverde zorg in ongunstige zin af van de gangbare zorg, zoals vastgelegd in richtlijnen, standaarden, protocollen en dergelijke? De conclusies en aanbevelingen moeten leiden tot concrete verbeteracties. Het is van groot belang dat deze verbeteracties zo SMART mogelijk geformuleerd worden. Zo kunnen de verbeteracties ook duidelijk uitgewerkt worden. 

 
Specifiek: Het moet een duidelijke verbeteractie zijn met duidelijk waarneembare resultaten. 
Meetbaar: Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen hoe en wat gerealiseerd is.
Acceptabel: Is er draagvlak voor de verbetering? Is de verbeteractie in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van het samenwerkingsverband? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de verbetering?
Realistisch: Heeft de verbeteractie kans van slagen? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Is er voldoende kennis, capaciteit, middelen en bevoegdheden? 
Tijdgebonden: Een verbeteractie heeft een duidelijke start- en einddatum. Wanneer is het doel bereikt?  

De ervaring leert dat het moeilijk is, om verbeterpunten aan te pakken en veranderingen in te voeren. Met de opmerking 'er is een mail over verstuurd' voer je geen veranderingen door.

Om verbeterpunten op een gestructureerde manier aan te pakken kan er gebruik gemaakt worden van de kennis van het ACTion project: www.actiontoolkit.nl

Online training in oppakken van verbeterpunten

Er staan veel verbeterpunten in de PAA (perinatale audit assistent) die niet concreet genoeg geformuleerd zijn en daardoor niet goed gecategoriseerd worden. Veel verbeterpunten in de PAA zouden anders beschreven kunnen worden waardoor ze eenvoudiger omgezet kunnen worden in verbeteracties. Verbeterpunten in de huidige vorm leiden vaak tot noodzaak voor herziening van het verbeterpunt, afkeuring of onbruikbaar terwijl de kern van het verbeterpunt vaak een realistisch punt is.

Dit leidt er ook toe dat verbeteracties vaak niet uit de verf komen of dat er een niet passende verbeteractie wordt ingezet om het verbeterpunt op te pakken. Dat is jammer want daarmee gaat kennis om de zorg te verbeteren, wat uiteindelijk een kernpunt van de audit is, verloren.

Daarom biedt Perined aan om de auditteams te ondersteunen in het aanpakken van die verbeterpunten met:

Een online training in het opppakken van verbeterpunten met de ACTionmethodiek
De ACTionmethodiek leidt door een veranderingstraject. Het is een implementatiemethodiek waarin inzicht wordt verkregen in de achterliggende zaken van een verandering, door daar beter op te focussen is de verandering die wordt voorgestaan beter onderbouwd en daardoor beter te implementeren.

De ACTion methodiek geeft handvatten om dit te kunnen doen waardoor auditbijeenkomsten efficiënter worden en er meer verbeterpunten omgezet worden in passende verbeteracties. Deze kennis kan toegepast worden mee wanneer de perinatale audit weer opgestart wordt wat kan leiden tot ‘beter geformuleerde verbeterpunten’ en meer passende implementatie van verbeteracties. 

In de online training gaan auditteamleden aan de slag met hun eigen verbeterpunten van casus die besproken zijn binnen de thema’s 2017-2019. Dit mogen nog openstaande verbeterpunten zijn maar ook reeds afgesloten verbeterpunten waarmee geoefend kan worden en onderzocht kan worden of de ingezette verbeteractie volgens de ACTionmethodiek de juiste verbeteractie is geweest. 

Deze onlinetraining wordt gegeven door de trainers Wineke Bremmer en Andrea Drost. De werkbelasting van deze training is ongeveer 6- 8 uur en het is fijn om dit samen te doen met andere leden uit het auditteam zodat er samen gewerkt kan worden aan minimaal één verbeterpunt. 
De training is kosteloos en er kan ieder moment gestart worden. In verband met het geven van online feedback door de trainers wordt het wel aangeraden om de training uit te spreiden over meerdere dagen.

Aanmelden kan bij Wineke Bremmer. wbremmer@perined.nl 
Onder vermelding van: naam, functie, BIG-nummer en voor welk auditteam.