Ouderinbreng

De pilot houdt in dat bij de voorbereiding van alle te bespreken casus, ouders zal worden gevraagd of zij (schriftelijk) hun inbreng willen geven hoe zij de zorg ervaren hebben.

Achtergrond
Per 1 januari 2019 is gestart met de pilot ouderinbreng. Aanleiding hiertoe is de opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid om ouders meer te betrekken bij de perinatale audit. Aan Perined is gevraagd na de pilot een advies uit te brengen aan het ministerie over de realisatie van ouderinbreng in de perinatale audit. Het is daarom van groot belang dat deze pilot nauwkeurig wordt gedocumenteerd: dat wil zeggen dat er een nauwkeurige registratie plaatsvindt van de behaalde resultaten maar minstens zo belangrijk van de bevorderende en belemmerende factoren bij de realisatie van ouderinbreng.

De belangrijkste vraag bij de ouderinbreng in de audit is of de hiermee bereikte transparantie én de van de ouders verkregen inzichten, de veiligheid van de audit en daarmee diens voortbestaan niet bedreigt. In de pilot wordt hier uitdrukkelijk aandacht aan besteed.

De pilot houdt in dat bij de voorbereiding van alle te bespreken casus, ouders zal worden gevraagd of zij (schriftelijk) hun inbreng willen geven hoe zij de zorg ervaren hebben.
Er wordt geadviseerd ouders zo vroeg mogelijk in het nazorgtraject te informeren over de mogelijkheid dat hun casus besproken kan worden in een perinatale audit. Belangrijk is ouders uit te leggen dat bespreking in een perinatale audit niet hetzelfde is als behandeling door een klachtencommissie of behandeling van een calamiteit.

Doel en uitkomstmaten
Doel van de pilot is te onderzoeken of en op welke manier ouderinbreng bij de perinatale audit vorm gegeven kan worden.

  1. Primaire uitkomst van de pilot is hoe vaak ouderinbreng gerealiseerd is. Of het aan de ouders gevraagd is, of ouders hier prijs op stellen en of dit tegemoet komt aan de wensen van ouders.
  2. Er zal ook worden gekeken welke methodiek ouders prefereren, hoe de ouderinbreng door de aanwezige zorgverleners wordt ervaren tijdens de audit en welke impact ouderinbreng heeft op de audit.
  3. En er zal worden onderzocht hoe vaak en op welke wijze een terugkoppeling van de audit naar de ouders heeft plaatsgevonden.

Om de uitkomsten te meten, zullen er vragen aan de chronologisch verslagen en aan de evaluatie van de audit worden toegevoegd. Voor auditteams is bij Perined een handleiding voor de ouderinbreng op te vragen. Dat kan bij wbremmer@perined.nl