Het oppakken van de verbeterpunten

Tijdens de audit

Een audit is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Tijdens de auditbijeenkomst gaan de zorgverleners na of er verbeterpunten in het zorgproces te vinden zijn: wijkt de geleverde zorg in ongunstige zin af van de gangbare zorg, zoals vastgelegd in richtlijnen, standaarden, protocollen en dergelijke? 

De conclusies en aanbevelingen moeten leiden tot concrete verbeteracties. Het is van groot belang dat deze verbeteracties zo SMART mogelijk geformuleerd worden. Zo kunnen de verbeteracties ook duidelijk uitgewerkt worden. 

 
Specifiek: Het moet een duidelijke verbeteractie zijn met duidelijk waarneembare resultaten. 
 
Meetbaar: Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen hoe en wat gerealiseerd is.
 
Acceptabel: Is er draagvlak voor de verbetering? Is de verbeteractie in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van het samenwerkingsverband? Zijn de betrokkenen bereid zich te verbinden aan de verbetering?
 
Realistisch: Heeft de verbeteractie kans van slagen? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Is er voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden? 
 
Tijdgebonden: Een verbeteractie heeft een duidelijke start- en einddatum. Wanneer is het doel bereikt?  

Voor wie zijn de verbeteracties? Een audit is in eerste instantie gericht op zorgverleners en verbetering van de kwaliteit van zorg die zij leveren. De audit levert vaak concrete verbeteracties op, die in moeten worden opgepakt door zorgverleners uit het samenwerkingsverband.

De ervaring leert dat het moeilijk is, om verbeterpunten aan te pakken en veranderingen in te voeren. Met de opmerking 'er is een mail over verstuurd' voer je geen veranderingen door.

Om verbeterpunten op een gestructureerde manier aan te pakken kan er gebruik gemaakt worden van de kennis van het ACTion project (een ZonMw project dat in Noord-Nederland heeft gelopen). Daaruit is een mooie website ontstaan die heel behulpzaam kan zijn voor groepen die zich bezig houden met het opppakken van verbeterpunten uit de audit: https://www.actiontoolkit.nl/